Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

- Vi må ta debatten om skatten denne høsten

- Vi må ta debatten om skatten denne høsten, skrev Kari Elisabeth Kaski (SV) i DN i begynnelsen av september. Det har da også mange gjort, selv om regjeringens varslede utredning om utvidet land-for-land rapportering (ULLR) lar vente på seg. Debatten har gått om bl.a. et representantforslag fra SV om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap, en bok om "Det store skatteranet" fra Marianne Marthinsen (Ap) og LO-rådgiver Maria Schumacher Walberg, en ny rapport fra Christian Aid og et forslag fra OECD til regler for selskapsbeskatning tilpasset en digital økonomi. Her har vi samlet lenker og laget en oversikt over debatten så langt.

Fredag 18. oktober 2019
Linker oppdatert: Fredag 21. mai 2021

- Regjeringen tar kampen mot skatteflukt, skrev en relativt fersk og offensiv utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Vårt Land i slutten av april, etter å ha blitt utfordret av sivilsamfunnet. Innlegget harmonerte godt med flere norske offensive framstøt internasjonalt i kampen mot skatteflukt, herunder i OECDs arbeid for skattlegging av digitale giganter.

Hvordan har det gått? 

Ikke så bra, i følge Kirkens Nødhjelp. I forbindelse med FN-toppmøtt i New York om oppfølging av bærekraftmålene la de fram rapporten "Trapped in illicit finance" fra Christian Aid. I en uttalelse understreket da generalsekretær Dagfinn Høybråten alvoret i situasjonen slik:

"Uten et oppgjør med dagens globale skattesystem vil det være vanskelig å oppfylle bærekraftsmålene."

Han var særlig opptatt av situasjonen i fattige land:

"Det er dypt urettferdig at fattige land går glipp av enorme summer i skatteinntekter når vi vet hva disse pengene kunne finansiert av helsetilbud, skoler og infrastruktur. Til syvende og sist går dette ut over millioner av mennesker som ikke får de offentlige tjenestene de har krav på."

På FN-toppmøtet holdt en fortsatt fremoverlent utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) et engasjert innlegg mot skatteunndragelser, som ble oppsummert slik i Dagsavisen:

"Utviklingsministeren vil ikke vise noen nåde for dem som bidrar til skattelekkasjer i utviklingsland."

Bruk av skatteparadiser og skatteunndragelser, lovlige og ulovlige, er imidlertid et stort og økende problem også i rike land, som vårt eget. Dette fremgikk nylig i en fersk analyse fra SSB (SSB Analyse 2019/29), som ble presentert slik i slutten av september:

"De siste årene har norske konsernselskaps gjeldssammensetning endret seg. Intern konserngjeld er kraftig redusert, mens utenlandsgjeld tatt opp utenfor konsernet har økt over 40 prosent fra 2012 til 2017. Dette tyder på at mange konsernselskap har drevet aktiv skattetilpasning."

Denne uken kunne Attac fortelle at forskerne Ludvig Wier, Thomas Tørsløv og Gabriel Zucman nylig lanserte nettsiden Missing Profits, der du kan klikke deg rundt i verden og se hvordan overskuddsflytting påvirker skattegrunnlaget i forskjellige land, og la til:

"I 2017 for eksempel, oppga Googles morsselskap Alphabet en omsetning på 23 milliarder dollar i Bermuda, en liten øy i Atlanterhavet hvor selskapsskattesatsen er lik null."

- Dette må være en av de få politiske debattene hvor alle er enige om problembeskrivelsen, sa Lasse Fredheim, sentralstyremedlem i Unge Høyre, da Tax Justice Network (TJN) - Norge, LO og Mediebedriftenes Landsforening forrige uke arrangerte ungdomsdebatt om skatt, med fokus på skattlegging av digitale selskaper. Løsningene, globalt og nasjonalt, ser det derimot ut til å være vanskeligere å bli enige om. 

Ny bok: Hvordan kan vi gi flernasjonale selskapers bruk av skatteparadis et tydelig rødt lys?

