Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Menneskerettighetene truet i FN?

I disse dager markeres 60-årsdagen for FNs menneskerettighetserklæring, men mange er urolige for jubilantens framtid. En rapport fra European Council for Foreign Relations (ECFR) hevder at Europa, som følge av maktforskyvninger i verdenssamfunnet, nå taper kampen om menneskerettighetene i FN. Et viktig slag om ytringsfriheten vil stå neste år i forbindelse med oppfølgingen av Durban-konferansen (2001) om rasisme og diskriminering.
Torsdag 13. november 2008
Linker oppdatert: Mandag 24. november 2008

Et viktig slag om ytringsfriheten vil stå på denne konferansen neste år, som er en oppfølging av Durban-konferansen i 2001 om rasisme og diskriminering.

Denne uken har utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjort, både på seminar i studentersamfunnet i Bergen (les mer her) og i svar på skriftlig spørsmål i Stortinget fra FrPs Øyvind Vaksdal (les mer her), for hva Norge vil gjøre for hindre tilbakeskritt i FN for ytringsfriheten. Den konkrete foranledningen er et omstridt vedtak i FNs menneskerettighetsråd i mars i år (les rapport her), der FNs spesialrapportør for ytringsfrihet ble pålagt å rapportere om "misbruk av ytringsfriheten". Vedtaket ble gjort, etter forslag fra Organisasjonen for islamske stater (OIC), til tross for omfattende protester i forkant, bl.a. på oppfordring fra den britiske kampanjen for ytringsfrihet, Atikkel 19 og Kairo-instituttet for menneskerettighetsstudier (les mer her).

- Kan vi forestille oss en situasjon der vokterne av FNs menneskerettighetserklæring utgjør en reell trussel mot ytringsfriheten?, spurte leder i den norske PEN-klubbenAnders Heger, i en kommentar i Aftenposten i slutten av oktober (les mer her). Noen dager senere sto temaet på dagsorden på en møte i PEN-klubben, der bl.a. stortingspresident Thorbjørn Jagland ga uttrykk for sin uro (les mer her):

"Fra å være en garanti for enkeltmenneskets rett til å ytre seg, ønsker disse landene å bruke menneskerettighetene til å legitimere statens rett til å kontrollere sine borgere."

"For FN er dette livsfarlig. Verdensorganisasjonen sliter allerede med å være relevant i dagens verden. Hvis dette blir FN-politikk, vil det svekke FNs legitimitet."

Mange ser også vedtaket i FNs menneskerettighetsråd i lys av striden rundt Mohammedkarikaturene for noen år tilbake (les mer her) og på møtet i PEN-klubben sa Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, bl.a.:

"I resolusjonen fra FNs menneskerettighetsråd, som er dominert av de muslimske land med Russland, Cuba og Kina på slep, blir ytringsfriheten fremstilt som en hindring i kampen mot rasismen. Hva det dreier seg om, er å nedfelle i FN-systemet at kritikk av religioner, og i særdeleshet kritikk av islam, skal være forbudt."

Maktforskyvninger i verdenssamfunnet

Et viktig slag vil stå på oppfølgingsmøtet for Durban-konferansen om rasisme og diskriminering i Geneve neste år, kjent som Durban II (les mer her), og til Aftenposten sier redaktør Flemming Rose i den danske avisa Jyllandsposten, som sto sentralt i striden rundt Muhammedkarikaturene, bl.a. (les mer her):

"Den kan bli en milepæl i kampen for at også den muslimske verden godtar universelle standarder for ytringsfrihet."

Andre frykter imidlertid at Vesten er i ferd med å tape kampen om menneskerettighetene i FN. Maktforholdene i verden er i ferd med å forskyves mot Sør, slik bl.a. mange tolket sommerens sammenbrudd i WTO-forhandlingene (les mer her). I følge en fersk rapport fra tenketanken European Council on Foreign Relations (ECFR) - A Global Force for Human Rights? An audit of European Power at the UN - er det denne maktforskyvingen som nå også får konsekvenser på menneskerettighetsarbeidet i FN:

"Problemet er svekket makt til å sette spillereglene."

I en kommentar til rapporten i ukeavisa Ny Tid på menneskerettighetsdagen 24. oktober sa tidligere direktør for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Sverre Lodgaard bl.a. (les mer her):

"At flere land nå stemmer med Kina og Russland i menneskerettighetsspørsmål føyer seg inn i et større bilde av forskyvning fra vest mot sør og øst, både når det gjelder makt og rikdom."

Slike problemstillinger ble også tatt opp i en interpellasjon i Stortinget i sommer fra Morten Høglund (FrP), som bl.a. spurte: Hvordan vil utenriksministeren bidra til å styrke FNs menneskerettighetsmaskineri? (les debatten her).

