Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Aftenposten vs. norsk bistand = utvikling?

Aftenposten har kastet seg over Norad og norsk bistand, med kritisk blikk på korrupsjon, forvaltning, åpenhet, forskning, evaluering og resultater m.m. Det er viktig alt sammen, men likevel: blir det mer og bedre utvikling av slikt? Er "samstemt politikk for utvikling" for vanskelig både for regjeringen, opposisjonen, de frivillige organisasjonene og media?
Tirsdag 15. november 2011
Linker oppdatert: Mandag 27. februar 2012

- Ville ikke til bunns i bistandsjuks, kunne vi lese på forsiden i søndagsutgaven til Aftenposten 30. oktober i år, med følgende undertekst:

"Av 300 millioner bistandskroner til Tanzania kan halvparten ha forsvunnet i korrupsjon. - Norge unnlot å stille viktige spørsmål, sier revisor Einar Døssland."

Her kunne vi bl.a. lese at "skandaleprosjekt ble sminket i Norads årsrapporter" (les mer her). Forsiden var en del av de innledende oppslagene i en lengre serie der Aftenposten har satt og setter søkelyset på norsk bistand med følgende spørsmål: Virker den? Er kontrollen god nok? Kommer pengene dit de skal?

I en lederkommentar 4. november begrunner avisa denne satsingen slik (ikke på nett):

"Det er tverrpolitisk enighet om at Norge skal gi bistand, selv om det finnes meningsforskjeller når det gjelder mengde og metoder. En grunnleggende forutsetning for den brede enigheten er at midlene brukes på en ansvarlig måte. Norsk bistand er avhengig av at behovet for kontroll tas mer alvorlig."

Selv om siste måling fra SSB viser at det neppe er umiddelbar grunn til uro over den tverrpolitiske oppslutningen om bistand i folket (les mer her), tross omfattende bistandskritisk debatt i de senere årene (les f.eks. her), er det selvsagt all grunn til å bekjempe korrupsjon og annet misbruk av bistandsmidler. Likevel, dersom man er opptatt av god anvendelse av bistandsmidler bør man vel se etter resultater i utviklingspolitikken? Og da er kanskje Aftenpostens tilnærming litt snever? Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sa det slik i forbindelse med lanseringen av utviklingsutvalgets rapport i 2008 (les mer her):

"Det er på høy tid at vi gjør norsk utviklingspolitikk til noe mer enn et spørsmål om fordelingen av 22 milliarder bistandskroner."

Nettopp dét står sentralt i EUs (les mer her) og Norges ambisjon om en "samstemt politikk for utvikling" og etter pålegg fra Stortinget har regjeringen i år fulgt opp med sin første "rapport om samstemt politikk for utvikling" (les mer her). - Dvaskt av regjeringen om samstemthet, skrev leder for internasjonalt utvalg i KrF, Sturla Henriksbø, i en kommentar til rapporten på debattsidene til Bistandsaktuelt (les mer her), men selv om det var flere initiativer til debatt tidligere i høst (les mer her) har rapporten ikke fått særlig fokus i media. Kanskje er ambisjonen om en samstemt politikk for utvikling for vanskelig både for regjeringen, opposisjonen, sivilsamfunnet og media?

Uansett, 7. desember skal Stortingets utenriks- og forsvarskomité avgi sin innstilling til 2012-budsjettet og "samstemtrapporten" (les mer her) og i mellomtiden går den bistandskritiske debatten i Aftenposten, såvel som i andre fora. Norad makter ikke helt å fylle ambisjonene om "ett Norad - ett avtrykk - ett inntrykk" i sin nye informasjonsstrategi "Sannheten - godt fortalt" (les mer her) og opposisjonen på Stortinget reagerer både på anklagene om korrupsjon og mislighold av bistandsmidler i Tanzania (les mer her), såvel som anklager om "taushetskultur" (les mer her). UD og Solheim forsikrer at kontrollen har blitt bedre (les mer her), men FrPs Morten Høglund er ikke beroliget (les mer her):

"Vi er alltid på etterskudd. Pengebeløpene har økt mye mer enn kontrollen. Vi har fått mange henvendelser fra bistandsmiljøet om at folk ikke tør å ta opp problemer for ikke å skape utfordringer i forhold til landet som får norske penger. Men det å avsløre systemer som ikke fungerer, sitter langt inne. Hvis norske penger går til andre ting enn de skal, kan det gjøre mer skade enn nytte."

Nedenfor har vi samlet lenker og forsøkt å sammenfatte noe av debatten.

- Aftenposten villeder

- Misbrukte bistand, fikk tidenes klimapakke, kunne vi lese i Aftenposten i et fem-siders oppslag om "Verden sett fra Tanzania" lørdag 29. oktober, med følgende ingress (les mer her):

"Mens Norge forhandlet med Tanzania om tilbakebetaling av misbrukte bistandsmidler, lovet statsråd Erik Solheim 500 nye klimamillioner til landet. Les den utrolige historien som inkluderer store norske penger, dynamittfiske, spøkelsesmotorsykler og enorme flaggermus. Velkommen til bistandens verden."