Kunnskapen og debatten om skatteparadiser og skattflukt i Norge har i stor grad blitt drevet fra av sivilsamfunnsorganisasjoner, mange av dem med informasjonsstøtte fra Norad, i et samspill med engasjerte politikere, akademikere og journalister. En av de som i en årrekke har engasjert seg mye i kampen mot skatteflukt på Stortinget er Marianne Marthinsen (Ap), som sammen med spesialrådgiver i LO, Maria Schumacher Walberg, har skrevet bok om "Det store skatteranet" og hvordan vi kan stoppe det. Da boka "Rødt lys" kom i slutten av august oppsummerte Marthinsen sine erfaringer slik på egen nyopprettet blogg:

"De siste årene har store dokumentlekkasjer som Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers og Paradise Papers avdekket hvordan noen av de med mest ressurser unngår eller minimerer sin skattebetaling. Ved hver store avsløring gjentar historien seg: Skrikende overskrifter, aktører som forklarer og bortforklarer, politikere som går i bresjen for moralsk fordømmelse. Og så blir det gjerne stille."

- Budskapet er gjerne at vi må vente på internasjonale avtaler og initiativer for å få til noe som monner, skrev hun videre og forklarte noe av hensikten med boka slik:

"Flyttingen av store summer fra Norge til lavskattland er et problem norske politikere har gjort for lite for å stoppe. Derfor mente vi det var behov for en bok som skisserer konkrete, gjennomførbare løsninger, også her i Norge."

Forfatterne presenterte boka si bl.a. gjennom kronikker i ulike aviser. Gjennom et lengre essay om "EU-landenes skattesluse" i avisa Klassekampen 29. august var fokuset at løsningene i stor grad ligger i Europa:

"Det er en ganske vanlig forestilling at det er øyer på andre siden av jordkloden som er den store kjeppen i hjulet for dem som er opptatt av at flernasjonale selskaper skal betale riktig skatt. Det er en sannhet med store modifikasjoner. 80 prosent av overskuddet som flyttes ut av EU-land, flyttes faktisk til andre EU-land. Løsningene på disse utfordringene ligger ikke på en fjern skatteparadisøy."

Og i en kronikk i Dagbladet samme dag oppsummerte de sine forslag slik:

"I vår bok Rødt lys – det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det, fremmer vi 16 konkrete forslag til hvordan vi kan tette dette hullet i det norske skattesystemet. Vi foreslår endringer i skattereglene, for å gjøre det både vanskeligere og mindre attraktivt å flytte overskudd ut av Norge. Vi vil bruke den markedsmakten Norge har gjennom offentlig eierskap og investeringer. Og vi vil ha mer åpenhet, bedre kontroll og strengere regulering av advokat- og konsulentselskaper som bistår selskapene i sin skatteplanlegging."

- Løsningsorientert, mente redaktør Mari Skurdal i Klassekampen på lederplass og pekte bl.a. på at:

"De knytter skattepolitikken direkte til tillit og hevder at hullene i skattesystemet må tettes «om folk skal oppleve at vårt politiske system virker for alle og ikke bare for noen få». Forfatterne uttrykker frustrasjon over at politikere gjør seg høye og mørke når skatteskandaler som Lux Leaks og Panama Papers avsløres, men uten å gjøre stort mer enn å heve pekefingeren i mediene."

- Steng de rikes paradiser, mente Dagbladetlederplass og ga også sin støtte til forfatterne:

"Når det gjelder selskapsskatt rettes søkelyset nå mot de internasjonale mediegigantene som effektivt flytter sin profitt til lavskattland eller skatteparadiser. Utviklingen viser at stadig mer av skattebyrden faller på alminnelige lønnstakere. Over det meste av verden øker forskjellen mellom de rikeste og resten av befolkningen. Derfor er det både nyttig og fortjenstfullt at stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og LO-rådgiver Marita Walberg nå har utgitt ei bok om hvordan Norge kan bekjempe skadelig skatteplanlegging."

Støtte fikk forfatterne også fra en annen på Stortinget som har engsjert seg sterkt i kampen mot skatteflukt, SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

- Vi må ta debatten om skatten denne høsten, skrev Kaski i et innlegg i Dagens Næringsliv 2. september, etter å ha lest boka til Marthinsen og Walberg. I tråd med perspektivet til de to forfatterne pekte hun på at :

"Så langt har stortingsflertallet vært avvisende til å vedta nasjonale tiltak, i påvente av internasjonale prosesser i OECD og EU. Disse prosessene er lovende, men de trekker stadig ut i tid og møter intern motstand. Derfor er det på tide å diskutere hva enkeltland kan gjøre i mellomtiden."

