Post: Storgata 11, 0155 Oslo   E-post: rorg@rorg.no

Internasjonale utviklingsspørsmål

Ressurssider fra RORG-Samarbeidet

Nyheter:

Evalueringer på gang: Er norsk politikk samstemt for utvikling?

Utviklingspolitikk er mer enn bistand, men fører Norge en god "samstemt politikk for utvikling"? Å blande "etikk og butikk" kan være krevende og i et ferskt notat konkluderer NUPI at vi vet for lite om resultatene. Norads evalueringsavdeling vil nå se nærmere på dette gjennom en evaluering av samlet norsk politikk overfor Myanmar, samt evalueringer knyttet til næringslivsordningene og menneskerettighetene og Norges arbeid med kapitalflukt og åpenhet.

Fredag 03. mars 2017

Krav om resultater av bistanden har ført til at evaluering har blitt en stadig viktigere del av Norads virksomhet og at Norad gjennom de siste ti årene har lagt fram årlige resultatrapporter - senest om resultater av støtten til sivilt samfunn. Med hva med utviklingsresultater av all annen norsk politikk - herunder politikk som primært skal ivareta Norges interesser? Det vet vi lite om.

Nå vil Norads evalueringsavdeling ta konsekvensen av den økende integreringen av utenriks- og utviklingspolitikk og evaluere ulike deler av Norges innsats i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling.

- Vi behøver mer kunnskap

Et ferskt notat om "konsekvenser av å integrere utenriks- og utviklingspolitikk", utarbeidet av NUPI for Norads evalueringsavdeling, viser at "det er lite forskning om konsekvensene av en tettere integrasjon mellom utviklings- og utenrikspolitikk". 

Evalueringsdirektør i Norad, Per Øyvind Bastøe, kommenterte dette slik på Norads nettsider i begynnelsen av februar:

"Vi behøver mer kunnskap om hvordan integrasjonen bør gjøres, hvilke avveiinger og valg som må tas, og hvilke synergier som er mulige. For eksempel viser den nylige offentlige gjennomgangen av Norges samlede innsats i Afghanistan, det såkalte Godalutvalget, at det er store utfordringer i å kombinere utenriks-, sikkerhets- og utviklingspolitiske målsetninger. Gjennomgangen konkluderer med at det mest synlige som kom ut av innsatsen var å demonstrere at Norge er en god alliert."

I sitt evalueringsprogram for 2017-2018 har Norads evalueringsavdeling nå satt opp flere evalueringen som vil kunne bidra til å kaste lys over utviklingsresultater - eller fravær av slik - også av andre sider ved norsk politikk og i hvilken grad norsk politikk er samstemt for utvikling:

 • Samstemthet i det norske engasjementet i Myanmar
 • Norges arbeid med menneskerettigheter innen næringsutvikling
 • Norges arbeid med kapitalflukt og åpenhetsagendaen, inkludert anti-korrupsjon og skatt

Norge i Myanmar - samstemt for utvikling?

Gjennom de senere tiårenes internasjonalisering av norsk næringsliv har norske økonomiske interesser i økende grad gjort seg gjeldende - i tillegg til utviklingshensyn - i mange land. Det landet som kanskje har fått mest fokus i denne sammenheng er Angola og debatten rundt Statoils engasjement i landet, men også utfordringene i Myanmar har fått mye oppmerksomhet, blant annet i forbindelse med Kongeparets besøk i landet i desember 2014.

- Norge har en klar forventning om at regjeringen i Myanmar driver reformprosessen videre fremover, skrev utenriksminister Børge Brende (H) i et innlegg i Stavanger Aftenblad i forbindelse med besøket og utdypet det slik:

"Vårt budskap handler om støtte og forventning; Støtte til de vanskelige reformene og forventning om at landets ledelse og opposisjon jobber sammen for å finne de beste løsningene for Myanmars fremtid."

- Når Aung San Suu Kyi opplever at norske regjeringer er mer opptatt av næringsliv enn politiske friheter, er det en kritikk som må tas på alvor, mente imidlertid Trine Skei Grande (V), Bård Vegar Solhjell (SV) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en felles kronikk i Dagbladet året etter og konkluderte slik:

"Norsk næringsliv har ikke, og skal ikke ha, ansvar for politiske endringsprosesser. Dette ansvaret er underlagt Utenriksdepartementet. Nettopp derfor er det tvingende nødvendig å ha et skarpere skille mellom norske interesser i næring og burmeseres interesser i demokrati."