Oppslaget var det første i en rekke oppslag de påfølgende dagene og det massive inntrykket som ble dannet kunne nesten minne litt på Aftenpostens egen anmeldelse tidligere i år av Erling Folkvords bok om "vår korrupte hovedstad" (les mer her):

"I Folkvords verden får korrupsjon stå som overskrift for inhabilitet, dumskap, sløsing, sviktende tilsynsrutiner, mistenksomme vennskapsbånd mellom rikfolk og Høyre-folk og en kommuneforvaltning som i sak etter sak gjør skam på kravet om meroffentlighet."

- Aftenposten villeder, mener to av Norads seniorrådgivere - Hans Inge Corneliussen og Kjersti Lindøe - i et innlegg på Dagsavisen (nye meninger) etter noen dagers oppslag i Aftenposten og utdyper det slik (les mer her):

"Vi kjenner oss ikke igjen i det som beskrives av Aftenposten som en ”systematisk kultur preget av hemmelighold, manipulering av uavhengige forskningsresultater og underkommunisering av kritiske revisjonsrapporter”.

- Norad tolerer ikke korrupsjon, fastslår Norad-direktør Villa Kulild, som også har klare innsigelser mot Aftenpostens framstilling (les mer her):

"Aftenposten har brakt påstander om at Norad sminker informasjon og driver med hemmelighold, manipulering av uavhengige forsk-
ningsresultater og underkommuniserer revisjonsrapporter. Dette kan ikke stå uimotsagt." 

- Vi har vært for naive

Anklagene om korrupsjon og mislighold ble fulgt opp av Øyvind Vaksdal (FrP) på Stortinget, som stilte følgende spørsmål til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (les mer her):

"Er miljø- og utviklingsministeren kjent med de forhold som omtales i Aftenposten 29. oktober vedrørende norsk bistand til Tanzania, og hva vil han konkret gjøre for å bringe forholdene i orden både i denne saken og i lignende forhold andre steder?"

- En kritisk presse er åpenhetens beste venn og korrupsjonens verste fiende, skrev Solheim i sitt svar 7.november og viste til at Tanzania-saken hadde vært oppe i Stortinget ved flere anledninger tidligere. Han var likevel ikke udelt begeistret for Aftenpostens dekning og i sitt svar i avisa samme dag skrev han bl.a. (les mer her):

"Jeg er glad for at Aftenposten skriver mer om utvikling og bistand. Men det er synd at mange av artiklene om Tanzania er basert på spekulasjoner."

Samme dag la forøvrig UD fram en oversikt over bistandspenger som har blitt misbrukt (les mer her). Overfor Aftenposten understreket Solheim at Norge har "nulltoleranse for korrupsjon", fortalte at UD hadde fått på plass en kontrollenhet og kommenterte oversikten slik (les mer her):

"Jeg mener at vi lenge var for naive. Det var en tendens til å mene at vi måtte glatte over ting fordi folk var fattige. Men det er tyveri, enten det skjer i fattige land eller i vårt eget system. Det er tyveri fra verdens fattige."

Likevel, NRK hadde fått innsyn i rapporten i forkant og kunne fortelle at "norske bistandsmidler har blitt svindlet for nesten 30 millioner kroner", at UD "tror mørketallene er mye større", men at samlet avdekket svindel bare utgjør 0,03% siden 2007 (les mer her). 

- Bedre bistand er medisin mot korrupsjon, mener Rasmus Hansson (WWF) og Andrew Preston (ForUM) i et innlegg på Bistandsaktuelts nettsider. De mener likevel at det er flere forhold som gjør Tanzaniasaken spesiell og utdyper det slik (les mer her):

"Hvorfor ble ikke korrupsjonen avdekket tidligere? Hvorfor har det ikke vært større grad av åpenhet omkring saken? Og ikke minst: Hvorfor har man ikke krevd større tilbakebetaling? Dersom det er behovet for å gå offensivt inn med nye bistandsmidler til bevaring av skog, såkalte REDD-midler, som har dempet viljen til å kjøre en mer krevende linje, så er det et meget dårlig signal i forhold til de korrupsjonsregler Norad og UD selv har utarbeidet. Norad og UD må gå foran i å følge disse."

I dag kan forøvrig NTB melde at Transparancy International (TI) skal kartlegge omfanget av korrupsjon i Norge (les mer her). Det har aldri blitt gjort før. Samtidig kan Aftenposten fortelle om en ny undersøkelse fra Amnesty Norge (les mer her):

"Mange små olje- og gasselskaper jobber i verdens mest korrupte land. Men nesten ingen sjekker om de bryter menneskerettighetene."


Aktuelle lenker:  

Aktuelle saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt: 

