Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Tid for globalisering og (fri)handel med fordeling?

Den økonomiske globaliseringen med frihandel har skapt vekst, men også større ulikhet. Nå øker motstanden også i USA og Europa. Utenriksminister Børge Brende (H) frykter "vekstdrepende proteksjonistiske tiltak" og kaller det "en skjebnetid for global handel". NHO vil ha mer frihandel, men mindre ulikhet, mens Aksel Nærstad i Handelskampanjen mener FNs bærekraftsmål må være overordnet og er forsiktig optimist. 

Tirsdag 25. oktober 2016
Linker oppdatert: Fredag 04. november 2016

- En friere verdenshandel er nødvendig for å skape vekst og nye jobber, vårt viktigste middel i kampen mot fattigdom, skrev Børge Brende (H) som fersk utenriksminister i Aftenposten i mars 2014. I desember i fjor fikk han et flertall på Stortinget med seg i den politikken han utformet i sin stortingsmelding om globalisering og handel, men hans varslede "taktskifte" i arbeidet for global frihandel har likevel seilt i økende motvind.

Det var i føste omgang utviklingslandene som opplevde at deres interesser ikke ble ivaretatt og stakk kjepper i hjulene for forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om en stadig friere verdenshandel. WTO ble etablert etter Sovjetunionens fall, da USA sto igjen som verdens eneste supermakt og ledet an i den økonomiske globaliseringen som skjøt fart på 1990-tallet. Nå rapporterer imidlertid NRK urix fra valgkampen i USA at kampen mot frihandel har blitt en viktig sak for grasrota også der. I Ohio får tidligere president Bill Clinton skylda for at arbeidsplasser i stålindustrien forsvant etter at han inngikk frihandelsavtalen NAFTA med Canada og Mexico i 1993. 

Børge Brende er urolig for utviklingen og sist fredag og lørdag var han vert for handelsministre fra en rekke land, samt WTOs generaldirektør Roberto Azevedo, for å diskutere "hvordan en kan sikre fremdrift i handelsforhandlingene og derigjennom bidra til vekst i internasjonal handel". Under tittelen "En skjebnetid for global handel" i Dagens Næringsliv sist uke forklarte han bakgrunnen for dette initativet slik:

"Jeg har tatt initiativ til dette møtet for å kunne sikre fremdrift i handelsforhandlingene og dermed bidra til vekst i internasjonal handel. Det politiske og økonomiske bakteppet gir grunn for stor bekymring. USA sliter med å godkjenne handelsavtalen rundt Stille­havet (TPP). Mange EU-land er skeptiske til avtalen mellom EU og Canada (CETA). Forhandlingene om TTIP-av­talen mellom EU og USA møter kraftig motstand på begge sider av Atlanteren. Retorikken i presidentvalgkampen i USA preges av antiglobalisering og antihandel, og Storbritannia har besluttet å melde seg ut av EU. Når det samtidig dokumenteres at antall handelshindre i G20-landene øker, er det all grunn til å rope et varsko."

I forbindelse med disse møtene inviterte også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) til handelskonferanse sist fredag og stilte spørsmålet slik: Hvordan sikre internasjonal handel i en tid med proteksjonistiske strømninger?

- Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!

- Når énprosenten møtes så vet vi at det ikke er våre interesser, de 99 prosentene, de har i tankene, mente Joakim Møllersen i Attac, som holdt appell under en demonstrasjon utenfor møtene som pågikk i Næringslivets Hus på fredag. Han viste blant annet til at EUs handelskommissær, Cecilia Malmstrøm, nylig uttalte at hun ikke har sitt mandat fra det Europeiske folket. I en pressemelding fra Handelskampanjen i forkant av møtene sist fredag var oppfordringen klar:

"Handel til beste for alle, ikke bare de multinasjonale selskapene!"

Da NHO-leder Kristin Skogen Lund åpnet NHOs handelskonferanse erkjente hun i sin åpningstale at NHO måtte ta motstanden mot TTIP og TISA de siste årene på alvor:

"Samtidig som NHO er en sterkt forkjemper for frihandel og beskyttelse av investeringer, så innser vi at globaliseringen nå opplever en backlash med økende populisme og proteksjonisme. Vi har Brexit, vi har presidentvalget i USA og omfattende protester mot TTIP og TISA. NHO er egentlig ikke særlig vant med protester, som de vi har utenfor her i dag, men vi ser at de vitner om de sterke følelser mange gir uttrykk for i disse spørsmålene, som vi må ta alvorlig og erkjenne." 

- Næringslivet vil ha mindre ulikhet og mer frihandel

- Næringslivet vil ha mindre ulikhet og mer frihandel, rapporterte Dagens Perspektiv fra konferansen, der blant andre Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, deltok.

