Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Blåblå utviklingspolitikk fortsatt i det blå

Avtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre sier lite om utviklingspolitikk. KrFs Hans Olav Syversen lover at KrF vil passe på at den blåblå regjeringen overholder enprosentsregelen, men samstemt politikk for utvikling krever mer enn videreføring av bistandsprosenten. Mange har råd på veien og Kirkens Nødhjelp og PWYP Norge har forslag som kanskje vil falle i god jord hos de blåblå forhandlerne på Sundvolden.
Torsdag 03. oktober 2013

- Hjelpeorganisasjonene frykter at en blåblå regjeringen ikke vil gi 1 prosent av Norges inntekter til bistand, kan Dagsavisen fortelle idag, til tross for KrFs Hans Olav Syversen i Dagbladet i går forsikret følgede:

"Vi vil passe på at regjeringen i allfall overholder enprosentsregelen."

Allerede for et par uker siden konkluderte lederskribenten i Dagens Næringsliv at dét trolig vil bli resultatet når det gjelder bistandsprosenten:

"Konklusjonen blir trolig – gitt balansen i Stortinget – at det neppe kommer store endringer." 

Skal det bli kutt vi de blåblå regjeringspartiene være avhengige av å få med seg ett av opposisjonspartiene. Når det gjelder utviklingspolitikken forøvrig synes imidlertid samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene å gi den kommende blåblå regjeringen stort handlingsrom:

"Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosialt ansvar og internasjonal solidaritet. Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land."

Høyres utviklingspolitikk er riktignok ikke å "løfte mennesker ut av fattigdom" gjennom milde gaver, men å "stimulere handel og private investeringer" slik at fattige mennesker selv kan "jobbe seg ut av fattigdom". I en kommentar i Norads magasin Bistandsaktuelt sist uke advarer også avtroppende utviklingsminister Heikki Holmås (SV) mot å se på bistandsbudsjettet som et budsjett for milde gaver og utdyper det slik:

"Akkurat som vi kjenner fra politikken i Norge, handler bistands- og utviklingspolitikk om å flytte makt og penger." 

- Dele for å skape, var tittelen han satte på sitt utviklingspolitiske testament, den såkalte "fordelingsmelingen" som ble lagt fram i april i år. Et lite signal om linjeskifte på dette feltet må vi trolig lese ut av den nylig inngåtte avtalen mellom de fire borgerlige partiene:

"Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles."

Plan Norge var naturlig nok glade for at samarbeidspartiene i avtalen ville prioritere jentes utdanning i fattige land, men Kirkens Nødhjelp var raskt ute med å markere at de "forventer mer". I likhet med Publish What You Pay (WPYP) Norge har de forslag til den kommende regjeringen, som kanskje kan bidra til at fattige mennesker nettopp kan jobbe seg ut av fattigdom. Kanskje disse forslagene vil falle i god jord hos de blåblå forhandlerne, som nå sitter samlet på Sundvolden for å bli enige om en felles regjeringserklæring fra Høyre og FrP? Det burde de, for det er forslag som tidligere har fått støtte fra både Høyre og FrP!

- Investér mer av Oljefondet i utviklingsland!

- Våkn opp, Erna! er én av oppfordringene fra Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp til kommende statsminister Erna Solberg (H). Sammen med Changemaker har Kirkens Nødhjelp startet kampanjen "send en vekker" med følgende krav til den nye regjeringen:

"Norge må investere betydelig mer av oljefondet i fattige land, på en måte som kommer fattige mennesker til gode!"

De begrunner det slik:

"Jobb er viktig for å komme seg ut av fattigdom. Men verden mangler 600 millioner jobber. Minst. Det vil si, verden er nødt til å skape 600 millioner nye jobber i løpet av de neste 15 årene bare for å opprettholde dagens arbeidsledighetsnivå, i følge en rapport fra Verdensbanken som kom høsten 2012. I oljefondet er det enormt mye penger, og disse investeres i utenlandske selskaper. Investeringer kan bekjempe fattigdom dersom de skaper gode arbeidsplasser med lønn folk kan leve av, skatteinntekter for staten og ikke ødelegger miljøet. Oljefondet har, med alle sine investeringer, potensial til å skape enormt mange arbeidsplasser. Men bare 1% av fondet er investert i fattige land til tross for at de utgjør 13 % av verdensøkonomien."