Hun påpekte samtidig at:

"Likevel har det ikke vært helt stillstand, og flere av forslagene som presenteres i boken har vært foreslått blant annet av SV de siste par årene eller ligger til behandling i Stortinget nå."

Og til behandling i Stortinget nå ligger bl.a. et representantforslag fra Kaski og flere stortingsrepresentanter fra SV om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap. 

Representantforslag fra SV om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

- I dag mister verdens fellesskap hundrevis av milliarder av dollar i tapte skatteinntekter fra multinasjonale selskaper hvert eneste år, skrev SV-presentantene innledningsvis som bakgrunn for sitt reprentantforslag, som ble lagt fram 29. mai. Der fremmet de følgende konkrete forslag:

 1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å innføre kildeskatt på royalties og renter i forbindelse med statsbudsjettet for 2020. 
 2. Stortinget ber regjeringen ta nødvendige steg, inkludert å fremme eventuelle nødvendige lovforslag, for å inkludere faktisk skattebetaling i anskaffelsesregelverket, og sette som forutsetning at for å kunne delta i en anbudsprosess, må et selskap rapportere om hvor mye skatt selskapet har betalt de siste årene, og rapportere omsetning, reelle eiere og kostnadsstruktur.
 3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan verdien av brukere som innsatsfaktor i produksjonen av digitale tjenester kan regnes inn, og hvordan gevinsten av denne verdiskapningen kan fordeles mer rettferdig, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette. 
 4. Stortinget ber regjeringen utrede det norske handlingsrommet i påvente av enighet om et internasjonalt rammeverk for mer rettferdig skatt. Utredningen må inkludere innføringen av en egen omsetningsavgift på digital virksomhet, slik mange EU-land har gjort eller planlegger å gjøre, og et omvendt kredittfradrag for å bekjempe overskuddsflytting.

- Det var stort sett bred enighet om hovedpunktene i SVs representantforslag som ble lagt fram til åpen høring 30. september, rapporterte en av de sivilsamfunnsorganisasjonene som deltok i høringen, Publish What You Pay (PWYP) Norge, på sine nettsider, men la til:

"Likevel tyder ingenting på at Regjeringen ønsker å utrede internasjonal beskatning og hvordan den kan gjøres sett fra Norge."

Også Changemaker deltok på høringen og skrev bl.a. dette på sine nettsider:

"Vi heier på representantforslaget og krysser fingrene for at dette blir starten på viktig arbeid for å forhindre skatteflukt."

Og støtte til forslaget fikk SV-representantene fra Annette Alstadsæter, som er professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, og leder av Senter for skatte- og adferdsforskning. I en kommentar i DN dagen før høringen innledet hun slik:

"Stortinget har høyring om tiltak mot skatteparadis denne måndagen. Her er ni grunnar til at nye tiltak trengst. For sjølv om skatteparadisa er et globalt problem, truar dei norsk velferd òg."

Hva finanskomiteen mener om forslagene får vi vite på tirsdag neste uke, da komiteens innstilling etter planen skal legges fram.

TJN Norge om OECDs reformforslag: En skandale

Det har i år knyttet seg stor interesse til arbeidet i OECDs forum for skatteforvaltning (Forum on Tax Administration - FTA), ledet av Norges skattedirektør Hans Christian Holte. Budskapet fra Holte på NRKs nettsider i mars i år var klart:

"Multinasjonale selskaper som Facebook og Google bør betale skatt på linje med andre selskaper - og det haster å få nye regler."

- Det kan være fristende å tenke at nasjonale regler er veien å gå, fordi det internasjonale arbeidet går for sakte, skrev han i et innlegg i DN i midten av september og utdypet det slik: 

"Jeg mener vi må bevare troen på det internasjonale samarbeidet om felles regler og forståelse av disse. De internasjonale organisasjonene, EU og OECD bør samarbeide om dette viktige arbeidet."

- Troen må imidlertid suppleres med realisme, svarte Sigrid Klæboe JacobsenTax Justice Network (TJN) Norge. Etter at forslaget fra OECD ble lagt fram sist uke var TJN Norge også klar i sin dom.