- Globalisering er en driver for ulikhet, sa Støre på konferansen. I en kronikk i Dagsavisen om handelsavtaler og rettferdig fordeling dagen før utdypet han sitt syn slik:

"Internasjonal handel gjør kaken større, men det hjelper lite om den ikke fordeles rettferdig. Den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs viser hvordan inntekter fra internasjonal handel og investeringer har tilfalt kapitaleiere som har sikret seg profitt, og de med lengre utdanning som har fått jobber i den globale økonomien."

Støre tok til orde for en effektiv omfordeling og fikk blant annet følge av Sturla Henriksen, administrerende direktør i Rederiforbundet, som i følge Dagens Perspektiv mener at globaliseringen er i ferd med å miste sin legitimitet og delte sine tanker om hva som gjøres:  

"Det er helt avgjørende å få en bedre fordeling av globaliseringens fordeler, og redusere ulempene for de som treffes av disse. Vi må ha en utdanningspolitikk som gjør at vi har mennesker som greier å beherske den omstillingen som globaliseringen fører med seg, og politikk som gjør at flest mulig folk er i arbeid."

Og ifølge avisa Klassekampen på lørdag (ikke på nett) presiserte NHO-leder Skogen Lund følgende:

"Vi må skille mellom det som generer vekst, som er handel, og fordeling av goder. Det er veldig lett å skylle på internasjonal handel, men mye av misnøyen skyldes nok mangel på fordeling."

Frihandel mot fattigdom?

10 oktober inviterte Utviklingsfondet til "utviklingsmandag" på Littereturhuset i Oslo med følgende tema: Frihandel mot fattigdom? 

- Ifølge regjeringen er frihandel et effektivt redskap for å bekjempe fattigdom. Er det så enkelt?, var spørsmålet Utviklingsfondet ønsket å få belyst. Nå har de oppsummert debatten, der de siterer følgende bekymring fra innledningen til Tore Myhre fra NHO:

"I det siste har vi sett en økende motstand mot internasjonalt samarbeid, og for oss i NHO er ikke løsningen å stenge grensene og stoppe å handle. Vi må se på hva som er diagnosen for denne skepsisen mot internasjonalt samarbeid og deretter på løsningene. Vi må også sørge for en bedre fordeling av godene."

- Verdenshistorien har lært oss at fullstendig frihandel ikke fungerer. Det trengs reguleringer for å få til de beste løsningene for alle parter, mente på sin side Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet, mens Aksle Nærstad fra Handelskampanjen sa det slik:

"Bærekraftsmålene må være overordnet, og handel må sees på som et verktøy."

I sin appell foran Næringslivets Hus sist fredag kommentert Møllersen i Attac den siste tidens utvikling slik:

"Det kom kanskje som en overraskelse på mange da WTO, Verdens Handelsorganisasjon, igjen var relevante. Men når de sliter med å få gjennom TISA, TTIP og andre avtaler, når handelsliberalismen i EU får seg et knekk og møter stadig større motstand, så vender de seg til andre fora, til avtaler man trodde var døde, for å presse gjennom den politikken vi gang på gang har avvist."

På Utviklingsfondets utviklingsmandag konkluderte Nærstad med at han er forsiktig optimist med det som skjer i det globale handelsbildet, siden det ikke har vært et så stort engasjement for å hindre de negative virkningene av frihandel på lang tid, mens Myhre i NHO advarte slik mot konsekvensene om ingen avtaler faller på plass:

"Likevel vil det være en stor trussel mot den globale økonomien hvis disse avtalene ikke faller på plass. Det vil gi større arbeidsledighet og dårligere forutsetninger for vekst hvis vi får en tilbaketrekning til nasjonale grenser."

WTOs ministermøte i Buenos Aires 2017

WTOs neste ministermøte planlegges i Buenos Aires, Argentina, i desember neste år og etter helgens møter i UD-regi kommenterer utenriksminister Brende fremtidsutsiktene slik:

"Jeg ser frem til Argentinas lederskap i forberedelsene til ministerkonferansen i Buenos Aires. Jeg håper og tror at Oslo-møtet har gitt ny inspirasjon til videre forhandlinger og at vi har lagt et godt grunnlag for konkrete forhandlingsresultater. Handel er essensielt for å bidra til inkluderende økonomisk vekst, oppfølging av bærekraftsmålene, gode rammebetingelser for næringslivet og nye jobber."

Innen den tid kan det være at skjebnen til de pågående forhandlingene om frihandelsavtaler som TTIP, TTP, TISA og CETA er avklart. Om WTO i såfall kan bli en konstruktiv arena for nye handelsforhandlinger innenfor rammen av FNs bærekraftsmål gjenstår å se. Men til helga går årets globaliseringskonferanse av stabelen i Oslo og Handelskampanjen inviterer til "en helg med handelspolitikk".