De tre partiene gikk høsten 2015 også sammen om å etablere et Myanmar-nettverk på Stortinget for å følge utviklingen nøyere. Åse Sand i Den norske Burmakomiteen formulerte utfordringene slik i en kommentar i Dagsavisen sist høst:

"Myanmar er Asias nye vekstkomet og forventes en vekst på åtte prosent de neste fem årene. Aung San Suu Kyi, Myanmars State Counsellor og landets reelle leder, ønsker selskaper som er ute etter profitt velkommen «for det vil burmeserne også tjene på». Samtidig har Suu Kyi understreket at hun ikke ønsker selskaper som kommer med en koffert full av penger for å bruke korrupte snarveier og utnytte svakheter i ledelse, lovverk og rettsvesen. Det Myanmar trenger er ansvarlige selskaper som skaper vekst og arbeidsplasser, og som bidrar til å heve standarden med hensyn til menneskerettigheter, landrettigheter og anstendig arbeid."

I februar la komiteen fram en ny guide rettet mot norske selskaper som er eller vurderer å investere i Myanmar.

Hvordan norske næringslivsinteresser fra UDs side veies opp mot hensynet til Myanmars utvikling vil vi nå få nærmere innsikt i gjennom Norads forestående evaluering. Formålet med evalueringen av Samstemthet i det norske engasjementet i Myanmar utdypes slik i evalueringsprogrammet for 2017-2018 fra Norads evalueringsavdeling:

"Evalueringen vil se på det norske engasjementet i Myanmar de siste ti årene, og vurdere samstemtheten (koherensen) mellom den norske bistandsinnsatsen og annet norsk engasjement (som blant annet næringslivssamarbeid) i landet."

Evalueringen vil bli den første som evaluerer samlet norsk innsats i et land i lys av ambisjonen om en mer samstemt politikk for utvikling og vil trolig bli imøtesett med interesse av mange, både i Norge og Myanmar.

Nedenfor har vi samlet lenker til mediedebatten om Myanmar de siste årene.

Menneskerettigheter vs. næringslivsinteresser?

Våren 2015 la regjeringen fram sin melding om menneskerettigheter i utviklings- og utenrikspolitikken, der næringslivets rolle sto sentralt. Da Stortinget inviterte til høring om meldingen var det imidlertid mange som hadde ønsket seg noe mer konkret og forpliktende.

- Vi ønsker sterkere forpliktelser og bindende avtaler for næringslivet, sa Berit Hagen Agøy fra Mellomkirkelig Råd i sitt innnspill til Stortinget og utdypet det slik: 

"Vi frykter at Norge fremstår med doble standarder i utenrikspolitikken, hvor vi setter sterke krav til våre partnere i bistandssamarbeid, mens det ikke stilles like sterke krav der hvor vi har betydelige næringsinteresser. Vi ønsker tydeligere handlingsplaner for hvordan norske, statlige og private, næringslivsaktører kan bli forpliktet, ikke bare oppfordret, til å respektere menneskerettigheter."

Og da Stortinget i fjor behandlet regjeringens melding om næringslivets rolle i utviklingspolitikken styrket de kravene til næringslivet. Utenriks- og forsvarskomiteen påpekte i sin innstilling blant annet at:

"... Norge i sin utviklingspolitikk og støtte til norske bedrifters etableringer ute, må kreve høye standarder når det gjelder respekt for menneskerettigheter og miljø. Det inkluderer etterlevelse av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper."

I hvilken grad dette skjer vil vi få mer innsikt i gjennom Norads planlagte evaluering av Norges arbeid med menneskerettigheter innen næringsutvikling, der formålet utdypes slik i evalueringsprogrammet for 2017-2018 fra Norads evalueringsavdeling:

"Norge var sentrale i utarbeidelsen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter, som har vært gjeldende siden 2011. Evalueringen vil fokusere på hvordan hensynet til menneskerettigheter er ivaretatt i utforming og gjennomføring av de norske næringslivsordningene."

Norges arbeid med kapitalflukt og åpenhetsagendaen, inkludert anti-korrupsjon og skatt

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner har jobbet lenge med å sette skatt, kapitalflukt og utvikling på dagsorden og i en kommentar i Aftenposten ifjor sommer understreket Norads direktør Jon Lomøy at "kapitalflukt saboterer utviklingen i fattige land".

- En økt satsing på dette området vil måtte omfatte både kapasitetsutvikling på landnivå, policypåvirkning, støtte til sivilt samfunn og internasjonalt samarbeid, mente han og avsluttet slik:

"Vi kan også styrke det sivile samfunns viktige pådriverrolle. Gjør vi dette kan vi bidra til at utviklingsland bedre kan finansiere egne behov og utvikle egne gode samfunn – og på sikt gjøre bistanden overflødig."

