Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Kommentar/debatt:

Hva vil dere gjøre, Holmås og Solhjell?

Hilde Frafjord Johnson (KrF) løftet bistanden ut av veldedigheten og ble Norges første utviklingsminister. Erik Solheim (SV) har løftet utviklingspolitikken ut av "godhetsregimet" og ble Norges første "minister for samstemt politikk for utvikling", men uten de fullmakter en slik politikk krever. Hva vil dere gjøre, Heikki Holmås og Bård Vegar Solhjell, som ministre for utvikling og miljø ved kongens bord?

Av Arnfinn Nygaard, seniorrådgiver i RORG-samarbeidet | Fredag 23. mars 2012
Linker oppdatert: Onsdag 28. mars 2012

Arnfinn Nygaard er seniorrådgiver i RORG-samarbeidetI likhet med mange andre er jeg overrasket over at SVs nye leder, Audun Lysbakken, har valgt å skifte ut miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som i følge utenriksminister Jonas Gahr Støre "har gjort mer for å realitetsorientere norsk bistand enn noen gang i norsk bistands historie" (les mer her). Dette er ingen dårlig attest. Til tross for at utenriks-, utviklings- og miljøpolitikken har vært vanskelig og omstridt for SV i regjering er det neppe tvil om at Solheim har loset utviklingspolitikken og vår forståelse av verden inn i en ny tid og lagt lista høyt for sine etterfølgere.

- Hilde Frafjord Johnson var suveren, var Solheims rause attest til sin forgjenger da han tok over jobben som utviklingsminister etter at den rødgrønne regjeringen ble dannet på grunnlag av Soria Moria-erklæringen høsten 2005 (les mer her). Overfor Bistandsaktuelt uttalte han følgende målsetting for sin statsrådsgjerning (les mer her):

”Målet er å gjøre det hun har gjort enda bedre, pluss at vi skal starte med en del nye ting.”

- Hva vil Erik gjøre annerledes enn Hilde?, var spørsmålet jeg den gangen forsøkte å svare på i en kommentar i ukeavisa Ny Tid (les mer her). Utgangspunktet var den rødgrønne regjeringens Soria Moria-erklæring. Erklæringen hadde høstet begeistret anerkjennelse blant radikale krefter i Sør, som Sør-Afrikas erkebiskop Desmond Tutu (les mer her), og varslet en "ny kurs" i form av bl.a.:

 • Et sterkere FN, på bekostning av Verdensbanken
 • Mer makt og innflytelse til utviklingsland i multilaterale fora
 • Nei til krav om liberalisering og privatisering 

Når regjeringen i Statsråd i dag har varslet at Erik Solheim (SV) går av som statsråd og blir erstattet av Heikki Holmås (SV) som utviklingsminister og Bård Vegar Solhjell (SV) som miljøvernminister kan det være grunn til å reflektere igjen: Hva har Erik gjort annerledes enn Hilde? Og hvilke utfordringer står hans etterfølgere ovenfor?

Hilde Frafjord Johnson (KrF) var en kunnskapsrik, engasjert og dyktig utviklingsminister som bidro til å sette utviklingspolitikk på dagsorden hjemme og ute. Jeg tror hennes viktigste bidrag i et noe lengre perspektiv var at hun flyttet bistanden ut av veldedigheten og ble Norges første utviklingsminister. Som utviklingsminister gjorde hun etter mitt syn tre viktige grep.

 • For det første flyttet hun en del av det kritiske fokuset fra "mottakerne" til "giverne" og brukte betydelig mer tid enn sine forgjengere på å besøke vestlige hovedsteder og ikke bare fattige land i Sør.
 • For det andre satte hun et viktig fokus på de internasjonale finansinstitusjonene (Verdensbanken og IMF) og brukte mye tid og energi på å forsøke å endre politikken der. - Det er viktigere å flytte finansinstitusjonenes politikk to centimeter i riktig retning enn å flytte norsk utviklingspolitikk én meter, understreket hun ved flere anledninger.
 • For det tredje satte fokus på gjeldskrisen i fattige land og hvordan Norge og verden skulle behandle denne.