_______________________________

Aktuelle lenker:

Sivilsamfunnet om handel:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Norge trenger global handel, kronikk av Sigve Brekke (Telenor) på NRK ytring 03.11.16
  Internasjonal handel er grunnlaget for norsk velstand. Når eksportvarene blir til tjenester og konkurransen global, blir det enda viktigere å støtte opp under likebehandling og gode rammevilkår.
 • TTIP-avtale kan gi Norge 1 prosent vekst og tap av suverenitet, ABC Nyheter 03.11.16
  Mulig gevinst og tap av suverenitet var noe av budskapet da seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, onsdag overrakte omfattende utredninger om betydningen for Norge av den omstridte TTIP-avtalen (se faktaboks) mellom EU og USA, til næringsminister Monica Mæland (H).
 • Landbruket kan bli rasert av TTIP, Dagsavisen 03.11.16
  Tjenestenæringene kan juble, men landbruket kan reduseres kraftig dersom Norge blir med i frihandelsavtalen TTIP. Men Norge som land har masse å vinne, konkluderer ny NUPI-rapport.
 • – Jordbruk blir ulønnsomt i Norge som følge av TTIP-avtale, ABC Nyheter 03.11.16
  Om TTIP-avtalen mellom EU og USA fører til at importvernet fjernes, blir jordbruk ulønnsomt i store deler av Norge. Det vil koste staten 8,6 milliarder kroner i året å berge stumpene.
 • Handelsvalg, lederkommentar i Dagens Næringsliv 03.11.16
  Slutter Norge seg til handels- og investeringsavtalen mellom EU og USA, TTIP, kan økonomien vokse opp mot en prosent, snaut 7000 kroner per nordmann. Står Norge utenfor en slik avtale, kan Norge også tjene mer på grunn av økt verdenshandel, men det blir mye mindre å dele. Flere bransjer kan få problemer.
 • Nærdemokrati og vetokrati (CETA/handel), kommentar av Einar Hagvaag i Dagbladet 02.11.16
  Etter sju års forhandlinger fikk den store frihandelsavtalen mellom EU og Canada en fødsel så vanskelig som tenkes kan. De mangfoldige politiske flokene før avtalen kunne undertegnes viser spenningsforholdet mellom nærdemokrati, som alle hyller, og felles løsninger på felles utfordringer, som alle, i hvert fall overfladisk, innser er nødvendig. Og bare vent: Mer spenning er i vente.
 • Tojes kulturkamp, debatt av Andrew P. Kroglund i Dagens Næringsliv 01.11.16
  Asle Toje har utvilsomt kunnskap. Det er underholdende å lese hans innlegg. Hans kronikk i DN 19. oktober er en panegyrisk hyllest til britenes statsminister Theresa May. Hun har gitt de konservative ny relevans. Så langt følger jeg ham. Men så skriver han at dette må bety «å aktivt bekjempe «liberal internasjonalisme» som søker å svekke nasjonalt selvstyre gjennom å tappe staten for makt og beslutningsmyndighet».
 • EU og Canada har signert frihandelsavtale, Aftenposten (NTB) 31.10.16
  EU og Canada har på et toppmøte i Brussel undertegnet frihandelsavtalen CETA, som fjerner 99 prosent av tollbarrierene mellom Canada og Unionen.
 • Hevntokt mot globalisering, Klassekampen 31.10.16
  Globaliseringsguru Dani Rodrik sier TTIP-utkastet bør forkastes. Han mener at det ikke lenger er mulig å innrette frihandelsavtaler slik som før.
 • Det kan bli meningsløst å gå til stemmeurnene – for oss og for våre barn, Radikal Portal 30.10.16
  Intervju med Helene Bank i Handelskampanjen: De nye avtalene i dag er ikke handelsavtaler, de handler om å redusere politisk risiko for investorer. Og politisk risiko det betyr valg, og effekten av politiske valg. 
 • EU og Canada undertegner handelsavtale søndag, Dagens Næringsliv (NTB) 29.10.16
  Myndighetene i den fransktalende regionen var også bekymret for at avtalen ville svekke arbeidstakerrettigheter, miljølovgivning og lokalt landbruk og gi for mye makt til internasjonale selskaper. Myndighetene i regionen skiftet syn etter å ha inngått en avtale med den føderale belgiske regjeringen torsdag.
 • Håper på oppsving i verdenshandelen, Dagens Næringsliv 29.10.16
  Vel 80 prosent av den globale varehandelen går i dag på kjøl, og opp mot ti prosent av verdens skipsfart går gjennom Suezkanalen. Den nye, utvidede kanalen er bygget for en dobling. Den har ikke kommet.