 • Bistand med bivirkninger, lederkommentar i Aftenposten 24.02.12
  U-hjelp og bistand er et komplisert felt. Professor de Soysa har bare berørt en del av problemet når han påpeker at det ikke kan påvises direkte sammenheng mellom bistand og fred. Men vi synes UD tar noe for lett på hans funn. Norge ligger i verdenstoppen hva u-hjelp angår. Det er viktig at disse store midlene brukes riktig og for den virkningen de er ment å ha. Hvis ikke kan de gjøre mer skade enn gavn.
 • - Norsk bistand skaper ikke fred, Aftenposten 23.02.12 (ikke på nett)
  50 år med norsk bistand har ikke bidratt nevneverdig til mer fred i verden og bedre overholdelse av menneskerettighetene, fastslår NTNU-professor Indra de Soysa en i en ny fagartikkel. Han får støtte fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).
 • 12 år på etterskudd, debatt av Heidi Berg og Eivind Fjeldstad i Aftenposten 21.02.12 (ikke på nett)
  Aftenpostens forside 14. februar viser et bilde av Afrika til forveksling likt det som preget The Economist i mai 2000 under tittelen «Det håpløse kontinent». Aftenpostens versjon 12 år etter lød «Bråstopp for det frie Afrika».
 • Klima-kroner gikk i lomma på korrupte tanzanianere, ABC Nyheter 18.02.12
  Penger den norske regjeringen sprøyter inn i u-land for å kunne slippe ut klimagasser her hjemme, har gått til falske hotellregninger.
 • WWF-skandalen i Tanzania vokser, Aftenposten 18.02.12 (ikke på nett)
  Det er avdekket økonomiske misligheter ved enda et pågående, norsk bistandsprosjekt i Tanzania. Denne gang gjelder det Erik Solheims prestisjetunge skog- og klimaprosjekt, REDD.
 • Når trærne må stå for at alle skal få, debatt av Rasmus Hansson i Aftenposten 16.02.12
  WWF har fått kritikk og påstanden er at vi setter naturen foran menneskene. Det skal en total mangel av overblikk til for å påstå noe sånt.
 • Solheim vil hjelpe norske bedrifter til Afrika, Aftenposten 14.02.12
  Utviklingsministeren vil bruke mer av bistandsbudsjettet til næringsrettet utvikling i fattige land. Og han vil ha norske bedrifter med på laget.
 • Idealismen lever!, debatt av Jørn Lemvik i Aftenposten 13.02.12
  Dersom ikke de frivillige organisasjonene fremmer idealisme, hvem gjør det da?
 • Frivillighet på statens regning, Aftenposten innsikt 07.02.12 (ikke på nett)
  Norsk bistand er forandret det siste tiåret. Idealistene er på vikende front. De er erstattet av folk som har bistand som yrke og bekvem livsstil, sier statsviter Asle Toje. Økonomiprofessor Jørn Rattsø
 • Solid forskning bak kritikken, debatt av Betsy Beymer-Farris og Thomas J. Bassett i Aftenposten 07.02.12
  WWF i Tanzania. Problemet er ikke vår metode, men at Rasmus Hansson ikke liker spørsmålene våre.
 • Gransking bekrefter misligheter i WWF, Aftenposten 02.02.12
  Har sagt opp samtlige seks ansatte ved et femårig bistandsprogram i Tanzania.
 • - Ikke imponert av bistandskritikken, Bistandsaktuelt 30.01.12
  I 18 år har Atle Sommerfeldt vært leder av Kirkens Nødhjelp. Han er fortsatt fast i troen på at bistand både har vært og vil være viktig i bekjempelsen av fattigdom. Derimot er han ikke imponert av den økende bistandskritikken.
 • Vårt lille land har fått nok, kronikk av Jessica Kiil i Aftenposten 19.01.12
  Jeg kan bekrefte at de fleste kongolesere synes det er rart at rike Vesten bruker en betydelig mengde ressurser på å redde skogene, men ikke menneskene som bor der. Et godt eksempel på det er landsbyen foreldrene mine kommer fra, et lite sted som heter Walungu. Der utvinnes blant annet det svært verdifulle mineralet coltan.
 • Faglig flopp 
om Tanzania, debatt av Rasmus Hansson i Aftenposten 17.01.12
  Aftenposten slo nylig opp at WWF bidrar til tvangsflytting av folk i Rufiji i Tanzania, basert på en artikkel i Global Environmental Change. Aftenposten kaller dette dypt seriøs forskning. På WWFs hjemmeside viser vi i detalj at artikkelen tvert om vil få seriøse forskere til å rødme.
 • Det vanskelige vernet, kommentar av Ola Mathismoen i Aftenposten 10.01.12
  Ofte er det nødvendig at storsamfunnet overkjører lokale interesser når natur skal vernes. Men å tvangsflytte tusener som har levd i et område i århundrer, vil gjøre vern enda vanskeligere.
 • Forskere: Norske klimapenger kan bidra til tvangsflytting, Aftenposten 10.01.12
  Et norskfinansiert skogprosjekt støtter opp under tanzanianske myndigheters planer om å tvangsflytte 18.000 innbyggere fra mangroveskogen i Rufiji-deltaet i Tanzania, mener amerikanske forskere.
 • Sats på skogplanting, debatt av Arne Fjørtoft og Max Hansson i Aftenposten 09.01.12
  I staden for at milliardar av kroner til vern av regnskog frys på konto i Noreg, kunne det etablerast eit fond som kan støtte tiltak for nyplanting.
 • Mistanke om bistandssvindelved norsk WWF-prosjekt i Tanzania, Aftenposten 07.01.12
  World Wildlife Fund Norge, WWF, har suspendert samtlige seks ansatte ved et femårig bistandsprogram i Tanzania etter påstander om økonomiske misligheter. Norske skattepenger kan nok en gang være misbrukt i ett av Norges hovedsamarbeidsland.
 • Norsk klimaprosjekt i hardt vær, Aftenposten 30.12.11