- Nye regler vil trolig bare ta tilbake 5 % av overskuddet som i dag flyttes til skatteparadis, mente organisasjonen som på egne nettsider kalte forslaget fra OECD for "skuffende" og utfordret skattedirektøren på nytt:

"Nå må Stortinget vurdere om det trengs nasjonale tiltak."

Overfor NRK var Klæboe Jacobsen enda krassere i sin kritikk og kommenterte forslaget slik:

"Hvis OECD-forslaget representerer den store løsningen vi er blitt lovet, og som skal klare å skattelegge Facebook og Google, ja, så er det en skandale."

- Et mer radikalt grep trengs, istemte Marianne Marthinsen i et innlegg på egen blogg, der hun avsluttet slik:

"Den gode nyheten er at forslaget bare er et forslag. Det må igjennom en politisk prosess hvor alle 134 land som sitter i OECDs «Inclusive Framwork» må bli enige før noe kan leveres til G20. Her må Norge heve stemmen sammen med andre europeiske land som er opptatt av å finne en løsning som står i samsvar med problemet. Finansminister Siv Jensen skryter stadig av at Norge er en aktiv bidragsyter i OECD. Dette er sjansen til å bevise det."

Skattedirektør Holte holdt imidlertid fast ved sitt syn og kommenterte forslaget fra OECD slik overfor Dagens Perspektiv:

"Dette er et betydelig skritt mot en mulig global felles løsning for dette området."

Det ligger tilrette for mer debatt om skatt denne høsten

Med OECDs omstridte forslag skulle det ligge godt til rette for mer debatt om skatt denne høsten, slik SVs Kari Elisabeth Kaski har tatt til orde for. Kanskje vil vi løpet av høsten også få debatt om utvidet land-for-land rapportering (ULLR), som regjeringen i henhold til sin politiske plattform fra Granavolden, har lovet å utrede. PWYP Norge har stått sentralt i utviklingen av forslaget om ULLR og har arbeidet i en årrekke for få til dette. Samtidig går det fram av Finansdepartementet budsjett for 2020 at regjeringen ikke anser seg ferdig med rapportering på oppfølging av et beslektet anmodningsvedtak fra Stortinget fra 2016:

"Stortinget ber regjeringen sørge for at selskap som etter forslagene i land-for-land-rapportering til skattemyndighetene, også blir pliktige til å rapportere etter regnskaps- og verdipapirloven, og at selskapene skal rapportere betalt inntektsskatt og påløpt inntektsskatt, antall ansatte, akkumulert fortjeneste, resultat før skattekostnad, summen av inntekter fra transaksjoner med nærstående/ikke nærstående foretak og bokført egenkapital."

Til slutt skal vi heller ikke se bort fra at det kan bidra til debatt om skatt denne høsten at strømmetjenesten Netflix i kveld slipper filmen "The Laundromat", med Meryl Streep i en hovedrolle, selv om filmpolitiet i NRK P3 ikke er overstrømmende i sin omtale:

"«The Laundromat» er preget av en overforenkling av fakta rundt «Panama Papers», og fortelles i en nesten komisk stil som skurrer om man tenker på konsekvensene som de virkelige svindlernes aktiviteter har forårsaket. Samtidig har man forståelse for at Steven Soderbergh ønsket å forme filmen på denne måten. Han har et viktig budskap å komme med, og for å få det ut til så mange som mulig, kanskje til og med de som ikke er spesielt interesserte, er det kanskje nødvendig å bruke enkle grafer og store bokstaver."

_____________________________________

Aktuelle lenker:

 • UD om skatteflukt og skatteparadiser:
 • Statement on Combat Illicit Financial Flows, UD 25.09.2019
 • Norway enters into partnership with the UN Tax Committee. UD 15.07.2019
 • OECDs forslag til skattlegging av digitale selskaper:
 • OECD leading multilateral efforts to address tax challenges from digitalisation of the economy. OECD 09.10.2019
 • Nå må Norge ta ansvar! Kommentar av Marianne Marthinsen (Ap) på bloggen Arbeid og kapital 14.10.2019
  De nye reglene skal gjelde “consumer facing-business”, også et begrep med et foreløpig ganske uavklart innhold. OECD kaller selv de ventede effektene for “beskjedne”. Tax Justice Network estimerer at bare 5 % av overskuddet som i dag flyttes til skatteparadis vil bli omfordelt under OECDs foreslåtte regelendringer. Et mer radikalt grep trengs. Den gode nyheten er at forslaget bare er et forslag. 
 • Skuffende reformforslag fra OECD. TJN Norge 10.10.2019
  Nye regler vil trolig bare ta tilbake 5 % av overskuddet som i dag flyttes til skatteparadis. Nå må Stortinget vurdere om det trengs nasjonale tiltak.
 • Representantforslag på Stortinget om rettferdig skattlegging av internasjonale selskaper:
 • Dokument 8:160 S (2018-2019). Stortingets behandling av representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap fra SV (Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes) 29.05.2019
 • Bred støtte til Dok8 om rettferdig beskatning av multinasjonale selskap. PWYP Norge 14.10.2019
  Likevel tyder ingenting på at Regjeringen ønsker å utrede internasjonal beskatning og hvordan den kan gjøres sett fra Norge.
 • 0-0 til pause: Kampen mot kapitalflukt. Changemaker 30.09.2019
  Mandag 30. september skal SVs representantforslag om skattlegging av internasjonale selskaper på høring på Stortinget. Dette kan bli starten på en etterlengtet prosess med å få bukt med multinasjonale selskapers urettferdige skatteunngåelse i Norge. Selv om dette kan bli svært positivt for Norge, er skatteflukt et globalt problem som rammer lavinntektsland hardest. 
 • Rapport om aktiv skatteplanlegging fra SSB:
 • Skatteomgåelser kan ha kostet staten milliarder. SSB Analyse 24.09.2019
 • Ny rapport om skatt og menneskerettigheter fra Christian Aid m.fl.:
 • Trapped in Illicit Finance - How abusive tax and trade practices harm human rights. Rapport fra Christian Aid, CBGA, Fundacion SES og Financial Transparency Coalition (FTC), September 2019
 • Skatteunngåelser truer bærekraftsmålene. Kirkens Nødhjelp 27.09.2019
  Utviklingsland taper nær tre norske statsbudsjett i året på ulike former for skatteunngåelser, viser en fersk rapport. - Uten et oppgjør med dagens globale skattesystem vil det være vanskelig å oppfylle bærekraftsmålene, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.
 • Regningen takk! Kommentar av seniorrådgiver Kjetil Abildsnes på Kirkens Nødhjelps blogg 26.09.2019
  Regningen for bærekraftsmålene er blitt anslått til rundt 2,5 billioner (eng: trillions) dollar årlig. Samtidig skal målet om 100 milliarder dollar årlig innen 2020 i friske midler til klimafinansiering nås. Midlene må komme fra økt bistand, privat sektor og aller viktigst mobilisering av nasjonale ressurser, eller skatt. I en fersk rapport fra Christian Aid anslås det at utviklingsland taper 416 milliarder dollar årlig som en følge av ulovlig kapitalflukt i bred forstand. Det betyr skatteunndragelse og –unngåelse fra flernasjonale selskap, formuer gjemt i skatteparadis og feilprising av handelsvarer.
 • Ny bok på norsk: Rødt lys. Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det.:
 • Arbeid og kapital, en blogg knyttet til boka "Rødt lys. Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det" av stortingsrepresentant Marianne Marthinsen (Ap) og Maria Schumacher Walberg (spesialrådgiver i LO).
 • Ungdomspolitikerdebatt om skatt:
 • Ungdomsdebatt om skatt. Tax Justice Network - Norge, LO og Mediebedriftenes Landsforening arrangerte 10. oktober en ungdomsdebatt om skatt i Oslo, her finner du informasjon om og streaming fra debatten.
 • Norske nettsteder og skatteflukt og skatterettferdighet:
 • Tax Justice Network (TJN) Norge
 • Publish What You Pay (PWYP) Norge
 • Forestående seminar:
 • Frokostseminar: «How to make transparency possible? And what are the consequences if we don’t?». Frokostseminar i regi av Publish What You Pay Norge (PWYP Norge), Fellesrådet for Afrika, SAIH og Attac Norge i Trondhjem 8.11.2019

Tidligere saker om skatt fra RORG-samarbeidet / Global:

Medieklipp og -debatt (oppdatert per 21.10.2019):