I hvilken grad Norges innsats hittil har bidratt til det vil vi formodentlig få mer innsikt gjennom den planlagte evalueringen av Norges arbeid med kapitalflukt og åpenhetsagendaen, inkludert anti-korrupsjon og skatt, der formålet utdypes slik i evalueringsprogrammet for 2017-2018 fra Norads evalueringsavdeling:

"Evalueringen vil fokusere på Norges arbeid med denne agendaen de siste ti årene. Evalueringen vil blant annet bygge på en nylig gjennomgang av bistand til godt styresett og antikorrupsjon gjort av Riksrevisjonen."

Kampen mot skatteunndragelser fikk vind i seilene etter avsløringene fra Panama Papers i fjor, og en gjennomgang av partienes programutkast foran høstens stortingsvalg viser at det er tverrpolitisk engasjement for slike spørsmål.

Fra egeninteresser og utviklingshensyn til samstemt politikk for utvikling?

Etter at daværende utviklingsminister Erik Solheim (SV) for snart 10 år siden fikk overlevert utredningen "Samstemt for utvikling?" gikk en samlet utenrikskomite på Stortinget inn for sikre en mest mulig samstemt politikk for utvikling. OECD hadde definert dette slik:

"Politikk som sikrer at målene for utviklingspolitikken ikke undergraves av annen politikk myndighetene fører og som også påvirker utvi­klingslandene, og at disse politikkområdene så langt det er mulig støtter opp under utviklingsmålene."

- En samstemt utviklingspolitikk handler om hvorvidt Norge gir med den ene hånden og tar med den andre, mente Kirkens Nødhjelp da de i 2011 la fram sin første "skyggerapport" om samstemt politikk for utvikling, mens Den rødgrønne regjeringen, i sin første rapport om samstemt politikk for utvikling, sa det slik:

"Norsk utviklingssamarbeid skal primært bistå utviklingsland med å styrke og fremme politikk som er avgjørende for deres økonomiske og sosiale utvikling. Øvrig norsk politikk skal primært fremme interesser av betydning for vår egen utvikling. I dette spenningsfeltet vil det være kryssende interesser; tiltak som tjener norske mål kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt."

Etter stortingsvalget for snart 4 år siden fikk utenriksminister Børge Brende (H) ansvar også for utviklingspolitikken, nettopp for å sikre en mer samstemt politikk for utvikling, og i en kronikk i Dagens Næringsliv våren 2014 utdypet han sitt syn slik:

"Der vi før diskuterte bistand til fattige land, snakker vi nå i større grad om å legge grunnlag for økt handel, investeringer, næringsutvikling og vekst i privat sektor. Bedrifter som tjener penger, reinvesterer og skaper jobber, er den mest effektive formen for fattigdomsbekjempelse."

Året etter la ForUM fram en rapport, utarbeidet av Fritjof Nansens Institutt (FNI), om hvordan arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling kunne styrkes. Godalutvalgets rapport i fjor (En god alliert) - om Norges innsats i Afghanistan  - ble imidlertid et eksempel på "ustemt" politikk for utvikling, der andre hensyn blir tillagt tyngre vekt enn utviklingshensyn. I sitt  høringsinnspill til Stortingets høring om saken forrige måned kommenterte Afghanistankomiteen i Norge (AiN) det slik:

"Afghanistankomiteen mener at samstemthet er et dilemma i norsk Afghanistan-innsats. Samstemthetsproblematikken i Afghanistan springer delvis ut av norsk egeninteresse knyttet til allianse- og sikkerhetspolitikk som har bidratt til å undergrave mål om utvikling og statsbygging i Afghanistan."

Den bekrefter at den antakelsen om samstemt politikk som Nikolai Hegertun i Civita ga uttrykk for på et seminar på Arendalsuka i 2015 ikke var ubegrunnet:

"Hvis Norge (...) en dag endelig får en samstemt politikk vil nok den «snille» delen, som «utvikling», være langt nede på listen over det politikken samstemmes rundt."

Norads forestående evalueringer tar opp viktige temaer i arbeidet for en mer samstemt politikk for utvikling. Selv om de har sine begrensninger vil de gi nye - og forhåpentligvis bedre - eksempler på hvordan norske interesser veies opp mot utviklingshensyn - og resultatene av den samlede innsatsen.