  Regjeringens prestisjeprosjekt på klima og bistand er i trøbbel. Brasil vedtar ny skoglov som åpner for mer hugst i regnskogen. Og bevilgede penger hoper seg opp på konto i Norge.
 • Vi gir med både hjertet og hodet, debatt av Leila Raustøl i Aftenposten 29.12.11
  Faddere og fastgivere er verdifulle støttespillere som i tillegg til å gi til de som trenger det aller mest bidrar til å styrke det sivile samfunnet både hjemme og ute.
 • Bistandens dilemma, debatt av Sindre Stranden Tollefsen og Therese Vangstad i Aftenposten 29.12.11
  Aftenposten har denne høsten satt et kritisk fokus på bistand. Slik vi ser det er et slikt fokus er av det gode. Her vil vi vise tre dilemma fra vårt perspektiv.
 • Bruk pengene på deg selv, kommentar av Maria Østerhus Lobo i Aftenposten 23.12.11
  Ikke bruk penger på fadderbarn. Kjøp en kriminalroman i stedet.
 • Vil ha svar om ubrukte millarder, Aftenposten 09.12.11
  Krf vil ha svar på hvorfor Regjeringen ikke har klart å bruke åtte milliarder kroner, fem dager før fristen.
 • 18 milliarder forsvant ulovlig ut av Etiopia, Aftenposten 09.12.11
  Over 18 milliarder kroner forsvant ut av Etiopia som følge av korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet i 2009, viser fersk rapport. Samme år fikk landet 237 millioner fra det norske bistandsbudsjettet.
 • KrF og regjeringen sammen om bistand, Dagsavisen 08.12.11
  Regjeringspartiene på Stortinget har inngått forlik med KrF og flytter på 100 millioner kroner i bistandsbudsjettet for neste år.
 • Hastverk i UD: Må bli kvitt 8 milliarder kroner på fem dager, Aftenposten 08.12.11
  Utenriksdepartementet (UD) har bråhast med å betale ut enorme beløp på bare få dager. Problematisk, sier bistandsforskere.
 • Korrupsjon og fattigdom, lederkommentar i Aftenposten 06.12.11
  Norge har en lang tradisjon for å drive fattigdomsorientert bistand. Da nytter det ikke å ha illusjoner om at man kan styre unna land med omfattende korrupsjon. Behovet for grundig kontroll og oppfølging er tilsvarende stort. Aftenposten har i en serie artikler de siste ukene vist at Norge ofte har forsømt seg på dette området.
 • Kutter bistand til statsbudsjetter, Aftenposten 06.12.11
  Norsk bistand rett inn i statsbudsjettet til fattige land er på vei nedover. Støtten til Malawi er nå frosset.
 • Utviklingshykleri, debatt av Torbjørn Røe Isaksen i Dagsavisen (nye meninger) 06.12.11
  Det skjer noe i bistandsdebatten, eller utviklingsdebatten som vi egentlig burde kalle den.
 • ‘La Afrika bygge skolene selv’, Vårt Land 06.12.11
  Niringiye er biskop i den anglikanske kirken i Uganda og mener det blir helt feil når bistandskroner fra rike land som Norge går til å finansiere oppgaver som er afrikanske regjeringers eget ansvar.
 • Bistand til korrupte, kommentar av Marianne Tønnessen i Vårt Land (verdidebatt) 03.12.11
  Utfordringen for Norge blir å innrette bistanden slik at vi har ekstra god kontroll med hver krone i disse landene, og at vi aksepterer det ekstra plunderet som oppstår når man skal få gjort ting i et korrupt land uten å bestikke folk.
 • Menneskerettigheter og plikter, kommentar av Gunnar Kagge i Aftenposten 03.12.11
  Investeringer og økt handel med fattige land er ofte en bedre vei ut av fattigdommen enn utviklingshjelp. Det forutsetter etisk bevisste næringslivsledere.
 • Norge gir bistand til verdens mest korrupte land, VG (NTB) 02.12.11
  - Hvis vi skulle gå etter de minst korrupte hadde vi bare Sverige igjen. Det er dessverre sånn at det er de fattigste landene som har mest korrupsjon og de svakeste institusjonene, sier Ingrid Fiskaa (SV), statssekretær for utviklingsminister Erik Solheim.
 • Norsk bistand til alle de mest korrupte, Aftenposten 02.12.11
  - Hvis vi skulle gå etter de minst korrupte hadde vi bare Sverige igjen. Det er dessverre sånn at det er de fattigste landene som har mest korrupsjon og de svakeste institusjonene, sier Ingrid Fiskaa (SV), statssekretær for utviklingsministeren.
 • WWFs naturvern, debatt av Hanne Svarstad, Tor A. Benjaminsen og Ian Bryceson i Aftenposten 01.12.11
  I sitt svar til oss påstår WWFs leder Rasmus Hansson at vi lyver om WWFs rolle i Rufiji: «WWF har ikke virksomhet i det aktuelle området», sier han. I flere år har imidlertid WWF samarbeidet med myndighetene innen ulike naturvernprosjekter i Rufiji. Dette går ikke minst frem av WWFs egne dokumenter om prosjektene East African Marine Ecoregion og Rufiji-Mafia-Kilwa Seascape. Hansson fremstiller det som om vi har skrevet at WWF var direkte involvert i overgrepene mot folk i den konkrete saken. Det har vi ikke påstått.
 • Globalisert solidaritet, debatt av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.11
  Riksrevisjonen har kritiske merknader til norsk bistand; manglende målstyring og ikke minst for dårlig kontroll med midlene. Dette bidrar til korrupsjon. Men er derfor all bistand negativt?
 • Krever kutt i støtten til ineffektive FN-organer, Aftenposten 28.11.11
  Vi kan ikke forsvare overfor skattebetalerne å støtte dem videre, mener Høyres bistandspolitiske talsmann Peter S. Gitmark.
 • UD blåste opp bistandseffekt, Aftenposten 23.11.11
  Vaksineprogrammet som Norge har donert 1,5 milliarder kroner til, skulle få ned prisen på vaksiner. Men prisfallet UD meldte videre, var langt høyere enn det reelt sett var.