 • Belgierne er blitt enige med seg selv. Åpner for signering av avtale mellom EU og Canada,  Aftenposten 28.10.16
  Belgia har løst den interne uenigheten over handelsavtalen CETA.
 • Dette mener Clinton og Trump om utenrikspolitikk, Dagens Næringsliv (NTB) 27.10.16
  De er begge enige om at en ny handelsavtale for landene rundt Stillehavet, TPP, er en dårlig idé. Clinton kalte tidligere avtalen «gullstandarden», men har snudd og sier nå at hun er mot den etter å ha sett detaljene i den ferdigforhandlede avtalen. Trump vil reforhandle eller trekke USA ut av NAFTA, en frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada. Det vil ikke Clinton.
 • Heretter blir det vanskelig å vite om det er bortkastet tid å forhandle med EU, lederkommentar i Aftenposten 27.10.16
  Ingen ting kan endre på at det er avslørt at EU-Kommisjonen nå har svært dårlig kontroll på om fremforhandlede avtaler blir akseptert. Det innebærer også at skjebnen til avtalen mellom EU og USA om handel og investeringer (TTIP) er enda mer usikker enn tidligere.
 • Fri flyts fall (globalisering), kronikk av Chr. Anton Smedshaug (Agri Analyse) i Klassekampen 26.10.16
  Dagens tilbakeslag for «globalisering» har etter hvert blitt spådd av mange, men få har vært så tydelig, så tidlig, som professor i økonomi Dani Rodrik. Allerede i 2003 forutså han tilbakeslaget med boken «The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy».
 • Norsk fisk tjener på handelskollaps, Dagens Næringsliv 26.10.16
  Handelsavtalen mellom EU og Canada har kollapset. - Norsk fiskerinæring kan helt klart puste lettet ut, sier EU-ekspert Paal J. Frisvold.
 • Europa som gissel, kommentar av Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv 26.10.16
  Klarer Vallonia å stanse avtalen, vil virkningene være dramatiske for Europaunionen. Det kan bli «EUs siste frihandelsavtale», advarte Donald Tusk, presidenten i EU-rådet, før helgen.
 • Lav vekst i internasjonal handel bekymrer. Dette er blant årsakene til at 25 ministre møttes i Oslo. Aftenposten 25.10.16
  En viktig del av forklaringen til at veksten i internasjonal handel er på det laveste siden finanskrisen er at etterspørselen på å importere varer faller i en rekke utviklingsland og Nord-Amerika. Samtidig vokser ikke bruttonasjonalproduktet i disse landene på samme nivå som tidligere.
 • EU med handelsavtale-ultimatum overfor BelgiaDagens Næringsliv (NTB) 24.10.16
  EU har gitt Belgia frist til mandag kveld for å støtte frihandelsavtalen CETA mellom EU og Canada. Men regionen Vallonia nekter å bøye seg for ultimatumet.
 • EU-president sier det fortsatt er liv laga for CETA-avtalenDagens Næringsliv (NTB) 23.10.16
  Frihandelsavtalen CETA mellom EU og Canada signeres til uka, sier EU-parlamentets president Martin Schulz.
 • Næringslivet vil ha mindre ulikhet og mer frihandelDagens Perspektiv 22.10.16
  Internasjonal handel i proteksjonismens tid, og globaliseringens mørke sider. Det var tematikken på NHOs Handelskonferanse i dag.
 • Vil ha flere handelsavtaler, Klassekampen 22.10.16 (ikke på nett)
  - Vi må skille mellom det som generer vekst, som er handel, og fordeling av goder. Det er veldig lett å skylle på internasjonal handel, men mye av misnøyen skyldes nok mangel på fordeling, sier Skogen Lund. 
 • Legger hindringer i veienKlassekampen 22.10.16
  EU-kommisjonen har lagt fram kompromissforslag etter at Vallonia sa nei til frihandelsavtalen med Canada.
 • EU-lederne klarte ikke å knekke veto mot handelsavtalen CETAABC Nyheter 22.10.16
  EU-toppene mislyktes i å presse belgiske Vallonia til å godta den omstridte handelsavtalen CETA. Og slo fast at også EU har behov for tollbeskyttelse.
 • EU frykter krybbedød for nye handelsavtalerDagens Næringsliv (NTB) 22.10.16
  EUs ledere forlot toppmøtet i Brussel uten å ha klart å blåse nytt liv i frihandelavtalen med Canada. En revurdering av hele EUs handelspolitikk kan nå tvinge seg fram.
 • Handelselitene samles i Oslo bak lukkede dører – énprosentens ønsker prioriteres, Joakim Møllersen på Radikal Portal 21.10.16