 • Pengeland finnes fordi politikerne våre ikke vil ta opp kampen. Kommentar av Martine Kopstad Floeng (leder i Attac Norge) i Agenda Magasin 21.10.2019
  Mangelen på løsninger er ikke problemet i kampen mot skatteparadisene.
 • En gylden mulighet for skatteetikkKommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad (Tax Justice Network norge) på Bistandsaktuelt 21.10.2019
  Oljefondets etiske retningslinjer er oppe til vurdering. Et nytt «skatteunndragelsespunkt» må med i uttrekkskriteriene.
 • Skatteregler for de store. Dagsnytt 18, NRK P2 18.10.2019
  Debatt om OECDs forslag til skatteregler med Sigrid Klæboe Jacobsen (TJN Norge) og leder i Stortingets finanskomite, Henrik Aasheim (H).
 • Nytt forslag for å skattlegge Google og Facebook i Norge: – En skandale. NRK nyheter 16.10.2019
  Lederen av Tax Justice Network i Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, mener det nye forslaget kun vil omfatte en liten del av pengene som i dag forsvinner til skatteparadis.
 • «Litt» revolusjonerende forslag til nye globale skatteregler. Dagens Perspektiv 11.10.2019
  Problemet, ifølge Klæboe Jacobsen, er at forslaget kun vil omfatte en liten del av det overskuddet som multinasjonale selskaper flytter til lavskatteland. Beregninger som Tax Justice Network har gjort, anslår så lite som 5 prosent. – Mulighetsrommet er mye større, sier Klæboe Jacobsen og viser til IMFs modell hvor 40 prosent av flyttet overskudd blir omfattet.
 • Skatteparadis angår oss alle. Kommentar av Annette Alstadsæter (professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU, leiar av Senter for skatte- og adferdsforskning) i DN (meninger) 30.09.2019
  Stortinget har høyring om tiltak mot skatteparadis denne måndagen. Her er ni grunnar til at nye tiltak trengst. For sjølv om skatteparadisa er et globalt problem, truar dei norsk velferd òg.
 • Skattefiksing kan koste oss milliarder. Dagbladet 28.09.2019
  Ny SSB-analyse hevder at selskapers skattetilpasning koster fellesskapet milliarder i tapte inntekter. Audun Lysbakken sier at regjeringen ikke bryr seg.
 • Viser ingen nåde. Dagsavisen 28.09.2019
  Utviklingsministeren vil ikke vise noen nåde for dem som bidrar til skattelekkasjer i utviklingsland.
 • Dei som får verda til å klikke. Dag og Tid 28.09.2019
  Skal Noreg krevje at digitale storselskap betaler skatt her i landet? Eller skal vi setje vår lit til at OECD ordnar opp?
 • Vil global skattetriksing til livs. Vårt Land 27.09.2019
  For å nå FNs bærekraftsmål må de enorme skattelekkasjene i utviklingsland stanses, fastslår Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.
 • Er bærekraftløse. Dagsavisen 27.09.2019
  For å nå FNs bærekraftsmål må de enorme skattelekkasjene i utviklingsland stanses, fastslår Kirkens Nødhjelp.
 • Tro og realisme i «digital» skattereform. Debatt av Sigrid Klæboe Jacobsen (Tax Justice Network Norge) i DN 27.09.2019
  Skattedirektør Hans Christian Holte advarer i Dagens Næringsliv 18. september mot nasjonale tiltak for å skattlegge digitale selskaper. Han oppfordrer til å «bevare troen på det internasjonale samarbeidet». Troen må imidlertid suppleres med realisme.
 • Matvareprodukter kan være koblet til skatteparadiser. DN (NTB) 23.09.2019
  Det er organisasjonen Attac Norge som har undersøkt om en vanlig handlepose med mat på butikken kan være koblet til skatteparadiser. Dette har de gjort gjennom å sjekke selskapsstrukturene bak merkevarene, skriver Nationen.
 • Skal temme teknologigigantene. Kommentar av Kjetil Wiedswang i DN 19.09.2019
  Utfallet av sakene i Luxembourg kan forme EUs konkurransepolitikk i årene fremover. Opprettholdes Europakommisjonens vedtak, er det ventet at kommisjonen vil intensivere kampanjen, blant annet i saker mot Ikea og Nike, som EU mener har tvilsomme skatteavtaler med Nederland. Utfallet er imidlertid langt fra sikkert. Ifølge en gjennomgåelse fra Politico.eu, tapte Kommisjonen 17 av 41 saker om statsstøtte i Europadomstolen mellom november i fjor og mai i år.