 • Mangler kontroll med norske Afghanistan-midler, VG Nett 23.11.11
  Riksrevisjonen påpeker mangler ved styring, oppfølging og kontroll av bistandsmidler til Afghanistan.
 • Stoltenberg ga penger og fikk pris i retur, Aftenposten 20.11.11
  Gaven ble gitt over statsbudsjettet, øremerket prosjekter innenfor helse, av dem 120 millioner til meslingevaksinering i Afrika. Professor Terje Tvedt mener at Stoltenberg burde takket nei til prisen, om nulltoleranse mot korrupsjon skal ha mening.
 • - Det er liten interesse for å avdekke korrupsjon, Aftenposten 19.11.11
  - Det finnes ikke noe politikkfelt som lever mer av image, av forestillingen om den gode handling, enn bistand. Avsløring av korrupsjonens reelle omfang ville ha undergravd selve politikkfeltets begrunnelse, fortsetter Tvedt. Historieprofessoren mener at «bistandsepoken» går mot slutten, men at mange kjemper for å forlenge den.
 • Kontroll krever ressurser, lederkommentar i Bistandsaktuelt 18.11.11
  Om to uker samles to tusen delegater til den hittil største internasjonale konferansen om bistand. Den holdes i Busan, Sør-Korea. Målet er å sette kursen for framtidig effektiv bistand.
 • Mener UD er for firkantet, Bistandsaktuelt 18.11.11
  Det er misnøye blant norske organisasjoner over måten Utenriksdepartementet praktiserer sin null-toleranse for korrupsjon. Kritikerne mener praksisen fører til mindre åpenhet og dialog.
 • Samstemt for utvikling?, debatt av Gunnstein Instefjord i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.11
  En av de viktigste utfordringene for bedre bistand ligger i et selvkritisk oppgjør med bistandsformynderi og ulike giverlands interessepolitikk.
 • Uriktig om miljøvern, debatt av Rasmus Hansson i Aftenposten 17.11.11
  Miljøbistand er krevende. Men skal debatten bli god, må forskningen være seriøs.
 • – Lite åpenhet om norsk bistand, Bistandsaktuelt 17.11.11
  Norge gir for lite informasjon om hva bistandspengene går til. Det hevder en fersk rapport om åpenhet blant verdens største bistandsgivere. - De bommer, mener Norad.
 • Bistanden bør avvikleskommentar av Arnt Folgerø på document.no 18.11.11
  Utviklingsminister Erik Solheim uttrykker i Aftenposten 7. november glede over at avisen har satt i gang en reportasjeserie der norsk bistand blir gått etter i sømmene. At korrupsjon i bistandsfæren blir avdekket og kommer på avisenes førstesider, er et tegn på at de gode kreftene vinner fram, skriver Solheim. Det Solheim ikke skriver, er at de hundrevis av milliarder kronene som Norge med rund hånd gjennom årene har sprøytet inn i en hærskare av utviklingsprosjekter eller gitt i direkte budsjettstøtte til land i den tredje verden, har lagt grunnlaget for en storstilt korrupsjon i mottakerlandene og styrket de «onde» kreftene. 
 • Naturvern, bistand som ikke hjelper, kronikk av Hanne Svarstad, Tor A. Benjaminsen og Ian Bryceson i Aftenposten 16.11.11
  Fattigfolk i Afrika utsettes i dag for et ressursran som Norge bidrar til 
gjennom bistand til naturvern og klimatiltak.
 • UD: Mer kontroll med bistand enn før, Aftenposten 12.11.11 (ikke på nett)
  - Kontrollenheten og varslingskanalen er en betydelig forbedring, sier tidligere ambassadør Glenne om muligheten til å nå frem med varsler om misbruk av bistandsmidler.
 • Hver fjerde krone fra TV-aksjonen blir brukt i Norge, Dagens Næringsliv (NTB) 12.11.11
  Nesten hver fjerde krone som ble samlet inn til minerydding under årets TV-aksjon, brukes på lønninger og administrasjon i Norge.
 • Lite forskning om effekten av norsk bistand, debatt av Jesper Simonsen i Aftenposten 11.11.11
  Aftenposten presenterte tirsdag Norads ferske evaluering av forskning om norsk utviklingsbistand. Den følger opp en tilsvarende evaluering fra Forskningsrådet i 2007. Begge sier langt på vei det samme: Det gjøres lite uavhengig utviklingsforskning, og særlig lite forskning på resultatene av bistanden.
 • Korrupsjon ikke hovedproblemet, debatt av Rolv Bjelland i Aftenposten 10.11.11
  Vi blir lett amatører i spillet om korrupsjon sammenlignet med aktører i mottagerlandet.
 • Bortkasta bistandsforsking, lederkommentar i Bergens Tidende 10.11.11
  Bistandsforskinga framstår som sysselsetjingstiltak og logring for oppdragsgjevaren som sit på pengesekken.
 • "Norad har ingen kultur for kritikk", Aftenposten 10.11.11
  Norad-ansatt mener det er for lav takhøyde og for lite sunn selvkritikk.
 • - Taushetskultur om problemer, Aftenposten 10.11.11
  Både Høyre og Frp vil ha utviklingsminister Erik Solheim (SV) på banen etter påstander om taushetskultur i bistandsapparatet. - Jeg vil ha full åpenhet knyttet til norsk utviklingspolitikk, fra søknad til evaluering. Alle den infoen skal legges ut ”real time" på nettet, sier Høyres Peter Gitmark.
 • Bedre bistand er medisin mot korrupsjon, kommentar av Rasmus Hansson og Andrew Preston, Bistandsaktuelt 09.11.11
  Korrupsjonssaken Aftenposten har tatt opp, hvor midler som skulle gå til forvaltning av verdifulle naturressurser i Tanzania ble underslått i stor stil, er svært viktig. Den er relevant for og hører sammen med en bredere bistandsdebatt: Hvordan virker bistanden? Hva skaper den – på godt og ondt? Hva gjøres når misbruk og negative konsekvenser dokumenteres?
