Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Finansiering for utvikling i en krisetid

Til helga starter FN-konferansen om finansiering for utvikling (FfD), som skal følge opp vedtakene og løftene fra det såkalte "høynivåmøtet" i Monterrey i 2002. I Soria Moria-erklæringen lovet den rødgrønne regjeringen å gå foran i arbeidet for nye finansieringsmekanismer, men lett har det ikke vært. Kanskje kan høstens finanskrise gi grunnlag for ny vilje til handling?

Tirsdag 25. november 2008
Linker oppdatert: Fredag 12. desember 2008

International Conference on Financing for Development, Doha 2008

I kjølvannet av FNs tusenårserklæring ved årtusenskiftet håpet mange at verdens regjeringer, på FNs høynivåmøte om finansiering for utvikling i Monterrey i Mexico i 2002, skulle ta modige skritt framover. I tillegg til økt bistand for å nå FNs tusenårsmål og nye tiltak for å finansiere utvikling, som for eksempel skatt på valutatransaksjoner (Tobin Tax), ble det bl.a. fremmet krav om reformer i de internasjonale finansinstitusjonene (les mer her). For de fleste ble utfallet en skuffelse.

Den burde ha hett "Finansiering og for globalisering" og ikke "Finansiering for utvikling" (FfD), mente den indiske forskeren og aktivisten Vandana Shiva etter at høynivåmøtet ble avsluttet i 2002 (les mer her). Det internasjonale sivilsamfunnet erklærte den gang at det ikke ville være en del av den såkalte "Monterrey konsensus", som ble tittelen på sluttdokumentet fra konferensen (les mer her).

Utkast til sluttdokument fra årets oppfølgingskonferanse ble framlagt i juli i år, utarbeidet av Norge og Egypt. I følge det europeiske nettverket på gjeld og utvikling - Eurodad - bryter dokumentet noe ny grunn, men utelater sentrale spørsmål knyttet til finansiering for utvikling (les mer her). I sin kommentar skriver Eurodad bl.a.:

"Dersom det ikke tas et vesentlig mer ambisiøst standpunkt når det gjelder framdrift på områder som utenlandsgjeld, volum og effektivitet i bistanden, kapitalflukt og samstemthet i det globale økonomiske og finansielle systemet, risikerer Doha-konferansen i november å miste en unik mulighet for verdens regjeringer vil å bli enige om konkrete og resolutte tiltak for å skaffe de nødvendige finansielle og politiske redskapene for å nå FNs tusenårsmål og bekjempe fattigdom."

Etter at utkastet ble presentert har utviklingslandene (G77 og Kina) lagt fram en rekke kritiske kommentarer (les mer her), EU har presentert sine posisjoner (les mer her) og det internasjonale nettverket av sivilsamfunnsorganisasjoner har jobbet lenge og grundig med innspill og anbefalinger under følgende mellomtitler (les mer her):

 1. Mobilisering av nasjonale ressurser
 2. Privat kapital for utvikling
 3. Mer rettferdige regler for verdenshandelen
 4. Bistand
 5. Nye internasjonale finansieringsinstrumenter
 6. Varige og bærekraftige løsninger på gjeldsproblemene
 7. Reformer i det internasjonale finanssystemet
 8. Styrking av oppfølgingsprosessen

Den norske regjeringen, som har vært aktiv i forberedelsene til Doha-konferansen, sa i regjeringserklæringen fra 2005, Soria Moria-erklæringen, at den vil:

"... gå foran for internasjonale avtaler om nye globale finansieringskilder som kan medvirke til omfordeling og styrking av FN-institusjonene, flyavgift, karbonskatt, skatt på våpenhandel eller avgift på valutatransaksjoner."

I oppfølging av dette påtok Norge seg fra september 2006 til februar 2007 formannskapet i "Leading Group on solidarity Levies to Fund Development", som i februar i fjor arrangerte sitt andre plenumsmøte i Oslo. I oppfølgingen av møtet ble det særlig oppfordret til å legge vekt på forslag om skatt på valutatransaksjoner og kamp mot skatteparadiser og kapitalflukt (les mer her). I september i fjor fikk Norge i tillegg formannskapet i en internasjonal arbeidsgruppe om skatteparadis, etter at regjeringen tidligere i fjor hadde erklært "krig mot skatteparadiser" (les mer her).  I forslaget til statsbudsjett for 2009 framhever imidlertid regjeringen at "finansiering for kvinners rettigheter og likestilling er en av hovedprioriteringene for Norge fram mot høynivåmøtet for gjennomgang av Monterrey-erklæringen (2002) i Doha høsten 2008" (les mer her). Alt dette er forøvrig også spørsmål som har blitt drøftet blant de norske organisasjonene i ForUM, som har utviklet felles politiske krav til hva denne konferansen må levere (les mer her).

Denne uka har det særlig blitt lagt press på norske myndigheter når det gjelder illegitim gjeld og ansvarlig långivning, som ble tatt opp av lederne for de politiske ungdomspartiene i en felles kommentar i Dagbladet i går (les mer her). Ungdomspolitikerne avslutter slik:

"Som utlåner og «humanitær stormakt» har vi et moralsk ansvar for å gå foran. Norge leder for tiden Finansiering for utvikling-prosessen i FN, som skal ende med et toppmøte i Doha om noen uker. Prosessen er en unik mulighet til å fremme begrepene illegitim gjeld og ansvarlig långivning. Dette vil kreve både tid og politisk tyngde, og en statsråd som viser vei. Vi forventer at du tar ansvar, Solheim. Så enkelt er det."