 • Felles «digitalskatt» viktig for Norge – én variant kan koste oss skatteinntekter. Kommentar av Hans Christian Holte (skattedirektør, leder for OECDs FTA – Forum on Tax Administrations) i DN 18.09.2019
  EUs skattedirektører diskuterer nå alternativer for en internasjonal «digitalskatt» på toppmøte i Helsingfors. Én variant kan innebære at Norge må avgi skatt til de norske eksportbedriftenes kundeland.
 • Feil om fransk digitalskatt. Kommentar av Sigrid Klæboe Jacobsen og Ingrid Hjertaker (Tax Justice Network) i Klassekampen 07.09.2019
  Klassekampen skriver 5. september at president Trump «brått åpnet» for Frankrikes nye digitalskatt, og at avtalen de to landene inngikk 26. august er en «seier for Macron». Dette er en pussig vinkling, ettersom Frankrike ble presset til å inngå avtalen etter amerikanske trusler om handelskrig. Det viktigste element i denne avtalen var heller ikke nevnt – at Frankrike har gått med på å betale tilbake deler av skatten de nå henter fra tech-gigantene, dersom det blir enighet i OECD om nye skatteprinsipper som fanger opp digital virksomhet.
 • En avtale om skatt for globale IT-selskaper kan bety farvel til skatteparadisene. Klassekampen 05.09.2019
  At Donald Trump har åpnet for å støtte Frankrikes nye digitale skatt, er et viktig skritt videre i kampen mot skatteunndragelser fra selskap som Facebook og Google.
 • Løsningsorientert. Kommentar av Mari Skurdal i Klassekampen 04.09.2019
  Ifølge Marthinsen og Walbergs bok befinner åtte prosent av verdens finansformue seg i skatteparadis. «Den voksende skjevfordelingen av kapital er blant vår tids største problemer», skriver de. Hva har så dette med bompengeopprør og velgerflukt å gjøre? Det handler om hvilket handlingsrom politikken har. Dersom politikere framstår maktesløse overfor viktigste samfunnsproblemer – som rettferdig fordeling, ulikhet og klimaendringer – mister folk tiltro til det politiske systemet.
 • Vi må ta debatten om skatten denne høsten. Kommentar av Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) i DN 03.09.2019
  Forrige uke lanserte Marianne Marthinsen og Maria Walberg sin bok «Rødt lys. Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det». Boken er et kjærkomment bidrag til debatten om hvordan vi kan sikre skatteinntektene i ei tid med skatteparadiser, hemmelighold, multinasjonale og digitale selskaper – og økte forskjeller.
 • Steng de rikes paradiser. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 30.08.2019
  Utviklingen viser at stadig mer av skattebyrden faller på alminnelige lønnstakere. Over det meste av verden øker forskjellen mellom de rikeste og resten av befolkningen. Derfor er det både nyttig og fortjenstfullt at stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og LO-rådgiver Marita Walberg nå har utgitt en bok om hvordan Norge kan bekjempe skadelig skatteplanlegging. Ifølge de to forfatterne flytter selskaper kunstig overskudd ut av Norge og til lavskatteland for 40 milliarder årlig.
 • Ny bok: Norge taper 10 milliarder kroner årlig til skatteparadis. VG 29.08.2019
  Apati er grunnen til at politikere står og ser på at skattekronene forsvinner ut av landet, mener Aps Marianne Marthinsen. Sammen med LO-rådgiver Maria Walberg lanserer hun en bok om hvordan Norge kan gå foran i kampen mot skatteparadis.
 • Det store skatteranet. Kommentar av Maria Wahlberg (spesialrådgiver i LO) og stortingsrep. Marianne Marthinsen (Ap) i Dagbladet (meninger) 29.08.2019
  Metodene som brukes i flernasjonale selskapers skatteplanlegging kan være ekstremt kompliserte, men kjernen i det som foregår er likevel ganske enkel. Kostnader og gjeld plasseres i høyskattland, inntektene sendes til lavskattland – gjerne etter flere ledd med selskapsstrukturering. Gjennom å utnytte at et konsern består av ulike selskaper som opererer i flere land, oppnås skattefordeler som ikke er tilgjengelige for selskaper som bare har virksomhet i Norge.