 • Vi tolererer ikke korrupsjon, debatt av Villa Kulild i Aftenposten 08.11.11
  Aftenposten har brakt påstander om at Norad sminker informasjon og driver med hemmelighold. Dette kan ikke stå uimotsagt.
 • Kritiske rapporter bir lite lest, Aftenposten 08.11.11
  Få bistandsbyråkrater leser noen av de mange evaluerings-rapportene som publiseres om norsk bistand. Dermed lærer de lite av dårlige erfaringer, viser en ny evalueringsrapport..
 • Hvor mye ble misbrukt?, debatt av Erik Solheim i Aftenposten 07.11.11
  Jeg er glad for at Aftenposten skriver mer om utvikling og bistand. Men det er synd at mange av artiklene om Tanzania er basert på spekulasjoner.
 • - Vi har vært for naive, Aftenposten 07.11.11
  Norske myndigheter har avdekket svindel med 23,9 millioner norske bistandskroner.
 • Bistandsjuks for 30 millioner avslørt, VG (NTB) 06.11.11
  Svindel av norske bistandsmidler for nærmere 30 millioner kroner er avdekket av UDs kontrollenhet. En rapport om de økonomiske ulovlighetene skal legges fram for Stortinget.
 • Norsk bistand svindlet for nesten 30 millioner kroner, nrk.no 06.11.11
  Norske bistandsmidler har blitt svindlet for nesten 30 millioner kroner. Utenriksdepartementet tror mørketallene er mye større.
 • Norsk bistand svindlet for millioner (video), Dagsrevyen (NRK) 05.11.11
 • Nødvendig å stille flere nærgående spørsmål, lederkommentar i Aftenposten 04.11.11 (ikke på nett)
  24 milliarder kroner er summen som Norge har gitt i utviklingshjelp til Tanzania fra 1962 frem til i dag. Det er all grunn til å kritisk på hvordan pengene er brukt.
 • Redder skogen, men svikter de fattigste?, Aftenposten 03.11.11
  Regnskogsfredning, fornybar energi og fredsmegling skal redde verden. Bistanden har økt med 35 prosent siden 2005. Men KrF mener Norge svikter de fatigste.
 • Aftenposten villeder, kommentar av Hans Inge Corneliussen og Kjersti Lindøe i Dagsavisen (nye meninger) 02.11.11
  Vi kjenner oss ikke igjen i det som beskrives av Aftenposten som en ”systematisk kultur preget av hemmelighold, manipulering av uavhengige forskningsresultater og underkommunisering av kritiske revisjonsrapporter”. Snarere tvert i mot.
 • - Har villedet befolkningen, Aftenposten 01.11.11
  Flere partier reagerer på Norad og Regjeringens håndtering av Tanzania-skandalen.
 • UD trapper opp kontrollen, Aftenposten 31.10.11
  - Vi er enige i at kontrollen skulle vært bedre de første årene av dette samarbeidet. Etter 2008 har vi jobbet systematisk i for eksempel Tanzania med å gå inn i forkant når avtaler skal inngås, nettopp for å sikre at systemene for regnskap og internkontroll er på plass. Ut over dette er det ikke naturlig at vi kommenterer synspunktene til revisoren Aftenposten har forespurt, sier Eirik Glenne, kontrolldirektør i Utenriksdepartementet (UD).
 • - Hvor er pengene?, Aftenposten 31.10.11
  - Norske myndigheter lukket dørene for å besvare de viktige spørsmålene om hvem som hadde beriket seg, og i hvilke lommer pengene var havnet. Det mener statsautorisert revisor Einar Døssland fra Faktum Nor As om revisjonen av skandaleprosjektet i Tanzania, som Aftenposten omtalte i gårsdagens avis.
 • Skandaleprosjekt ble sminket i Norads årsrapporter, Aftenposten 31.10.11
  I årene 2006-­2009 ble det avdekket omfattende misbruk av bistandsmidler i Tanzania. I Norads egne rapporter fra disse årene er skandalen knapt nevnt.
 • Misbrukte bistand, fikk tidenes klimapakke, Aftenposten 30.10.11
  Mens Norge forhandlet med Tanzania om tilbakebetaling av misbrukte bistandsmidler, lovet statsråd Erik Solheim 500 nye klimamillioner til landet.Les den utrolige historien som inkluderer store norske penger, dynamittfiske, spøkelsesmotorsykler og enorme flaggermus. Velkommen til bistandens verden.
 • Vanskelig å få bistandsfolk i tale, debatt av Johanne Sundby, Bistandsaktuelt 26.10.11
  Jeg har notert meg at det er lite kommunikasjon mellom bistandsbyråkrater og politikere og forskere. I de 15-20 årene jeg har bedrevet utviklingsforskning, overrasker det meg ikke. Forskningen lever sitt liv og bistanden sitt.
 • - Tiltak mot korrupsjon slår feil, Aftenposten 19.10.11
  Millioner av bistandskroner er sprøytet inn i korrupte regimer, for at disse skal bli mindre korrupte. – Feilslått strategi, ifølge ny rapport.
 • Den beste utenrikspolitikk, lederkommentar av Nils August Andresen i Minerva 29.09.11
  Minerva setter i denne utgaven søkelys på noen av de premissene for utenrikspolitikken som liberalkonservative ikke bør akseptere ukritisk. En alternativ utenrikspolitikk må bygge på en klar forståelse av Norges interesser og en vurdering av hvor effektive ulike virkemidler er. Dette kan ikke oppnås ved at UD alene definerer det, eller setter i gang et Refleks-prosjekt. Det krever at ulike synspunkter, innfallsvinkler og miljøer engasjerer seg og diskuterer.
 • Bistand virker, men skaper ikke utvikling, debatt av Øyvind Eggen i Dagsavisen (nye meninger) 28.09.11
  Det går an å si to ting på en gang: Ja, bistand virker. Og nei, bistand fører ikke til utvikling. Begge påstandene kan være sanne uten å stå i motsetning til hverandre.