Kravet burde ikke være umulig å innfri, for både Høyre og FrP etterlyste selv dette i sine merknader til regjeringens "fordelingsmelding" tidligere i år:

"Et annet flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti,viser til at utviklingsministeren tidligere har tatt til orde for å investere mer av Statens pensjonsfond utland i verdens fattigste land. Dette flertallet er forundret over at dette forslaget ikke nevnes med ett ord i stortingsmeldingen."

- Støtt lovforslaget om utvidet land-for-land-rapportering!

Den rødgrønne regjeringen har allerede varslet at den vil legge fram et lovforslag om land-for-land-rapportering (LLR), som en rekke organisasjoner lenge har tatt til orde for.

- I de fattigste landene er skatteunndragelse blitt et spørsmål om liv eller død, sa daværende seniorrådgiver i International Tax Justice Network, Sony Kapoor, til Morgenbladet for seks år siden. Skal fattige mennesker kunne jobbe seg ut av fattigdom må jo også selskapene de jobber for betale skatt som skaper utvikling og kommer land og folk til gode. Nå håper Publish What You Pay (PWYP) Norge at den nye regjeringa vil støtte lovforslaget om utvidet land-for-land rapportering.

Heller ikke dette burde det være umulig å innfri, og PWYP Norge viser til at både Høyre og FrP tidligere har støttet forslaget i merknader til regjeringers "fordelingsmelding":

"Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til at en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet for å utrede krav til «land-for-land rapportering» i norsk lovgivning, foreslår en noe mer omfattende rapportering enn det som følger av forslaget til EU-regler. Flertallet mener i likhet med arbeidsgruppen at kravene om rapportering, i tillegg til betalinger til myndigheter, også må omfatte krav til blant annet rapportering av investeringer, salgsinntekt, produksjon mv. fordelt på de enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet, og at det må gis opplysninger om de rapporteringspliktiges datterselskaper, samt informasjon om hvor datterselskapene er hjemmehørende."

Råd og vink av mange slag

Økte oljefondsinvesteringer i utviklingsland og innføring av LLR er imidlertid bare to av mange forslag og innspill til den nye regjeringen fra norske organisasjoner når det gjelder utviklingspolitikk og bistand. Her er noen av dem.

- I løpet av åtte år har den norske regjeringen blitt verdensledende i arbeidet for en mer ansvarlig og rettferdig global økonomisk arkitektur, skriver Slett u-landsgjelda (SLUG) på sine nettsider. Nylig ble den norske gjeldsrevisjonen hyllet i FN i New York og SLUG håper nå den nye regjeringen vil følge opp den rødgrønne arven:

"De rødgrønne har foretatt en rekke tiltak for gjeldsrettferdighet. Venstre og KrF har gjort det klart at de vil fortsette Norges gode gjeldsarbeid, men det er fortsatt uklart hva Høyre og FrP mener. SLUG oppfordrer disse partiene til å lytte til KrF og Venstre når de danner regjering."

- Gi folk rett til mat, oppfordrer Andrew Kroglund i en kommentar i siste nummer a Ny Tid og presenterer Utviklingsfondets syv anbefalinger til den nye regjeringen. Organisasjonene tar til orde for en satsning på bærekraftig jordbruk og småbønder norsk bistand og Kroglund viser i den sammenheng til Verdensbanken:

"Som et utgangspunkt for våre innspill viser vi til hovedkonklusjonen fra Verdensbankens «World Development Report 2008», hvor det slås fast at vekst som kommer via jordbruket er mer enn fire ganger så effektivt for å skape mer inntekt for fattigfolk enn BNP-vekst utenfor landbrukssektoren."