 • EU-landenes skattesluse. Essay av stortingsrep. Marianne Marthinsen (Ap) og Maria Walberg (spesialrådgiver, LO) i Klassekampen (meninger) 29.08.2019
  Det er en ganske vanlig forestilling at det er øyer på andre siden av jordkloden som er den store kjeppen i hjulet for dem som er opptatt av at flernasjonale selskaper skal betale riktig skatt. Det er en sannhet med store modifikasjoner. 80 prosent av overskuddet som flyttes ut av EU-land, flyttes faktisk til andre EU-land. Løsningene på disse utfordringene ligger ikke på en fjern skatteparadisøy.
 • Vil ha tak i skatten. Klassekampen 29.08.2019
  Tiltakene i boka til Marianne Marthinsen og Maria Walberg skal bekjempe skatteplanlegging og sikre ti milliarder skattekroner.
 • Hold følge med Bezos. Kommentar av Martine Kopstad Floeng (leder i Attac) i Klassekampen 21.08.2019
  Ikke før blekket har tørket på Frankrikes nye lov om digitalskatt, har Amazon funnet seg en måte å unnslippe den. Loven, som ble vedtatt i juli i år, innebærer en skatt på skarve tre prosent på salg av personlige data, digital annonsering og annen inntekt.
 • Slik taper samfunnet over et kvart oljefond i året. Lederkommentar i Dagbladet (meninger) 22.07.2019
  Mangelfull skattlegging av nettselskaper er et globalt problem. Ifølge EU-kommisjonen betaler teknologigiganter i snitt bare 9,5 prosent i skatt, sammenlignet med 23,2 prosent i snitt for tradisjonelle selskaper. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange skattekroner som går tapt på grunn av smutthullene selskapene benytter seg av, men Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) anslår at det kunne være 240 milliarder dollar i 2015 alene. Det et kvart oljefond i året.
 • Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom. Debatt av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i Stavanger Aftenblad  20.07.2019
  På lederplass onsdag 17. juli kalles regjeringens støtte til FNs arbeid for bedre internasjonalt skattesamarbeid og større skatteinntekter for utviklingsland naivt. Jeg er enig i at regjeringens ambisjoner er høye. Det er jeg stolt av. Det trengs nemlig enorme ressurser for å nå bærekraftsmålene. 90 prosent av disse ressursene må komme fra landene selv. For å opprettholde et minimum av grunnleggende tjenester til befolkningen, må skatteinngangen utgjøre minst 15 prosent av brutto nasjonalprodukt.
 • Velment, men naivt fra KrF. Lederkommentar i Stavanger Aftenblad (meninger) 17.07.2019
  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) vil gi FNs ekspertkomité for internasjonalt skattesamarbeid 35 millioner kroner. Det er naivt å tro at det vil føre til store endringer i fattige land.
 • Frankrike skattlegger IT-giganter. Aftenposten (NTB) 12.07.2019
  Den nye loven innebærer at det innføres en skatt på 3 prosent på digital annonsering, salg av personlige data og annen inntekt for ethvert teknologiselskap som har mer enn vel 7 milliarder kroner i globale inntekter hvert år. Lovforslaget som ble fremmet i mars, ble torsdag vedtatt av de folkevalgte som dermed trosset sterke protester fra USA.
 • Frankrike på vei mot beskatning av nettgiganter. ABC nyheter (NTB) 05.07.2019
  Underhuset i den franske nasjonalforsamlingen har godkjent en banebrytende skatt på nettgiganter som Google, Amazon og Facebook.

Søk:

Avansert søk

Granavolden om skatt:


I regjeringens politiske plattform fra Granavolden står det at regjeringen vil:

 • Sikre skattegrunnlaget ved å unngå uthuling.
 • Forebygge overskuddsflytting for å sikre skattegrunnlaget og være en pådriver internasjonalt for langsiktige og prinsippbaserte fellesløsninger mot skatteomgåelse.
 • Utrede utvidet land-for-land-rapportering.
Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 12. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.