  Når énprosenten møtes så vet vi at det ikke er våre interesser, de 99 prosentene, de har i tankene. 
 • Brendes utvalgtekommentar av Aisha Naz Bhatti og Sigbjørn Gjeldsvik (Sp) i Dagsavisen (nye meninger) 21.10.16
  Historisk har vi hatt perioder med kraftig proteksjonisme og andre perioder med kraftig liberalisering. Begge deler har slått feil i sin mest rendyrkede form. En handelspolitikk som primært tjener de store multinasjonale aktørene, er ikke en «god» handelspolitikk.
 • Eit WTO-møte - eller det som verre er...kommentar av Odd Tarberg i Dagsavisen (nye meninger) 21.10.16
  Det er liten grunn til å rekne med at dette WTO-møtet vil foregå i respekt for interessene til dei landa som i WTO med god grunn stemde nei til vidare liberalisering av handel med tenester.
 • Ufri handellederkommentar i Klassekampen 21.10.16
  Dersom Børge Brende redder Tisa og åpner tjenestemarkedet for frihandel, gjør han oss alle en bjørnetjeneste.
 • Dropp Tisa nåkommentar av Magne Lerø i Dagens Perspektiv (meninger) 21.10.16
  Å presse fram en Tisa-avtale i den globaliseringsmotvinden som nå herjer, er like meningsløst som at EU-ledelsen i Brussel forsøker seg på mer føderalisme etter Brexit.
 • Ap heier på Tisa-Brende, Klassekampen 21.10.16 (ikke på nett)
  Arbeiderpartiets Tisa-entusiasme kan skape knute på tråden i forhold til LOs største forbund. 
 • Børge Brende inviterer til WTO-møte, men undergrev WTO gjennom norsk deltaking i TiSA-forhandlinganekommentar av Odd Tarberg i Vårt Land (verdidebatt) 20.10.16
  Det er liten grunn til å rekne med at dette WTO-møtet vil foregå i respekt for interessene til dei landa som i WTO med god grunn stemde nei til vidare liberalisering av handel med tenester.
 • Kva skal me gjera med nasjonalismen?, kommentar av Eirik Magnus Fuglestad (Master i nasjonalismestudiar og PhD i sosiologi) i Stavanger Aftenblad 20.10.16
  Den nye nasjonalismen aukar i styrke fordi den spelar på verdiane fridom og likskap, men snur dei innover. Me må snu den utover att.
 • Handelsavtaler og rettferdig fordelingkronikk av Jonas Gahr Støre (Ap): i Dagsavisen (nye meninger) | 20.10.16
  Internasjonal handel gjør kaken større, men det hjelper lite om den ikke fordeles rettferdig. Den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs viser hvordan inntekter fra internasjonal handel og investeringer har tilfalt kapitaleiere som har sikret seg profitt, og de med lengre utdanning som har fått jobber i den globale økonomien.
 • Brende beskyldes for å undergrave WTOAftenposten (NTB) 20.10.16
  Utenriksminister Børge Brende (H) beskyldes for å undergrave WTO når han til helgen inviterer til globalt handelsmøte med ministre fra over 20 land i Oslo.
 • Skjebnetid for global handelkommentar av utenriksminister Børge Brende (H) i Dagens Næringsliv 20.10.16
  Mindre internasjonal handel undergraver norsk økonomi. Derfor arrangerer vi WTO-møter i Oslo.
 • Skal redde Tisa i OsloKlassekampen 20.10.16
  Fredag samles WTO-topper og handels­ministre fra 24 land i Oslo. De vil redde den kriserammede frihandelsavtalen Tisa.
 • Konservativ revolusjonkommentar av Asle Toje i Dagens Næringsliv 19.10.16
  I Theresa Mays ord: «Hvis du tror du er en ‘verdensborger’ er du en borger av ingensteds. Du forstår ikke hva ordet borgerskap betyr.» Røde internasjonalister som leker Robin Hood med andres skattepenger går også dårlige tider i møte.
 • EU-jubel, debatt av Tore Myhre (NHO) i Dagsavisen (nye meninger) 18.10.16
  Internasjonal handel er en forutsetning for økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Vi trenger derfor gode internasjonale handelsavtaler, om det er EØS, TTIP eller TISA.
 • Asia i endring – muligheter for Norge, kronikk av Børge Brende (utenriksminister) i VG 18.10.16
  Siden 1980-tallet har Asia vokst frem som et økonomisk kraftsenter. Nå kommer det politiske skiftet. Sentrale asiatiske land og regionale organisasjoner ønsker en tyngre utenrikspolitisk rolle.
 • Xi advarer: - Farlig periode for verdensøkonomien (BRICS), Dagens Næringsliv 17.10.16