Hennes største feilvurdering var etter mitt syn satsingen og troen på FNs tusenårsmål. Hun fastholdt troen på at disse, med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) på laget, skulle bli et positivt bidrag til utviklingspolitikken, til tross for kritikk om at tusenårsmålene var et svik (les mer her) og et skritt i feil retning (les mer her).

Erik Solheim har fulgt opp mye av det Frafjord Johnson gjorde bra. Han har i likhet med sin forgjenger bidratt til å sette utviklingspolitikk på dagsorden hjemme og ute og bl.a. fulgt opp innsatsen for gjeldsslette (les mer her). Samtidig har han i noen grad fulgte opp Soria Moria-erklæringens mer kritiske linje overfor Verdensbanken og IMF i forhold til krav om liberalisering og privatisering (les mer mer) og ønsket om et sterkere FN (les mer her). Kritikere i eget parti og på venstresida og i sivilsamfunnet generelt har ment at han og SV kunne og burde ha gjort mer (les mer her). Også fra Sør kom det etterhvert kritikk, som fra Patrick Bond i Sør-Afrika (les mer her):

"Ved første øyekast synes alle disse initiativene å ha potensial for å riste nord/sør-relasjonene i etterkant av Den kalde krigen og antyde nye muligheter for en sosialdemokratisk reformagenda for global styring. Atskillig dyperer dilemmaer gjenstår imidlertid, for en del av de norske reformene legitimerer det eksisterende systemet i stedet for å konfrontere det og svekke det."

I fjor tok professor og folkeopplyser Tore Linne Eriksen konsekvensen av sine kritiske vurderinger og meldte seg ut av SV (les mer her), mens Jonathan Glennie hyllet Solheim i The Guardian for hans internasjonale lederskap i utviklingspolitikken (les er her).

Til tross for ros og ris på ulike felt, så står dette igjen: Solheim var utviklingsministeren som åpnet opp for den bistandskritiske debatten, erkjente at utviklingspolitikk er mer enn fordeling av bistandskroner og at vi trenger en "samstemt politikk for utvikling", der det vi gjør for utvikling i Sør på ett politikkfelt ikke undergraves av norske egeninteresser og politikk på andre politikkfelt. Utviklingsmeldingen om klima, konflikt og kapital i 2009 la grunnlaget for utviklingspolitikk for en ny tid. Her har Solheim spilt på lag med utenriksminister Støre og utviklet en ny politisk arena - for alle partier fra ytterste venstre til ytterste høyre - der utenriks- og utviklingspolitikk utvikles dels i samspill, dels i skjæringspunktet og dels i konflikt mellom verdier og interesser - mellom idealpolitikk og realpolitikk. Det bør legges til at denne endringen har kommet i en periode der makten i verdenssamfunnet har flyttet mot Sør og Øst og Norges og Vestens behov for interessepolitikk naturlig har økt som følge av svekket makt og innflytelse. Samstemt politikk for utvikling er et svar på dette, som i økende grad også bør gjelde framvoksende stormakter og verden forøvrig utover det gamle "giversamfunnet".

Denne "samstemtpolitikken" og de de pågående maktforskyvningene i verdenssamfunnet vil forhåpentligvis bety kroken på døra for mye av det vi forbinder med Terje Tvedts begrep "godhetsregimet" (les er her). Samtidig viste debatten rundt regjeringens første "rapport om samstemt politikk" i fjor at feltet er vanskelig - både for regjeringen, opposisjonen og sivilsamfunnet.

For Solheim, som utviklings- OG miljøminister, har den kanskje største utfordringen vært knyttet til klimapolitikken, der olje- og energiminister Ola Borten Moe har hatt en annen tilnærming (les mer her), men også på andre områder av utviklings- og miljøpolitikken kan det nok ha vært vanskelig å få ulike departementer og statsråder til å trekke i samme retning. Å drive samstemt politikk for utvikling i en regjering, enten den er rødgrønn eller borgerlig, vil kreve at man ikke ser seg fornøyd med "å bære staur", som tidligere statsminister Per Borten sa det (lytt mer her). Hva vil dere gjøre, Heikki Holmås og Bård Vegar Solhjell? Hvordan vil dere videreføre og styrke arbeidet for en samstemt politikk for utvikling hjemme og internasjonalt, der fagstatsrådenes staur ikke spriker i alle retninger?