Søk:

Avansert søk

Sagt i debatten:


"Jeg mener jo at Erik Solheim har gjort mer for å realitetsorientere norsk bistand enn noen gang i norsk bistands historie og jeg støtter det fullt og helt. Det er blant annet å fortelle om bistandens rolle i utvikling. Vi er en regjering som har løftet bistandsnivået til én prosent og det skal vi forsvare, men vi er også en (regjering) som har satt bistanden inn i en kontekst. Det er nemlig ikke bistand som kommer til å forandre verden. Det er folk og handel og utvikling og økonomi og fordeling og demokrati og institusjoner."

Utenriksminister Jonas Gahr Støre på Litteraturhuset 29.11.11

"En spennende debatt om bistand, næringslivsinvesteringer og norsk samstemthet i utviklingspolitikken har pågått en stund i diverse aviser, tidsskrifter og i Dagsrevyen. Men i sin iver etter å ta livet av bistanden og dens åpenbare mangler risikerer både journalistene og andre debattanter samtidig at vi leserne sitter igjen med inntrykket av at verden er best tjent med å legge ned all bistand. Nå skal alt være økonomiske investeringer."

Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 30.11.11

"Vi må ta den britiske gjennomgangen alvorlig. Det er jo FN-organer som får regelrett slakt. Norge er elendige til å vri støtte fra dem som ikke leverer, til dem som leverer. Utviklingsminister Erik Solheim har snakket om dette flere ganger, men oppfølgingen hans er lik null."

Peter Gitmark (H) i Aftenposten 28.11.11

"Vi synes ikke at UD har god nok kunnskap om korrupsjonsrisiko eller utnytter den kunnskap GAVI selv har skaffet om korrupsjonsrisiko."

Per Anders Engeseth (Riksrevisjonen) i Aftenposten 23.11.11

"Bistanden skaper ikke bare korrupsjon i fattige land, men også korrumperende forbindelser i giverlandene."

Terje Tvedt i Aftenposten 20.11.11

"Det finnes ikke noe politikkfelt som lever mer av image, av forestillingen om den gode handling, enn bistand. Avsløring av korrupsjonens reelle omfang ville ha undergravd selve politikkfeltets begrunnelse."

Terje Tvedt i Aftenposten 19.11.11

"Når korrupsjon og misbruk avdekkes, er hjemlige mediekommentatorer og partipolitikere ofte kjappe med å kreve skjerpet kontroll. Mens  bistandsmyndighetene er raske med å love å følge opp. Samtidig er det et mantra i bistandsdebatten og i organisasjoners egen markedsføring at under ti prosent av bistandspengene går til administrasjon. Disse to forutsetningene, skjerpet kontroll og lave administrasjonskostnader, går ikke nødvendigvis godt i hop."