_______________________________

Aktuelle lenker:

Andre relevante saker om samstemtpolitikk på rorg.no:

Medieklipp og -debatt om Norge i Myanmar:

 • Ny hilsen i Myanmar, kommentar av Thomas Frantsvold i Dagens Næringsliv 10.02.17
  Problemer står i kø for Aung San Suu Kyi. Og kanskje for Telenor.
 • Kjell Magne Bondevik kritiserer Aung San Suu Kyi for å gjøre for lite for å stoppe overgrep i Myanmar, Aftenposten 06.02.17
  – Det er grunn for kritikk. Hun burde sagt klarere fra, sier Kjell Magne Bondevik. Han etterlyser et større internasjonalt press både mot Suu Kyi og militæret i Myanmar.
 • FN: Myanmars sikkerhetsstyrker utfører grove overgrep mot sin egen muslimske minoritet, Aftenposten 05.02.17
  Sikkerhetsstyrkene i Myanmar begår ifølge en fersk FN-rapport grove overgrep mot den muslimske rohingya-minoriteten: Drap, bortføringer, vold mot spebarn og massevoldtekter av kvinner og barn.
 • Myanmar etterforsker politivold mot minoritet, Aftenposten (NTB) 03.01.17
  Overgrep utført av politiet mot den muslimske rohingya-minoriteten skal etterforskes av myndighetene i Myanmar, melder statlige medier i landet.
 • Nobelprisvinnere krever at FN griper inn i Myanmar, NRK nyheter (NTB) 31.12.16
  Et tjuetalls nobelprisvinnere krever at FN stopper den humanitære krisen hvor 50.000 personer av den muslimske minoriteten rohingya er drevet på flukt i Myanmar.
 • Telenor sikret seg fem års skattefritak i lutfattige Myanmar, Dagbladet 26.12.16
  - Dette indikerer at norske selskapers etikk er mindre enestående enn man liker å si. Det er synd at Telenor ikke bidrar med skatt i noen av de viktigste årene i Burmas historie, med den første demokratisk valgte regjeringen på 50 år, sier Audun Aagre i Støttekomiteen for Burma til Dagbladet.
 • Amnesty anklager Myanmar for grove overgrep, Vårt Land 19.12.16
  Overgrep som kan være forbrytelser mot menneskeheten utføres av regjeringsstyrker i Myanmar mot den muslimske rohingya-minoriteten, ifølge Amnesty International.
 • Fredsprisvinneren bagatelliserer etnisk rensing, og hennes ikoniske status falmer, kommentar av Jan-Erik Smilden i Dagbladet 07.12.16
  I mange år ble Aung San Suu Kyi sett på som selve symbolet på en uredd menneskerettighetsforkjemper, forfulgt og satt i husarrest av generalene i diktaturet Myanmar. Nå har diktaturet delvis falt, og Suu Kyi er utenriksminister, i et land der en muslimsk folkegruppe, rohingyaene, blir forfulgt, torturert og jagd på flukt. Og hva sier så fredsprisvinneren fra 1991 om den saken?
 • Beskyldes for etnisk rensning, Dagens Næringsliv 26.11.16
  Over 1200 hjem og andre bygninger er satt i brann i den nordvestlige delen av Myanmar. Militæret beskyldes for etnisk rensning, og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi får krass kritikk.
 • Norske selskaper må vite hva de gjør i Myanmar, kommentar av Åse Sand (Den norske Burmakomité) i Dagsavisen (nye meninger) 19.10.16
  USA har nå formelt opphevet de siste sanksjonene mot Myanmar. Landet trenger investeringer og det er både ønskelig og forventet at norske selskaper følger Telenor og Statoil, som allerede er etablert i landet.
 • Saus, bistand og business, lederkommentar i Dagbladet 27.05.16
  Det bør helst ikke være uklart om det er Telenor eller Myanmar som har fått mest utbytte av bistand fra norske myndigheter.
 • - Bistand og business sauses sammen, mener tidligere Norad-topp, Dagbladet 27.05.16
  - Det er mye norsk bistand i Myanmar, og mye diplomati, og bistand og business er sauset litt sammen, sier forsker og tidligere fagdirektør for evaluering i Norad, Øyvind Eggen.
 • Et etterlengtet regjeringsskifte, kronikk av Audun Aagre (Burmakomiteen) i Dagsavisen (nye meninger) 01.04.16
  Regjeringen som onsdag tok over makten, ledes av politiske fanger som har ofret alt for demokratiet, og er for første gang på 50 år demokratisk valgt. De står sterkt hos folket, men står svakt hos militæret. I dette bildet bør Norge øke, ikke redusere, støtten for å bidra positivt til demokrati og fredsbygging.
 • - Vimpelcom-skandalen kunne aldri skjedd her (CSR), Aftenposten 21.02.16