  Kinas president Xi Jinping advarer mot voksende proteksjonisme og politikere som ønsker å bremse globaliseringen. – Verdensøkonomien går gjennom en farlig periode, sa Xi under BRICS-toppmøtet.
 • Xi og Brende enige - begge frykter proteksjonisme, Dagens Næringsliv 17.10.16
  Utenriksminister Børge Brende vil være vert for det første handelstoppmøtet i Norge. Kinas president Xi Jinping mener verdensøkonomien går gjennom en farlig periode. Begge frykter økt proteksjonisme 
 • Avtaler rett i EU-vasken (handel/CETA/TTIP), lederkommentar i Dagbladet 17.10.16
  Stadig sterkere globalisering møter en stadig sterkere motstand i Europa. Ironisk nok er britenes utmelding av EU også et uttrykk for denne motstanden, i det landet i EU som var den sterkeste forkjemperen for frihandel.
 • Vil fikse verdenshandelen, Dagens Næringsliv 17.10.16
 • Mens brexit og Donald Trump bidrar til en proteksjonistisk bølge, er utenriksminister Børge Brende vert for det første globale handelstoppmøtet i Norge noensinne.
 • Ohio-kampen om arbeiderklassen, Urix på lørdag, NRK P2 15.10.16
 • Utviklingsland får ikke kopiere norsk oljepolitikk med TISA-avtalen, debatt av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Dagbladet 13.10.16
  Med et snevert og strengt TISA-regelverk flyttes makten fra de som eier naturressursene (og lager reguleringer) til selskapene som leverer tjenestene. Selv Exxon og Shell er stort sett administrerende enheter som gir oppdrag til et utall tjenesteleverandører.
 • Tybring-Gjedde gir uttrykk for at han frykter noe han åpenbart ikke kjenner godt nok til, debatt av Kristian H. Torp (student) i Dagbladet 12.10.16
  Globalisert handelsvirksomhet, hvor land puljer seg sammen i overnasjonale grupperinger med hensikt i å la kapital, arbeidskraft, varer og tjenester flyte fritt, skaper samfunnstapere, mener Tybring-Gjedde. Disse vil han slå et slag for.
 • Frihandelsfrykten, kommentar av Bård Bjerkholt i Dagens Næringsliv 12.10.16
  Frihandel kan selvsagt ha negative konsekvenser, men er en mye mindre trussel mot arbeidsplasser enn mange tror, ifølge Azevedo. Over 80 prosent av industrijobbene som har forsvunnet i rike land skyldes teknologisk innovasjon, ikke utflytting til lavkostland, ifølge WTO-toppen.
 • – Europas borgere er rasende på elitenes hyllest av globaliseringABC Nyheter 06.10.16
  – Maktelitens hyllest av globaliseringen har skapt et velbegrunnet raseri blant Europas borgere, som opplever globalisering som en forverring.
 • Olje og gass er ikke omfattet av TISA, debatt av Tore Myhre (NHO) i Dagbladet 04.10.16
  Attacs leder Petter S. Titland etterlyser i Dagbladet 27. september svar fra NHO på Attacs bekymringer. Han mener at TISA truer både FNs klimamål og satsing på fornybar energi. Grunnen skal være en formulering om energinøytralitet når det gjelder energirelaterte tjenester. For det første regnes olje og gass som varer og er ikke omfattet av TISA, som er en avtale om tjenester.
 • TISA-avtalen har skapt et bekymret demokrati i Norge, kommentar av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Dagbladet 27.09.16
  Start med to spørsmål. For det første, hva slags omstilling skal vi ha i Norge og globalt? For det andre, hvilke internasjonale avtaler skal vi lage for å klare omstillingen?
 • Gir fra oss retten til å regulere velferdstjenestene våre, kommentar av Ebba Boye i Dagbladet 22.09.16
  Forhandlingene om handelsavtalen kjennetegnes av hemmeligstemplede dokumenter.
 • Norge trenger utlandet, vi trenger TISA, debatt av Tore Myhre (NHO) i Dagbladet 19.09.16
  Attacs leder, Petter Slaatrem Titland, går 9. september i Dagbladet til frontalangrep mot handelsavtaler generelt og TISA spesielt. Han mener at: «Det er en svært lite demokratisk sivilisasjon vi ser stige opp av TISA-avtalen».
 • Brexit og TTIP kan skvise Norge, kommentar av Jan Erik Grindheim (Civita og Europabevegelsen) i Aftenposten 16.09.16
  I Storbritannia vokser TTIP-motstanden i Theresa Mays regjering, og hverken Hillary Clinton eller Donald Trump har vært særlig positive til internasjonale handels- og investeringsavtaler. Hva betyr dette for TTIP-forhandlingene og hva betyr det for Norge?