_________

Aktuelle lenker:

 • «Jeg bygget ham opp på ufattelig mange måter», Dagbladet 26.03.12
   - Det blir veldig fort noe som høres skrytete ut, men Jonas Gahr Støre og jeg har har det særkjennet at vi har hatt et veldig bredt internasjonalt nettverk, vi kjenner veldig mange, og har vært markerte talspersoner for Norge, sa Solheim, og framhevet resultatene han har oppnådd blant annet i fredsprosessen i Sudan og i internasjonale klimaforhandlinger.
 • SV vil svekke båndene til USA, Aftenposten 25.03.12
  – Vi må få et Norge som er mindre bundet til USA, sier nyvalgt SV-leder Audun Lysbakken.
 • Hareide ber Solhjell på sykkeltur, Vårt Land 25.03.12
  Huskelapper. I sin tale til KrFs landsstyre, samlet i Oslo, serverte Hareide «huskelapper» til de nye, ferske SV-statsrådene. Utviklingsminister Heikki Holmås bør sette rettferdighet først og fikse mer tollfri import fra utviklingsland.
 • Ferske fjes, uendra politikk, lederkommentar i Stavanger Aftenblad 25.03.12
  Det blir ikkje lett for Solhjell å oppnå meir enn Solheim, likevel er SV nøydd til å vinna tydelege sigrar i klimapolitikken for ikkje å demoralisera endå fleire av sympatisørane sine.
 • Hareide ber Solhjell legge klima-press på Stoltenberg, Nationen (NTB) 25.03.12
   Nyutnevnt miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) bør tenke på klimameldingen fra han står opp om morgenen til han legger seg på kvelden, oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide.
 • Eksilkongens svarte slips, kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv 25.03.12
  Den ene vant kampen om tronen i partiet. Den andre vant makten, æren og ansvaret for klimameldingen.
 • Ministersosialisten Solheim, kommentar av Håvard Narum i Aftenposten 24.03.12
  Erik Solheim ble mer og mer statsråd og mindre og mindre SV-er. 
Derfor kunne han ofres på indremedisinens alter.
 • Solheims sønn: - Pappa, du er sparka, Aftenposten 24.03.12
   Erik Solheim sa han ville valgt erfaring som viktigst, fremfor fornying, hvis han skulle lagt regjeringskabal. SVs eksstatsråd avviser en internasjonal karriere.
 • Lula-bye, Lula-comeback, Lula for President!, kommentar av Andrew Kroglund i Dagsavisen 24.03.12
  Heikki Holmås: Vær tøff, marker deg og din nye post med det samme; frem Brasils ekspresident Lula som ny Verdensbankpresident! Du kan rekke det om du skynder deg litt.
 • Sjokkerte over Solheim, Dagsavisen 24.03.12
   Mange i både SV og Arbeiderpartiet er svært overrasket og provoserte over måten Erik Solheim har gjort sorti fra regjeringen på. Verre for Solheim enn for kongeriket, sier partiveteran Stein Ørnhøi.
 • Nye SV-tider, kommentar av Torunn Egge Roux i Stavanger Aftenblad 24.03.12
  Ingen andre pressgrupper er i nærheten av den kraften og uformelle makten som summen av organisasjonene som kalles miljøbevegelsen klarer å mobilisere. Kravet er allerede formulert. Presset på Solhjell om å vri regjeringens politikk i retning mindre avlat i form av klimakvotekjøp i Kina og andre voksende økonomier, er sterkt og tydelig. Solhjell må sørge for det kuttes mer hjemme.
 • Holmås: - En ære å få lov til å ta over etter Erik Solheim, Nationen (NTB) 24.03.12
   — Erik har gjort en kjempejobb som utviklingsminister. Han har forandret utviklingspolitikken og sørget for en politikk som skaper rettferdighet i andre deler av verden, sa Holmås, som også skrøt av arbeidet forgjengeren hadde gjort for å øke bistandsbudsjettet.