  Telenor Myanmar møter jevnlig forventninger om at selskapet skal gi «gaver». Men ingen får noe som helst, forsikrer det halvstatlige norske selskapets toppsjef i et av verdens mest korrupte land.
 • Lønnsløft gjorde vondt verre, Vårt Land 15.12.15
  Minstelønn skulle sikre tekstilarbeidere en lønn å leve av, men etter innføringen har flere mistet jobben, mens andre har fått dårligere lønnsvilkår.
 • Myanmar – en historisk mulighet?, kommentar av Kjell Magne Bondevik i VG 09.11.15
  I dag går 32 millioner burmesere til 40 000 valglokaler. Det kan bli det første valget på mange tiår hvor militæret i Myanmar kan, og må, gi avkall på politisk makt. Tross utfordringer er dette en historisk mulighet for den nåværende regjering å vise at de demokratiske reformene vil fortsette.
 • Langt fram til demokrati, lederkommentar i Dagsavisen (nye meninger) 06.11.15
  Søndag holder Myanmar valg til ny nasjonalforsamling. Med god grunn rettes stor internasjonal oppmerksomhet mot valget: Det er et viktig skritt videre etter reformene mot demokratisering i løpet av de siste fire år.
 • Setter sin lit til historisk valg, Dagsavisen 05.11.15
  – Dette valget er utrolig viktig, og kan bli et veiskille i burmesisk politikk, sier Myanmar-kjenner Audun Aagre, som er daglig leder i Den norske Burmakomité.
 • Telenor gir 6 måneders fødselspermisjon til alle kvinnelige ansatte i alle land, Aftenposten 29.09.15
  - I Europa betyr ikke det så mye, men i Asia tror vi at vi kan gjøre en forskjell. Her er det i praksis maks to måneders betalt fødselspermisjon, så dette vil være ganske banebrytende, sier HR-sjef Jon Erik Haug i Telenor. Han får umiddelbart applaus fra en overlykkelig ansatt i Myanmar, som Aftenposten får snakke med via videokonferanse.
 • På høy tid å revurdere norsk politikk i Myanmar, debatt av Åse Sand i Dagsavisen Nye Meninger 25.09.15
  Det er bekymringsfullt at Norge har tatt en u-sving i sitt engasjement.
 • På tide å endre kurs i Myanmar, kronikk av Trine Skei Grande, Bård Vergar Solhjell og Kjell Ingolf Ropstad i Dagbladet 17.09.15
  Når Aung San Suu Kyi opplever at norske regjeringer er mer opptatt av næringsliv enn politiske friheter, er det en kritikk som må tas på alvor.
 • Norge brukt av Burmas generaler, kommentar av Erik Selmer i Dagsavisen (nye meninger) 07.09.15
  Norge har grovt overvurdert sin egen betydning i reformprosessen i Myanmar. Analytikere og den politiske opposisjonen i landet er nådeløse i sin kritikk av Norge.
 • Flengende kritikk av Norge, NRK nyheter 06.09.15
  Nobel Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi mener den norske politikken er overoptimistisk. – De har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer.
 • Første minstelønn i Myanmar: 24 kroner dagen, Aftenposten (NTB) 29.08.15
  For første gang innføres det minimumslønn i Myanmar etter måneder med krangel og tautrekking. Fra nå av skal man ha en lønn på 3.600 kyat (24 kroner) for åtte timers arbeid.
 • Kjære Suu (Burma), kronikk av Audun Aagre i Dagbladet 19.06.15
  Gjennom to tiår var du et ikon i husarrest. Nå er du politiker uten beslutningsmakt. I dag fyller du 70 år. Har du lykkes eller feilet?
 • Hevder man kan bli fengslet for å eie mobil i Myanmar, Aftenposten (NTB) 28.05.15
  Folk fra rohingya-minoriteten kan bli fengslet for å ha mobiltelefon i Myanmar, sier menneskerettsaktivisten Matthew Smith. Han ber Telenor ta opp saken med myndighetene.
 • Krever hard front mot Myanmar, Vårt Land 26.05.15
  De reiser fra undertrykking i Myanmar og ender opp i massegraver. – Vil norske myndigheter sette menneskerettigheter høyere enn norske selskapers profitt? spør lederen i Burmakommiteen.
 • Et burmesisk skjebneår, kommentar av Audun Aagre i Dagbladet 21.05.15
  President Thein Sein har ledet reformprosessen i Burma i fire år. I år vil vi få svar på hvor dypt reformviljen stikker.
 • Analytikere: Telenor positivt påvirket av sterk utvikling i Myanmar, Dagens Næringsliv (TDN Finans) 07.05.15
  Meglerhusene mener Telenors resultat vil føre til oppjusteringer av forventningene til 2015.