 • Afrika under brutalt liberaliseringspress, kommentar av Odd Tarberg i Vårt Land (verdidebatt) 03.09.16
  I desse tider når vi er vitne til ein enorme og brutal liberaliseringsprosess gjennom avtalar som TiSA, TTIP, TPP og CETA, må vi ta innover oss at det skjer svært mykje på dette området som vi normalt ikkje får kjennskap til.
 • Mener spillet er over, Klassekampen 01.09.16
  – Det er politisk uenighet om avtalen takket være den folkelige motstanden i Europa. TTIP er som en zombie. Den fortsetter å gå selv om den er død, sier leder Petter Slaatrem Titland i Attac.
 • Børge Brende arrangerer WTO-toppmøte i Oslo i oktober, ABC Nyheter 01.09.16
  Utenriksminister Brende har i all stillhet invitert WTO-sjefen Roberto Azevêdo og ministre fra 24 land til uformelle drøftinger i Oslo for å få fart i liberalisering av verdenshandelen.
 • Tysk minister: – TTIP-forhandlingene har brutt sammen, ABC Nyheter (NTB) 29.08.16
  Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EU og USA har i realiteten brutt sammen, mener Tysklands økonomiminister Sigmar Gabriel.
 • Regjeringen har glemt forbrukerne, kronikk av Virginie Amilien (SIFO), Gunnar Vittersø (SIFO) og Audun Skeidsvoll (Forbrukerrådet) på NRK ytring 26.08.16
  Etableringen av frihandelsavtalene TTIP og TISA vil kunne få store konsekvenser for norske forbrukere, men myndighetene ser ut til å overse forbrukerinteressene.
 • Globalisering ga misnøyekommentar av Joseph Stiglitz i Dagens Næringsliv 22.08.16
  Alle skulle tjene på globaliseringen, men mange i Vesten fikk fint lite. Det viser seg nå i valgene. Meningsmålinger viser at frihandel er blant de store kildene til misnøye blant mange amerikanere. Lignende holdninger finnes i Europa. Politikere – og mange økonomer – sier imidlertid at frihandel skal gjøre livet bedre for oss alle. Hvorfor er mange da så fiendtlig innstilt?
 • Finner sammen mot handel, Dagsavisen 04.08.16
  Presidentvalget i 2016 kan bety slutten for den nyliberale epoken, sier professor Alan Cafruny. I begge partier er motstanden stor mot nye internasjonele handelsavtaler.
 • Globalisering skaper motkrefterdebatt av Per Richard Johansen (KS) i Dagens Næringsliv 21.07.16
  Nasjonale politikere har gitt fra seg kontroll, og det utfordrer deres evne til å ta hensyn til egne innbyggeres interesser. Forrige gang vi var i samme situasjon, i mellomkrigstiden, førte det til alvorlige tilbakeslag både økonomisk og for internasjonalt samarbeid. Det er dessverre ikke selvsagt at vi skal unngå samme utvikling denne gang.
 • Trumps tale: – Amerikanisme skal erstatte globaliseringNRK nyheter (NTB) 22.07.16
  Trump tegnet et helsvart bilde av dagens USA i sin takketale til landsmøtet. Men ved å prioritere Amerika først i stedet for globalisme skal alle som sliter få det bedre.
 • Norge bytter sild og laks mot indiske IT-nerder, NRK nyheter 21.07.16
  For at norsk laks og sild skal slippe til på indiske matfat, krever India bedre tilgang for IT-næringen. Næringsministeren har lenge fisket etter en ny handelsavtale, og er nær med å lykkes.
 • Er globaliseringen ved veis ende?, Aftenposten 05.07.16
  Den globale veksten og verdenshandelen avtar. Flere land innfører nye handelshindringer. Og den politiske motstanden mot store handelsavtaler som TTIP og TTP vokser.
 • Malmström: – Norge kan bli med i TTIP, Nationen 01.07.16
  EU-kommissær for handel sier at forhandlingene om den omfattende handelsavtalen vil overleve brexit. Hun vil også gjøre avtalen til «en åpen plattform».
 • Politikkens byggeklosserkommentar av Ulf Sverdrup (NUPI) i Dagens Næringsliv 27.06.16
  Elitekritikk, manglende tillit og protest er en global trend og et allment tegn i vår tid. Fenomenet har naturligvis mange årsaker og arter seg også litt ulikt i ulike land. I noen land er kritikken mot globalisering dominerende, andre steder er det opprør mot korrupsjon og maktmisbruk. Noen steder er protestene først og fremst rettet mot ulikhet og manglende omfordeling, mens migrasjon og konkurranse om arbeidsplasser skaper særlig misnøye andre steder.