Lederkommentar i Bistandsaktuelt 18.11.11

"En av de viktigste utfordringene for bedre bistand ligger i et selvkritisk oppgjør med bistandsformynderi og ulike giverlands interessepolitikk."

Gunnstein Instefjord (Kirkens Nødhjelp) i Dagsavisen (nye meninger) 17.11.11

"Tre forskere presenterte i går en sjokkerende historie fra Rufiji-deltaet i Tanzania, der skogvesen og politi har brent ned hytter, hugget palmer og jaget tusenvis av bønder og fiskere fordi mangroveskogen skal vernes. På bred kronikkplass i Aftenposten påstår forskerne Tor A. Benjaminsen, Hanne Svarstad og Ian Bryceson at WWF har vært involvert i dette og at fremgangsmåten er representativ for den norskfinansierte innsatsen for skog og klima og for miljøbistand i Afrika generelt. Dette er rett og slett løgn, og det stiller trekløverets forskning i et merkelig lys."

Rasmus Hansson (WWF) i Aftenposten 17.11.11

"Fattigfolk i Afrika utsettes i dag for et ressursran som Norge bidrar til 
gjennom bistand til naturvern og klimatiltak."

Hanne Svarstad, Tor A. Benjaminsen og Ian Bryceson i Aftenposten 16.11.11

"Kontrollenheten og varslingskanalen er en betydelig forbedring."

Eirik Glenne, kontrolldirektør i Utenriksdepartementet (UD), til Aftenposten 12.11.11 (ikke på nett)

"Vi bruker 27 milliarder kroner på bistand, men det forskes lite på resultatene."

Jesper Simonsen divisjonsdirektør, Norges forskningsråd  i Aftenposten 11.11.11

"Formålet med bistandssamarbeidet er jo å bidra til utvikling i landet, og hjelpe folkene som trenger det mest. Men har egentlig vi som jobber med bistand incentiver for å oppnå dette?"

Rolv Bjelland, Norad-ansatt i Aftenposten 10.11.11

"Aftenposten har i en serie artikler satt søkelys på bistandspenger og korrupsjon. Norske skattebetaleres penger og korrupsjon. For oss som er satt til å passe på pengene som Stortinget har bevilget til verdens fattige, er det nesten som en lettelse. Flott at det ikke lengre bare er internt vi diskuterer hvordan vi best mulig kan hindre at penger som virkelig trengs  blir borte i overklassens lommer."

Veslemøy Lothe Salvesen på den norske ambassaden i Tanzania på UDs blogg 10.11.11

"Bistandsforskinga framstår som sysselsetjingstiltak og logring for oppdragsgjevaren som sit på pengesekken."

Lederkommentar i Bergens Tidende 10.11.11

"Jeg vil ha full åpenhet knyttet til norsk utviklingspolitikk, fra søknad til evaluering. Alle den infoen skal legges ut ”real time" på nettet."

Høyres Peter Gitmark til Aftenposten 10.11.11

"Korrupsjon er ikke uvanlig i bistand, men det er dessverre et faktum at korrupsjon er som sopp som trives i fuktige omgivelser, dvs i omgivelser med mye penger og lite lufting og reelt innsyn. Det får vi stadig demonstrert i andre sammenhenger hvor mye midler er tilgjengelig og i omløp, jfr norske saker, som vannverksaken på Romerike og ikke minst Norconsults kontor i Tanzania. Eksemplene handler om mye penger, utro tjenere og for dårlig kontroll."

Rasmus Hansson (WWF) og Andrew Preston (ForUM) på Bistandsaktuelts debattsider 09.11.11

"Vi er langtfra i mål når det gjelder å forebygge og bekjempe korrupsjon, men oppgavene er for omfattende til at vi kan akseptere at bistandspenger blir misbrukt. Norad deltar gjerne i en åpen, usminket og offentlig debatt om dette viktige temaet også i tiden fremover."

Norad-direktør Villa Kulild i Aftenposten 08.11.11 

"Vi har nulltoleranse for korrupsjon. Det betyr også at vi slår ned på penger som blir brukt på en annen måte enn avtalt, ikke bare på klassisk korrupsjon. Når misbruk blir oppdaget, følger vi standard prosedyre. I Tanzania stanset samarbeidet, vi kartla misbruket og krevde misbrukte penger tilbake. Vi kan ikke garantere at vi har funnet absolutt alt. Men vi har gjort vårt ytterste for å komme til bunns i saken."

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i Aftenposten 07.11.11 

"Norad har ingen kultur for selvkritikk."

Rolf Bjelland, Norad-ansatt til Aftenposten 03.11.11

"Vi kjenner oss ikke igjen i det som beskrives av Aftenposten som en ”systematisk kultur preget av hemmelighold, manipulering av uavhengige forskningsresultater og underkommunisering av kritiske revisjonsrapporter”. Snarere tvert i mot."

Hans Inge Corneliussen og Kjersti Lindøe (Norad) i Dagsavisen (nye meninger) 02.11.11

"Jeg har notert meg at det er lite kommunikasjon mellom bistandsbyråkrater og politikere og forskere. I de 15-20 årene jeg har bedrevet utviklingsforskning, overrasker det meg ikke. Forskningen lever sitt liv og bistanden sitt."

Johanne Sundby, professor, i Bistandsaktuelt 26.10.11

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.