 • Kritisk for Telenors utrulling av mobilnett i Myanmar, Dagens Næringsliv (TDN Finans) 11.03.15
  Telenors Myanmar-direktør, Petter Furberg, sier det er utfordringer rundt eiendomsretter og byråkrati i Myanmar, men at det var noe de ventet.
 • Til Kongeparet. Fra Burmakomiteen, kommentar av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 03.12.14
  Burmakomiteens brev til Kong Harald og Dronning Sonja i forbindelse med statsbesøket til Burma (Myanmar).
 • Amnesty ber kong Harald sørge for at tvangsflyttede får erstatning, NRK nyheter 05.12.14
  Den norske kongen bør ikke finne seg i at fattigfolk blir tvangsflyttet for å dekke over slum før kongebesøket i Myanmar. Amnesty mener Norge har et ansvar og bør påse at de som mistet sine hjem, får erstatning.
 • Myanmar fjernet slum før kongeparets besøk, Aftenposten (NTB) 05.12.14
  Kongeparets besøk i Myanmar har ført til at beboere er tvangsflyttet og husene deres jevnet med jorden. Slik ville myndighetene sikre at kongeparet får best mulig utsikt til den vakre naturen.
 • Fjernet slum for kongeparet. Kong Harald: - Vi ba ikke om dette, Dagbladet (NTB) 05.12.14
  Kong Harald sier han synes det er leit at myndighetene tvangsflyttet familier og jevnet husene deres med jorda i forbindelse med kongeparets besøk i Myanmar.
 • UD: – Vil ta opp saken med Myanmar, NRK nyheter 05.12.14
  Norge og Myanmar hadde gått gjennom programmet for kongebesøket i detalj. – Da forventer vi at man forholder seg til det, nettopp for å unngå slike overraskelser, sier Frode Andersen i Utenriksdepartementet.
 • Ber Myanmar endre grunnlova, Vårt Land 04.12.14
  Kong Harald forkynner Norges krav til det kvasisivile regimet: Grunnlova bør endrast. Slepp alle presidentkandidatar til.
 • Baksaas om barnearbeid: - Vi må være på vakt hele tiden, NRK nyheter 03.12.14
  Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas sier han ikke er bekymret for at selskapets virksomhet i Myanmar vil føre til barnearbeid, men at landets lover krever ekstra overvåkning.
 • Til Kongeparet. Fra Burmakomiteen, kommentar av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 03.12.14
  Burmakomiteens brev til Kong Harald og Dronning Sonja i forbindelse med statsbesøket til Burma (Myanmar).
 • Utvikling i ein telefon, Vårt Land 02.12.14
  – No byggjer vi mobilnett for harde livet, seier Furberg, som er administrerande direktør i Telenor Myanmar. Han er sjef i den vesle skyskraparen nord i Yangon. Han skal innfri Telenors lovnader: 
90 prosent dekning med mobil og nett innan fem år, 8.000 basestasjonar, 100.000 utsal og Telenor skal satse på lokalt tilsette. Landet skal byggjast.
 • - Kunnskap er makt, demokrati krever kunnskap, Dagbladet (NTB) 02.12.14
  Som for å omsette ord til handling erklærte kongen senere at Norge oppretter et stipendfond som skal støtte høyere utdanning for unge i Myanmar.
 • Burde kongeparet dra til Myanmar?, kommentar av Odd Inge Godal i Stavanger Aftenblad 02.12.14
  Kan det tenkes at Norge gjennom et særdeles høyprofilert statsbesøk medvirker til å legitimere og hvitvaske et udemokratisk militærregime?
 • Partnerskap med forventninger, kommentar av utenriksminister Børge Brende (H) i Stavanger Aftenblad 02.12.14
  Norge har lenge støttet reformvennlige krefter i Myanmar, ikke minst i fredsprosessen. Fred i hele landet er avgjørende for å skape et inkluderende og demokratisk samfunn.
 • Kongeparet fikk gjensyn med Aung San Suu Kyi, VG (NTB) 02.12.14
  Det norske kongeparet møtte mandag opposisjonsleder og fredsprisvinner Aung San Suu Kyi under sitt besøk i Myanmar.
 • Uroa for at Norge blandar roller i Myanmar, NRK nyheter 01.12.14
  Det norske kongeparet er på plass i Myanmar. I morgon startar statsbesøket. – Det er viktig at Norge ikkje blandar business med bistand og fredsbygging, seier Norsk Folkehjelp.
 • Tror ikke på norsk innflytelse i Myanmar, NRK nyheter (NTB) 30.11.14
  Utenriksminister Børge Brende (H) vil ta opp menneskerettigheter, demokrati og fredsarbeid med den politiske ledelsen i Myanmar. Men en av landets fremste kvinnelige journalister har liten tro på at det vil ha noen effekt.