 • Det går trått i WTOkommentar av Arne Ivar Sletnes (Norges Landbrukssamvirke) i Nationen (landbruksbloggen) 24.06.16
  Manglende resultater skyldes at de som bestemmer over WTO – myndighetene i de 162 medlemslandene – er grunnleggende uenige om målet for videre forhandlinger, byrdefordeling mellom i-land, u-land og fremvoksende økonomier, hvilke handelstema WTO skal prioritere, og hva som er akseptable handelspolitiske løsninger på disse temaene.
 • Både handel og utvikling, debatt av Tone Skogen (UD) i Vårt Land 22.06.16
  I debattinnlegget om den internasjonale avtalen om handel med tjenester (Tisa) og fattigdom som stod på trykk i Vårt Land 14. juni, skriver Petter S. Titland: «Å støtte WTO som en arena for multilaterale handelsavtaler er en anerkjennelse av at vi lever i et globalisert og internasjonalt samfunn». Jeg kunne ikke vært mer enig.
 • Modige politikere tenker på utvikling. Hva gjør Norge?, kronikk av Petter Slaatrem Titland (Attac) i Vårt Land 14.06.16
  For øyeblikket trengs det klare politiske stemmer for å forsvare internasjonalt samarbeid i handelspolitikken. Nå kjemper regjeringen for en avtale som ødelegger utviklingslandenes seiere i Verdens Handelsorganisasjon.
 • Når pengemakta trumfar stemmemakta, kronikk av Mari Vold (Grønn Ungdom) på NRK ytring 03.06.16
  Er du interessert i at handelsselskap og pengesterke interesser skal undergrave makta til norske lover og politikarar? Ikkje? Då må du seie nei til TTIP.
 • Trump foreslår å melde USA ut av WTOABC Nyheter (NTB) 25.07.16
  Dersom Donald Trump blir valgt som president kan det bli et alternativ å melde USA ut av Verdens handelsorganisasjon (WTO).
 • Gir globalisering populisme?kommentar av Daniel Gros (Center for European Policy Studies) i Dagens Næringsliv 23.05.16
  Populistene vinner frem. Er det virkelig et opprør fra «globaliseringens tapere»?
 • En annen verden er umuligkommentar av Frank Rossavik i Aftenposten 19.05.16
  Ønsket er å bryte med markedsliberalismen og negative effekter av globalisering, men uten å gi avkall på demokrati og viktige menneskerettigheter. I praksis viser det seg vanskelig.
 • Børge Brende stadig villeiande om TiSA-avtalenkommentar av Odd Tarberg i Vårt Land (verdidebatt) 18.05.16
  Det er alvorleg at utenriksministeren held fram med å føre folk bak lyset når det gjeld TiSA-avtalen som Norge har forhandla om i tre år utanfor WTO.
 • EU stritter mot u-landskrav om beskyttelse av fattige bønder i WTOABC Nyheter 14.05.16
  Norge har i motsetning til nabolandene en selvstendig stemme og prøver å bygge bro i konflikt mellom u-land og EU om landbruk.
 • Meiner Noreg av-regulerer endå meir, Nationen 13.05.16
  Handelskampanjen meiner regjeringa sitt nye tilbod i TISA-forhandlingane opnar for meir avregulering enn opningstilbodet.
 • Sp og handel - igjen, debatt av Gunnar E. Gundersen og Elin R. Agdestein (H) i Dagsavisen (nye meninger) 10.05.16
  Vi har ikke sagt at vi vil knytte Norge til TTIP-avtalen. Men vi har sagt at Norge er en aktør som ikke er stor nok til å bestemme vilkårene for den internasjonale handelen. Best ville det vært om WTO-sporet bar frukter, men det ser vanskelig ut.
 • Norske utgreiarar har nytte av TTIP-lekkasjar, Nationen 07.05.16
  Lekkasjar frå EU-USA-forhandlingane syner at det kan verte tollfri handel for fiskerivarer og for over 80 prosent av landbruksvarene. – Nyttig informasjon, seier Arne Melchior som skal vurdere konsekvensar av avtalen for Noreg.

     Søk:

     Avansert søk

     En helg med handelspolitikk

     Heng du ikkje heilt med i svingane når alle snakkar om TTIP og TISA? I helga kan du få full pakke: Introduksjonskurs på fredag, djupdykk på laurdag, og verkstader for ein ny handelspolitikk på søndag. Bli med!

     Fra 27-30 oktober arrangeres Globaliseringskonferansen i Oslo. Det blir 4 dager med 70 arrangementer og 120 innledere og artister!

     (hentet fra Handelskampanjens nettsider)

     Redaktør: Arnfinn Nygaard
     Sist oppdatert: 06. desember
     Om disse sidene
     Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.