- Ta et aktivt globalt lederskap for funksjonshemmedes rettigheter, oppfordrer Morten Eriksen i Atlas-alliansen, som har fem innspill til den nye regjeringsplattformen, mens Plan Norge er glade for at samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene allerede har nedfelt at de vil prioritere jenters utdanning

I siste numer av NUPIs tidsskrift Internasjonal Politikk har den nye regjeringen også fått fem råd fra forsker Henrik Thune, mens redaktør Gunnar Zachrisen i siste nummer av Norads magasin Bistandsaktuelt bidrar med tanker om seks utfordringer for den nye regjeringen. Om resultatet av regjeringsforhandlingene på Sundvolden vil gi god og samstemt politikk for utvikling gjenstår å se.

Lykke til! 


Aktuelle lenker:

Utviklingspolitiske forslag til ny regjering fra organisasjonene:

Tidligere saker på rorg.no:

Medieklipp og -debatt:

 • Bistanden er truet, Dagsavisen 03.10.13
  Forhandlingene: Hjelpeorganisasjonene frykter at en blåblå regjeringen ikke vil gi 1 prosent av Norges inntekter til bistand.
 • Hvor mye skal de kutte i bistanden?, Dagbladet 03.10.13
   Begge de blå partiene vil minske støtten til u-land. Andre dag av forhandlingene på Sundvolden Hotel.
 • Kirkens Nødhjelp forventer mer av regjeringen, Vårt Land (NTB) 02.10.13
  Kirkens Nødhjelp er skuffet over at avtalen mellom de fire borgerlige partiene sier lite om bistand og utvikling. Nå forventer de mer fra Høyre og Frp.
 • - Norges ansvar stopper ikke ved egen landegrense (bistand), Dagbladet 02.10.13
  KrF lover å sparke fra seg i opposisjon dersom de blåblå samarbeidspartnerne kutter i bistanden.
 • Vil ta kampen om bistand i Stortinget, Aftenposten (BT) 01.10.13
  Bistand nevnes ikke med ett ord i de borgerliges samarbeidsavtale. - Den kampen må vi ta i Stortinget, sier Venstres nestleder Terje Breivik til Bergens Tidende. Han har selv vært med å fremforhandle den politiske samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, Høyre og Frp.
 • Seks utfordringer for en ny regjering, Gunnar Zachrisen i Bistandsaktuelt 30.09.13
  Etter åtte år med rødgrønn utviklingspolitikk og vekst i bistandsbudsjettene er det klart for en ny regjering. Bistandsaktuelts redaktør ser nærmere på seks områder der de borgerlige partiene har lovet ny politikk.
 • Valgets sanne tapere, Sebastian Otterhals (18) på Si;D i Aftenposten 29.09.13
  Norge gir årlig én prosent av BNP i bistand, hvilket man i seg selv skulle tro var bra. Likevel er dette bare et spill for galleriet. Verdens handelsorganisasjon har estimert at fattige land taper tre ganger så mye som de får fra oss ved at vi nekter å handle med dem.
 • Klemt mellom bistand og bioteknologi, kommentar av Tor Weibye i Dagen 28.09.13
  Det vil være umulig for KrF å sitte i en regjering som fører Fremskrittspartiets bistandspolitikk og Venstres liberale ja til eggdonasjon.
 • For et rikere resultat, kommentar av Andrew Kroglund i Ny Tid 28.09.13
  Utviklingsfondet ønsker det borgerlige flertallet lykke til med bestrebelsene på å få en handelkraftig regjering på plass. Vi observerer at alle partene gjennom valgkampen signaliserte at menneskerettigheter er utslagsgivende for Norges internasjonale posisjoner.
 • Våkn opp, Erna! (Oljefondet), kronikk av Anne-Marie Helland på NRK ytring 26.09.13
  Erna Solberg kan endre oljefondet til det beste for både Norge og utviklingsland. Vil hun bruke muligheten?
 • - Oljefondet bør ut av olje og inn i fattige land, Aftenposten 26.09.13
  Oljefondet bør droppe investeringene i olje og gass og øke sine investeringer i fattige land betydelig, mener økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.