 • Store utfordringer for Norge i Myanmar, Dagens Næringsliv (NTB) 26.11.14
  Neste uke fronter kongeparet norsk statsbesøk i Myanmar. Hensikten er å bygge relasjoner og styrke norske næringslivsinteresser i et land der demokratiseringsprosessen har bremset opp.
 • Still krav i Myanmar, kronikk av Maren Gulowsen, Tuva Jacobsen Rønnes og Karoline Aursland i NRK ytring 01.11.14
  Myanmars «blomstrende demokratiske utvikling» er langt fra så positiv som de fleste tror. Derfor må det norske Utenriksdepartementet, med sin unike posisjon, bidra til en reell, demokratisk utvikling.
 • Aldri sett en mobiltelefon før i dag, Dagens Næringsliv 27.10.14
  Telenor ruller ut mobiltelefonnettet til millioner av nye brukere i Myanmar. Nå står storbyen Yangon for tur. Mange har aldri sett en mobiltelefon.
 • Langt fra demokrati, kommentar av Kjell Magne Bondevik i Aftenposten 22.10.14
  Etter et nytt besøk i landet nylig må jeg konstatere at mye av entusiasmen har lagt seg. Burmesere flest har ikke erfart de store endringene.
 • Norges balansekunst i Myanmar, kronikk av Stein Tønnesson, Marte Nilsen og Emil Jeremic i NRK ytring 17.10.14
  Norge vil både lage fred og drive business i Myanmar. Det kan lett skape mistanke om at fredsinnsatsen er et middel for å tjene penger.
 • Burma 2014: Realitetsorientering, kommentar av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 17.10.14
  De tre siste årene har det blitt stadig vanskeligere å høre forskjell på retorikken i Oslo og Naypyitaw, i den grad at det er på tide å spørre: Er det noen forskjell? Den burmesiske hærsjefen roser Norges konstruktive engasjementspolitikk i propagandaavisen New Light of Myanmar. Ministere skamroser den norske linjen, mens Norge svarer med pragmatisme og relativisering.
 • Skal bli størst i Myanmar, Dagens Næringsliv 27.09.14
  Lørdag starter Telenors milliard­satsing i Myanmar. Målet er å nå de store massene som aldri har eid en telefon og bli landets største operatør.
 • Burma utan demokrati, Ny Tid 16.09.14
  – Urovekkande at Noreg ikkje pressar regimet, seier Burmakomiteen. Norske selskap i Burma er dei mest aktive i verda, sjølv om Aung San Suu Kyi nektast å stille til val. – Me tar opp  menneskerettsspørsmål, seier UD
 • Telenor avslørte barnearbeid hos underleverandører i Myanmar, Aftenposten 20.08.14
  Kontroller viste barn ned i 12-årsalderen på Telenors byggeplasser.
 • Åpnet dørene for Telenor i Myanmar - får Telenor-toppjobb, Aftenposten 29.05.14
  - I en situasjon der dette oppfattes som om hun nå premieres i Norge for sin gode innsats for Telenor i Burma, så er det ikke så bra, sier seniorforsker Halvard Leira.
 • Norge fargelegger Myanmar-kartet, Dagens Næringsliv 02.05.14
  Norske selskaper flokker til Myanmar og blir mottatt med åpne armer av det tidligere militærdiktaturet. – Myanmar er den nest siste hvite flekken på Asia-kartet, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.
 • Telenor skal få Myanmar på nett, kommentar av Jørgen Lohne i Aftenposten 09.03.14
  På fem år skal Telenor bygge ut mobilnettet i et land der væpnede grupper truer sikkerheten, der veinettet er elendig og de færreste husstander har elektrisitet.
 • - Folket i Myanmar har fått smaken på demokrati, Aftenposten 04.03.14
  Under sitt besøk i Myanmar, møtte utenriksminister Børge Brende opposisjonsleder Aung San Suu Kyi.
 • Leger uten Grenser kastes ut av Myanmar, NRK nyheter (NTB) 01.03.14
  Leger uten Grenser har fått ordre om å stanse alt arbeid i Myanmar. Organisasjonen er sjokkert over beskjeden og svært bekymret for framtiden til sine pasienter i landet.
 • Hvordan en viktig folketelling ble en kime til konflikt, Kommentar av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 25.02.14
  Den forestående folketellingen i Burma (Myanmar) er viktig, men har bidratt til unødig uro og splittelse. Registrering av etnisitet og religion er svært sensitivt, noe FNs ekspertteam tilsynelatende underkjenner.
 • En verdig fredsprisvinner?, kommentar av Muhammad Usman Rana i Aftenposten 11.02.14
  En muslimsk massakreres i Burma. Det bekymrer ikke Aung San Suu Kyi.