 • Solheim råder Holmås til å holde seg til Jonas Gahr Støre, Nationen 24.03.12
   Start med å skaffe deg et godt forhold til Jonas Gahr Støre (Ap), var avtroppende utviklingsminister Erik Solheims (SV) viktigste råd til sin etterfølger Heikki Holmås (SV) under nøkkeloverrekkelsen i UD fredag.
 • - De siste dagene har ikke vært høydepunktet i vårt samarbeid, Dagbladet 24.03.12
   - Jeg er stolt over det jeg har fått til. Nest etter Torbjørn Berntsen er jeg den miljøvernministeren som har sittet lengst, og den lengstsittende utviklingsministeren, sa Solheim og trakk særlig fram regnskogfondet som en av hans største bedrifter.
 • Her er Stoltenbergs fornyere, Aftenposten 24.03.12
  Holmås sier folk vil merke at han er bistandsminister fordi han vil trekke bistand til hjemmebanene: - Jeg vil prøve å gjøre utvikling nærme folk. Folk i Norge skal skjønne at vi ikke gir almisser, men vi skal bidra til at folk skal få frihet og mulighet til å bygge trygge samfunn, sier Heikki Holmås til Aftenposten.
 • FN-topp: - Jeg er sønderknust, Aftenposten 24.03.12
  Sjef for FNs miljøprogram, Achim Steiner, var blant dem som i uvanlig klare ordelag beklaget Solheims avgang på hans Facebookside fredag: - Jeg er sønderknust.... Eriks avgang har så mange negative og vidtrekkende konsekvenser for så mange spørsmål, initiativer og folk verden rundt... tragisk, selv om det viser hans ekstraordinære innflytelse i sin tid som minister, skriver Steiner.
 • Tøff start for nye SV, Dagsavisen 24.03.12
  - Det første jeg skal gjøre i min nye jobb, er å sette meg ordentlig inn i hvordan vi ligger an med klimameldingen. Jeg har ikke alle detaljene om den ennå, men den saken blir veldig viktig, sier Solhjell.
 • Generasjon Attac, kommentar av Elisabeth Skarsbø Moen i VG 23.03.12
  I dag er Attacs kritikk av det økonomiske systemet argumenter som kommentatorer i Financial Times like godt stiller seg bak.
 • Solheim trodde han fikk ny jobb - fikk sparken, VG Nett 23.03.12
  SV-veteranen snakker ut om avgangen og den voldsomme støtten.
 • Solheim skjønner ikke vrakingen, Dagens Næringsliv 23.03.12
  Det han beklager mest er at han ikke får lov til å fullføre videre regnskogprosjektet og ikke få lov til å drive frem den internasjonale energisatsingen Norge er i spissen for. - Jeg beklager det mer enn endeløse møter om klimameldingen. Jeg kommer ikke til å savne nattmøter på møterom én, sier Solheim til DN.
 • Fornyelsen, lederkommentar i Dagens Næringsliv 23.03.12
  Når Erik Solheim i dag går av som miljø- og utviklingsminister, er det et tap for den rødgrønne regjeringen. Det er også en svekkelse for Norge i internasjonalt miljøsamarbeid, utviklingsarbeid og fredsprosesser.
 • SV fornyer en sliten regjering, lederkommentar i Adresseavisa 23.03.12
  Partiet blir sittende med en leder på utsiden av regjeringen, og plasserer trolig Solhjell som sin fremste statsråd på innsiden. Dersom det skjer i dag, blir han medlem av regjeringens underutvalg og Stoltenbergs stedfortreder. Ingen miljøvernminister har noen sinne vært i den rollen. Og blir det slik, finnes det ingen i SV som etter hvert kan måle seg mot ham.
 • Når din beste venn er din verste fiende, kommentar av Harry B. Strand i Adresseavisa 23.03.12