I dag får de støtte på lederplass i Dagbladet (les mer her) og i dag har i tillegg miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, som skal delta i Doha, fått overrakt over 10 000 underskrifter fra Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker (les mer her).

Forum for utvikling og miljø håper at høstens finanskrise kan gi et nytt momentum i arbeidet for finansiering for utvikling (les mer her), slik mange også håpet at tsunamien som rammet deler av Asia i romjula 2004 kunne bidra til nytt engasjement i 2005 - året da fattigdom skulle gjøres til historie (les mer her). Det skjedde likevel ikke i 2005 (les mer her) og lederen for Sør-senteret i Geneve, Yash Tandon, tror ikke det vil skje denne gangen heller. I en artikkel for D+C, tidsskriftet til tyske InWent, skriver han (les mer her):

"Det globale økonomiske systemet er ved et vendepunkt og behov for å revurdere begrepene innen finansiering for utvikling (FfD) foreslått av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) blir i økende grad åpenbart. Det er lite sannsynlig at ledere fra Nord og Sør vil nå opp til denne utfordringen når de møtes for FN-konferansen om utviklingsfinansiering i Doha senere denne månenden."


Aktuelle lenker:

Siste - kommentarer til utfallet av Doha-konferansen:

Medieklipp:

 • Fare for globalt tillitsbrudd (pdf), kommentar av Line Hegna og Marte Torskenæs i Vårt Land 09.12.08
  Mens vi i Norge diskuterer hvorvidt løsningen på finanskrisen er å få folk til å handle mer, er det knapt noe alternativ for de fattigste landene i verden som nok en gang rammes hardest av de internasjonale krisene

____________

Tidligere saker på rorg.no: 

Se også:

Medieklipp og -debatt:

 • Slett tvilsom ulandsgjeld, Lederkommentar i Dagbladet 25.11.08
  Vi er enige med de unge politiske lederne at Norge som utlåner og «humanitær stormakt» har et moralsk ansvar for å gå foran med et godt eksempel. Gjennom sletting av gjelden etter skipseksportkampanjen i 2006 tok Norge et skritt i riktig retning. Press fra framtidas politiske ledere for at Norge skal fortsette denne prosessen er bra.
 • Så enkelt er det, Solheim, Kommentar av Martin Henriksen, Ove A. Vanebo, Kjell Ingolf Ropstad, Mari Eifring, Christina Ramsøy, Mali Steiro Tronsmoen, Henrik Asheim og Anne Solsvik i Dagbladet 24.11.08
  Som utlåner og «humanitær stormakt» har vi et moralsk ansvar for å gå foran. Norge leder for tiden Finansiering for utvikling-prosessen i FN, som skal ende med et toppmøte i Doha om noen uker. Prosessen er en unik mulighet til å fremme begrepene illegitim gjeld og ansvarlig långivning. Dette vil kreve både tid og politisk tyngde, og en statsråd som viser vei.
 • Vi trenger regler, Solheimreplikk av Gunnstein Instefjord i Nationen 15.07.08
  Erik Solheim har tidligere gjort mye bra på gjeldsslettefronten. Men med sin nye stilling som «superminister» for både miljø og utvikling, er det fare for at utvikling blir andreprioriteten. Norge sitter nå i førersetet for en viktig FN-prosess for å diskutere finansiering av utvikling for de fattigste landene. Det betyr at Solheim har en historisk mulighet til å sette regler for ansvarlig utlån på den internasjonale agendaen. Vi håper Solheim nå vil fullføre den jobben han har begynt på. 

Søk:

Avansert søk

Regjeringen om Doha i statsbudsjettet:


Finansiering for kvinners rettigheter og likestilling er en av hovedprioriteringene for Norge fram mot høynivåmøtet for gjennomgang av Monterrey-erklæringen (2002) i Doha høsten 2008. Norge var vertskap for et FN ekspertseminar i Oslo høsten 2007, som forberedte FNs hovedtema for FNs kvinnekommisjon i 2008, finansiering for kvinners rettigheter og likestilling. Det handler om mobilisering av nasjonale ressurser i partnerlandene gjennom såkalt kjønnssensitiv forvaltning av offentlige budsjetter; kvinne- og likestillingsinnretting av bistandsmidler fra giverlandenes side. Andre viktige aspekter er knyttet til arbeidsmarked og arbeidstakerrettigheter, næringsutvikling og handelspolitikk som fremmer kvinners økonomiske rettigheter og muligheter. Som tilrettelegger sammen med Egypt for prosessen fram mot Doha-møtet, har Norge lykkes med å løfte likestillingsaspekter inn i utkastet til sluttdokument. Norge har tatt initiativ til et sidearrangement i Doha om likestilling, i samarbeid med FNs regionale kommisjoner.

Hentet fra
St.prp.nr. 1 (2008-2009)

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 09. desember
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.