 • Makten og pengene, kommentar av Heikki Holmås i Bistandsaktuelt 26.09.13
  Jeg vil advare mot å se på bistandsbudsjettet som et budsjett for milde gaver. Akkurat som vi kjenner fra politikken i Norge, handler bistands- og utviklingspolitikk om å flytte makt og penger.
 • Ut av olje og inn i fattige land?, kommentar av Steinar Holden i Aftenposten 25.09.13
  Skal deler av oljeformuen investeres i fattige land, bør det skje via en ny institusjon, utenom Norges Bank, som er mer fokusert på slike investeringer.
 • Tillater vi tilbakeskritt i likestillingskampen?, kronikk av Christine Wiik, Marit Sørheim, Thora Holter, Vibeke Risa, Ingeborg Moa, Heidi Zachariassen, Christine Weima Lager, Elie Storsletten og Helene Aall Henriksen i Dagsavisen (nye meninger) 20.09.13
  Kvinners og jenters rettigheter er under angrep flere steder i verden. Vil Norge fortsatt være en forkjemper for likestilling globalt med Erna Solbergs regjering?
 • Prat og handling, lederkommentar i Dagens Næringsliv 19.09.13
  Får Norge en regjering der Frp er med, kan vi vente langt større interesse om feltene der Norge faktisk betyr noe internasjonalt. Bistandspolitikken er et slikt område. Norge er en betydelig giver.
 • Ny offensiv utviklingspolitikk, kronikk av Andrew Kroglund i Dagsavisen (nye meninger) 17.09.13
  Internasjonal utvikling: Den eneste måten Norge kan tillate seg fortsatt å være en stormakt på olje- og gassutvinning, er ved å rendyrke sin rolle som internasjonal stormakt på bistand til bære kraftig utvikling.
 • Ti bistandskrav til en ny regjering, Dagen 14.09.13
  Økt import fra fattige land er ett av kravene fra Kirkens Nødhjelp til en ny, borgerlig regjeringsplattform.
 • Hareide vil snakke om uenighetene, Aftenposten 13.09.13
  Hareide gjør det klart at KrF ikke stiller til sonderingene med ultimatum. Men: - Når det gjelder oljeboring i Lofoten og Vesterålen, fattigdomsbekjempelse og landbrukspolitikk vet vi det er betydelig uenighet. Og for oss er det helheten i politikken som avgjør. Derfor vil vi ikke stille ultimatum på en enkelt sak, forklarer KrF-lederen.

Søk:

Avansert søk

Utdrag fra samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene:

 • Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at alle mennesker har universelle rettigheter uavhengig av hvor i verden de bor, slik som ytringsfrihet, trosfrihet og beskyttelse av privat eiendomsrett. Samarbeidspartiene vil arbeide for å spre kunnskap om menneskerettigheter og bekjempe vold og undertrykking, for eksempel kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, menneskehandel og seksuelt misbruk av barn.
 • Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosialt ansvar og internasjonal solidaritet. Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Samarbeidspartiene vil prioritere jenters utdanning i fattige land.
 • Samarbeidspartiene bygger sin politikk på at verdier må skapes før de kan deles.
 • Samarbeidspartiene bygger sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Samarbeidspartiene vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket.
 • Samarbeidspartiene bygger sin politikk på et forpliktende internasjonalt samarbeid. Norge skal være en aktiv bidragsyter i FN, NATO, Nordisk Råd og andre internasjonale organisasjoner. Samarbeidspartiene vi I føre en offensiv nordområdepolitikk og en mer aktiv politikk for å ivareta Norges interesser overfor EU, blant annet gjennom EØS-avtalen. Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til M¡dtøstenkonflikten.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.