- Det totalitære udyret

I en kronikk i Aftenposten sist uke skriver Sara Azmeh Rasmussen bl.a. (les mer her):

"Organisasjonen for islamske stater (OIC), som har et klart flertall blant menneskerettighetsrådets 47 medlemsland, jobber målrettet for å forvrenge begreper, kriminalisere religionskritikk og sette en antidemokratisk dagsorden i FN. Likevel oppfordrer høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, til dialog og massiv oppslutning om den omstridte rasismekonferansen."

Azmed Rasmussen viser til historiske erfaringer erfaringer og advarer mot "den nye totalitære faren":

"Den passive og unnvikende linjen som hersker i ledende nasjonale og internasjonale organer, gjør at tegnene på kommende krise blir oversett. Vi vil jo ha fred. Derfor lar vi det totalitære udyret vokse."

Også i denne kronikken ser vi perspektiver fra debatten rundt Mohammedkarikaturene, såvel som "krigen mot terrorisme". I den forbindelse kan det være verdt å minne om bidrag fra FNs utviklingsfond (UNDP), der et sentralt innspill i deres rapporter om menneskelig utvikling i arabiske land var at (les mer her):

"... "krigen mot terror" og "okkupasjonene av Irak og Palestina" undergraver utvikling og menneskerettigheter i den arabiske verden."

Et lignende perspektiv lå til grunn da Stortinget i februar i år drøftet en interpellasjonen fra Finn Martin Vallersnes (H) om årsaker til terrorisme og det historiske bakteppet for antivestlige holdninger i Midtøsten (les mer her).

Støre: Det er grunn til å tro at vi vil lykkes

I sitt spørsmål i Stortinget til utenriksminister Jonas Gahr Støre viste Øyvind Vaksdal (FrP) til Jaglands uttalelser i PEN-klubben og og at "den danske utenriksministeren har gjort det klart at Danmark vil trekke sin støtte til FNs Rasismekonferanse neste år dersom Organisasjonen av Islamske Stater opprettholder forslaget om at religionskritikk er det samme som rasisme." Hans konkrete spørsmål var:

"Støtter utenriksministeren uttalelsen fra Stortingspresidenten og vil Regjeringen følge Danmarks eksempel for å verne om ytringsfriheten?"

I sitt svar denne uka erkjente Støre problemet (les mer her):

"I den siste tiden har det vært et økende press på ytringsfriheten i ulike sammenhenger i FN. Flere land har ønsket å presse fram et vern mot religionskritikk gjennom en begrensning av ytringsfriheten. Dette er etter mitt syn en bekymringsfull utvikling."

- Det er ved å delta at vi kan påvirke og sikre ytringsfriheten, var imidlertid Støres sentrale poeng og viste til samarbeid med Latin-Amerikanske land i forberedelsene til Durban II, såvel som Norges søknad om å bli valgt inn i FNs menneskerettighetsråd fra 2009. Han viste til at vedtaket i mars om bekyttelse av religioner nå er mindre framtredende, og at "det er grunn til å tro at vi vil lykkes i å holde dette utenfor sluttdokumentet".

Nina Hjerpset-Østlie, som skriver for nettstedet document.no, er imidlertid ikke overbevist om at Støre vil lykkes og viser i en kommentar denne uka til den uro som Frankrikes president, på vegne av EU, har gitt uttrykk for (les mer her). Hun oppsummerer status i prosessen slik:

"Det dominante budskapet i Durban II-erklæringen er imidlertid (slik den er publisert av FN etter sesjonen 6 til 17 oktober 2008) at USA, Vest-Europa, Israel og andre liberale demokratier - deres prinsipper, institusjoner, politikk og respektive historier og nasjonale identiteter - er spesielt rasistiske, og diskriminerer islam i tillegg. Ytringsfrihet, rikdom, globalisering, sikkerhetstiltak for å bekjempe anti-vestlig terrorisme; alt blir angrepet som årsaker til rasisme, diskriminering og demonisering av islam."

Engasjementspolitikk i globaliseringens tidsalder

I sin tale i Studentersamfunnet i Bergen på tirsdag, et møte i regi av UDs Refleksprosjekt, utdypet Støre sitt syn på hvordan han ønsket å håndtere prosessen fram mot Durban II (les mer her):

"Nå har vi fokus på Menneskerettighetsrådets neste behandling av ytringsfrihetsresolusjonen – sannsynligvis blir det våren 2009. Her må vi gjøre alt som står i vår makt – med klokskap og fasthet – for å hindre en gjentakelse av årets prosess. Én viktig lærdom er at vi ikke har råd til å stivne i kun én måte å arbeide på, med bare en gruppe av samarbeidspartnere. I arbeidet for menneskerettighetene – både i FN og på alle andre arenaer – må vi arbeide for å skape nye handlingsrom. Finne nye samarbeidspartnere i tillegg til de tradisjonelle. Se etter prosesser for dialog som kan hjelpe oss til å forstå hvordan andre tenker. Til å nå fram med våre posisjoner i en sammenheng der den andre er innstilt på å lytte."