  Det er spesielt at en politiker og statsråd som har spilt en så sentral rolle over så mange år som Solheim, blir sparket. I motsetning til andre SV-statsråder har han ikke gjort noen tabber. Han har vært høyt og lavt, verden rundt, og samtidig forsøkt å ivareta den norsk miljøpolitikken.
 • Bellona-Hauge med jobbforslag til Solheim, VG Nett 23.03.12
  Bellona-leder Frederic Hauge mener Erik Solheim bør bli Norges klima-ambassadør.
 • Krever umiddelbar innsats fra ny miljøminister, Dagbladet (NTB) 23.03.12
  Det er ikke aktuelt å la klimameldingen bli ytterligere utsatt fordi en ny miljøminister trenger tid til å sette seg inn i forhandlingene med de andre regjeringspartiene, ifølge miljøpolitisk talskvinne Line Henriette Hjemdal i Kristelig Folkeparti.
 • Rossavik spår tøffare miljøkamp mellom Sp og SV, Nationen 23.03.12
  Utskiftinga av Erik Solheim som miljøvernminister kan skjerpe konflikten mellom Sp og SV, seier SV-ekspert.
 • Lysbakken sparker Solheim og Aasland, Dagsavisen 22.03.12
  Solheim blir internt i partiet sett på som en dyktig fagstatsråd, men ikke som en som trekker velgere til partiet. Men etter det Dagsavisen erfarer har Erik Solheim vært helt sikker på at han skulle få fortsette som statsråd, og han mener det er en dårlig idé å dele departementet i to. Dagsavisen kjenner også til at Solheim mener hans eget område er det som SV har hatt størst suksess med. Solheim skal derfor ha frarådd Lysbakken å gjøre endringer her.
 • Ut med de gamle, kommentar av Anne Marte Blindheim i Dagbladet 22.03.12
  De kalte ham superministeren. Solheim har fått kritikk for være for mye på tur og bry seg for lite med miljøpolitikk hjemme. Men engasjementet hans ligger nettopp i skjæringspunktet bistand og miljø. Han har høy internasjonal kompetanse og et bredt internasjonalt nettverk. Solheim lyttes til der ute.
 • - Erik Solheim går ut av Regjeringen, Aftenposten 22.03.12
  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim går trolig ut av Regjeringen mot sin vilje. Forskningsminister Tora Aasland skal også være på vei ut.
 • Stor støtte til Solheim på Twitter, Aftenposten 22.03.12
  Lysbakkens grep med å kaste Erik Solheim ut av regjeringen får lite støtte på Twitter.
 • - Neppe tvil om at Solheim gjerne vil fortsette, Aftenposten 22.03.12
  SVs partihistoriker Frank Rossavik sier Audun Lysbakken tar overraskende offensivt grep som leder. - Det er neppe tvil om at Solheim gjerne vil fortsette, sier han.
 • Miljøbevegelsen splittet i synet på Solheims avgang, Nationen (NTB) 22.03.12
  Bellona ser positivt på at miljøvernminister Erik Solheim (SV) går av, mens Greenpeace mener partiet kommer til å miste innflytelse i regjeringen.

Arnfinn Nygaard, seniorrådgiver i RORG-samarbeidet | E-post: rorg@rorg.no
Nyhetskanal  Nyheter (js-feed)

Om aktuell kommentar/debatt:


"Aktuell kommentar/debatt" på RORG-Samarbeidets ressurssider for Nord/Sør-interesserte formidler aktuelle kommentarer og debattinnlegg fra personer og medlemsorganisasjoner innenfor RORG-Samarbeidet.

Målsettingen er:

 • å stimulere til kritisk debatt om norsk sør-politikk og sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål og
 • å synliggjøre medlemsorganisasjonenes rolle som "vaktbikkje" overfor norsk sør-politikk og deres deltakelse i debatten om sentrale og aktuelle nord/sør- og utviklingsspørsmål.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.