Dette synes å være i samsvar med det Støre sa i sitt avsluttende innlegg i interpellasjonsdebatten i Stortinget i sommer om styrking av FNs menneskerettighetsmaskineri (les mer her):

"La meg slutte meg til representanten Vallersnes’ gode formulering: fullt engasjert i tilgjengelige fora, unngå å isolere oss selv eller andre. Jeg tror det er en riktig retningslinje - den er krevende i mange sammenhenger, men det er den vi må føre."

Støres linje synes her også å være i tråd med innspill fra utenlandske eksperter på et Refleksmøte i fjor (les mer her), der bl.a. Christoph Bertram og Ivo Daalder la vekt på at viktige elementer for utenrikspolitikk i en globalisert verden omfatter koalisjonsbygging og evne til å utvikle nye partnere i skiftene sammenhenger, innenfor rammen av internsjonale regler og institusjoner. Bertram, med henvisning til at Norge har valgt å stå utenfor EU, sa bl.a. (les mer her):

"Den mest spesielle utfordringen som globaliseringen utgjør for Norges arbeid for å ivareta internasjonale og transnasjonal interesser, ligger derfor her: Hvordan bygge trygge multilaterale partnerskap uten å bli med i Europaklubben?"

Støre er forøvrig også på linje med Anders Heger, som avsluttet sin kommentar i Aftenposten slik (les mer her):

"Norge er ikke medlem av FNs menneskerettighetsråd. Argumentene for å holde lang avstand til rådet er lette å se: Blant annet gjennom sitt vedtak om spesialrapportøren har rådet vist at det er et instrument for menneskerettenes fiender, ikke deres forsvarere. Argumentene for å gå inn er like selvfølgelige: Det eneste som trengs for at gode prinsipper skal ødelegges, er at deres forsvarere holder kjeft."

Om redaktør Flemming Rose i den danske avisa Jyllandsposten har tro på Støres linje vet vi ikke, men han var ikke imponert over Norges innsats i forbindelse med karikaturstriden. Overfor Aftenposten denne uka framholdt han at Danmarks regjering forholdt seg helt korrekt, i motsetning til Norge (les mer her):

"Den norske regjeringen fikk panikk og gjorde Magazinet og redaktør Vebjørn Selbekk til de skyldige. Det var kujonaktig." 


Aktuelle lenker:

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Å gjøre en forskjell, Kommentar av Anne Kristine Lindblad Jensen i Dagsavisen 24.11.08
  Durban I og Durban II har blitt viet en overraskende liten plass i den norske debatten. Man kan spørre seg hvor alle de kritiske journalistene er? Hvor er alle menneskerettighetsaktivistene og de statssubsidierte ikke-statlige organisasjonene?
 • Når tyrannane dekker seg bak trua, Lederkommentar av Tom Hetland i Stavanger Aftenblad 21.11.08
  Det er skandaløst dersom FN lar seg bruka til å stempla religionskritikk som rasisme. I april neste år går den såkalla Durban II-konferansen av stabelen i Genève. Konferansen er ei oppfølging av FN-konferansen mot rasisme i den sør-afrikanske byen Durban i september 2001.
 • – Arabiske land blokkerer sekulære nettsider, Ny Tid 18.11.08
  Flere arabiske land blokkerer systematisk nettsteder med sekulært innhold, hevder det arabiske menneskerettighetsnettverket ANHRI.
 • Durban II - skandalekonferansen, kommentar av Torbjørn Røe-Isaksen på minerva.no 13.11.08
  Norske politikere fra både høyre og venstre bør lytte til lederen av danske SF, SVs søsterparti. Villy Søvndal sier det slik: "Det er prisverdig å arbeide mot rasisme og diskriminering [men] i ly av det fine formålet forsøker representanter for en rekke udemokratiske regimer å gjøre religionskritikk til et brudd på menneskerettighetene.
 • Tegner Muhammed igjen, Aftenposten 12.11.08
  Ny bok med nye Muhammed-tegninger signert JyllandsPostens drapstruede Kurt Westergaard. Tunisier mistenkt for drapsplan får bo ti minutter fra ham i Århus.   
 • Provoserer med nye tegninger, Aftenposten 12.11.08
  Westergaard bekymrer seg likevel for Danmarks sikkerhet, men mener de voldsomme reaksjonene egentlig handlet om elendige regimer. - Jeg mener at det som skjedde ute i verden sist, handlet om at elendige regimer ga sin befolkning luft for frustrasjonene over at regimene ikke kunne oppfylle folkets krav, sier tegneren.
 • Fornærmet? Bit det i deg!, Aftenposten 10.11.08
  Et viktig slag om ytringsfriheten vil stå under den såkalte Durban II-konferansen i Genève neste vår. Den kan bli en milepæl i kampen for at også den muslimske verden godtar universelle standarder for ytringsfrihet, håper den danske redaktøren.
 • Den nye totalitære faren, Kronikk av Sara Azmeh Rasmussen i Aftenposten 06.11.08
  Organisasjonen for islamske stater (OIC), som har et klart flertall blant menneskerettighetsrådets 47 medlemsland, jobber målrettet for å forvrenge begreper, kriminalisere religionskritikk og sette en antidemokratisk dagsorden i FN. Likevel oppfordrer høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, til dialog og massiv oppslutning om den omstridte rasismekonferansen.
 • Det store taktomslaget, Kommentar av John O. Egeland i Dagbladet 03.11.08
  Hovedfokus flyttes fra å beskytte retten til frie ytringer, til å overvåke bruken av frie ytringer. I praksis innebærer det at kritikk eller angrep på religioner ikke lenger har FN-beskyttelse. Det er ingen liten sak.
 • - FN-organer fiender av ytringsfriheten, Aftenposten 02.11.08
  Deler av FN-systemet kan bli et hinder i kampen for ytringsfriheten. Dette er alvorlig for FN, mener Thorbjørn Jagland.
 • Den dannede samtale, Kommentar av Inger Bentzrud i Dagbladet 31.10.08
  Norge vil ikke være musa som brøler om manglende menneskerettigheter i Kina. Men virker dialoglinja?
 • FN som sensurinstans?, Kommentar av Anders Heger i Aftenposten 30.10.08
  Kan vi forestille oss en situasjon der vokterne av FNs menneskerettighetserklæring utgjør en reell trussel mot ytringsfriheten?
 • Maktkamp i Beijing, Kommentar av Kristoffer Rønneberg i Aftenposten 24.10.08
  Kinas statsminister Wen Jiabao har sagt at han anser menneskerettigheter som "universelle verdier". Det kan koste ham jobben.
 • Fredspris til kinesisk aktivist, Aftenposten 24.10.08
  - Hu Jia er en av de virkelige forsvarerne av menneskerettigheter i Folkerepublikken Kina, sier Hans-Gert Pettering, EU-parlaments president, i en uttalelse i dag.  
 • Menneskerettigheter i motvind, Ny Tid 24.10.08
  Europa taper kampen om menneskerettighetene i FN. I takt med at Kina og Russland får økt økonomisk og politisk makt, former de nå også FNs menneskerettighetsarbeid.
 • Kina og Russland tar kontroll i FN, Aftenposten 18.09.08
  EU er inne i en FN-krise. Russland, Kina og deres allierte har tatt over stadig mer av makten i organisasjonen, og de samlede EU-landene taper oftere og oftere i avstemninger som handler om menneskerettigheter. Dette kommer frem i en rapport som er laget av ECFR - European Council on Foreign Relations.

Søk:

Avansert søk

Spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren:


Stortingspresidenten uttaler til Aftenposten 1. november i år at deler av FN-systemet kan bli et hinder i kampen for ytringsfriheten. Den danske utenriksministeren har gjort det klart at Danmark vil trekke sin støtte til FNs Rasismekonferanse neste år dersom Organisasjonen av Islamske Stater opprettholder forslaget om at religionskritikk er det samme som rasisme. Støtter utenriksministeren uttalelsen fra Stortingspresidenten og vil Regjeringen følge Danmarks eksempel for å verne om ytringsfriheten?

Begrunnelse:

FNs første rasismekonferanse som ble avholdt i den sørafrikanske byen Durban i 2001, ble et ensidig angrep på ytringsfriheten iscenesatt av land som Syria, Libya og Iran under påskudd av respekt for islam. Durban 2 er en oppfølging av denne konferansen og vil bli avholdt i Genève i Sveits i april 2009. Stortingspresident Thorbjørn Jagland understreket nylig på PEN-seminaret at den forrige rasismekonferansen i 2001 ble en festival i kritikk av vestlige verdier og at det aldri må tillates at oppfølgerkonferansen i Genève blir en gjentakelse av dette. Den forberedende erklæringen til Durban 2 går imidlertid kort ut på at Vesten er rasistisk og diskriminerende overfor islam. Norge må ikke tillate at historien gjentar seg i 2009 og stille klare betingelser for deltakelse på konferansen. USA og Canada har allerede gitt beskjed om at de trekker seg fra konferansen. Frankrikes president har uttalt at han ikke vil akseptere en gjentakelse av 2001 og fremsatte på vegne av EU i september et forslag om at man i prosessen rundt Durban 2 ikke vil akseptere at man igjen tar opp formuleringene fra 2001 som i realiteten kriminaliserer religionskritikk.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.