 • Fra fredsmekler til investor, Dagsavisen 01.02.14
  Norge har lenge hatt høy stjerne som fredsnasjon i Myanmar. Nå følger norske selskaper etter, med Telenor i spissen.
 • Telenor får bygge mobilnett i Myanmar, Aftenposten (NTB) 30.01.14
  Nasjonalforsamlingen i Myanmar har godkjent avtalen med Telenor om å bygge mobilnett i landet. Dermed er det opp til selskapet om de vil takke ja til avtalen.
 • Legger 500 millioner dollar på bordet for lisens i Myanmar, E24 30.01.14
  - Vi har passert en milepæl med undertegningen av denne landsdekkende lisensavtalen med regjeringen i Myanmar. Dette markerer starten på en spennende reise i Myanmars utvikling, som Telenor vil støtte gjennom å levere mobiltjenester i verdensklasse og drive ansvarlig forretningspraksis av høy standard, slik vi gjør i alle våre markeder, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en kommentar.
 • Telenor ett skritt videre i Burma, Dagens Næringsliv (TDN Finans) 14.01.14
  Telenor har fått en driftslisens av myndighetene i Burma, sier kommunikasjonssjef for Telenor Asia, Tor Odland, til TDN Finans mandag.
 • Overså advarsler om overgrep i årevis, NRK nyheter 20.12.13
  I over to år forsøkte Etikkrådet å få Oljefondet til å trekke seg fra rørledningsprosjektet i Myanmar, på grunn av meldingene om hærens stygge overgrep rundt byggeprosjektet. Helt til i sommer, for da var rørledningen ferdig.
 • Burmesisk eksilradio flytter fra Norge, Aftenposten (NTB) 22.11.13
  Fra sin base i Oslo viste Democratic Voice of Burma både burmeserne og verden for øvrig sannheten om et brutalt militærregime. Nå er stemmen på vei hjem.
 • Dagen som endret Burma, kronikk av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 10.08.13
  8. august 1988 demonstrerte hundre tusener 
av burmesere i gatene. Militærregimet svarte med å drepe flere tusen, og sende en hel generasjons ledere i fengsel. 
Denne uka markeres demonstrasjonene som startet kampen for 
demokrati i Burma.
 • Her har 9 av 10 ikke mobiltelefon, E24 28.06.13
  Telenor er ett av to selskaper som får lov til å bygge mobilnett i Myanmar. Nå skal selskapet inn i sluttforhandlinger med myndighetene.
 • Telenor slipper inn i Myanmar, E24 28.06.13
  Myanmars myndigheter kunngjorde torsdag vinnerne i anbudskonkurransen om å levere telekommunikasjonstjenester i landet. Nå er det klart at Telenor og Qatar Telecom blir de første utenlandske telekomoperatørene som slipper til.
 • Den vanskelige balansen i Burma, kommentar av Audun Aagre i Dagsavisen (nye meninger) 29.06.13
  Burma står midt i en historisk reformprosess. Hvordan balansere støtten i en tid hvor internasjonale aktører løper om kapp for å få innpass?
 • - Telenor tror på mobilseier i Myanmar, Aftenposten (NTB) 27.06.13
  Allerede tirsdag denne uken startet Telenor arbeidet med å rekruttere ansatte i Myanmar, skriver en indisk økonomiavis. Telenor er torsdag med i kampen om to mobillisenser i landet.
 • Aung San Suu Kyis valg, kommentar av Audun Aagre i Stavanger Aftenblad 01.05.13
  Det har gått ett år siden Aung San Suu Kyi ble valgt inn i parlamentet i Burma, og hennes kritikk mot myndighetene har stilnet. Har hun en plan?
 • Etter Jens til Burma, Ny Tid 22.03.13
  Telenor, Statoil og Jotun er på vei inn i omstridte Burma. Finansdepartementet gir 900.000 kroner til norsk presse for at de skal fortelle deg om norske statsbedrifter i verdens 5. mest korrupte land.
 • Å gripe muligheten, kommentar av Mon Mon Myat i Ny Tid 15.03.13
  Rykter skaper alltid politikk i Burma. Det svirret ikke lite rundt partileder Aung San Suu Kyi rett før den første nasjonale kongressen på 25 år.
 • Gjeldsslette, politisk anerkjennelse og nye lån til Burma, kommentar av Espen Skran og Gina Ekholt i Dagsavisen (nye meninger) 05.02.13
  Mandag forrige uke slettet Norge Burmas gjeld på 3,2 milliarder kroner. Gjeldssletten var uten betingelser og rammet ikke bistandsbudsjettet. Dessverre følger ikke de andre utlånerne Norges eksempel. Mange er bekymret for de nye lånene som tas opp.
 • - Norge sletter Myanmars milliardgjeld, Dagens Næringsliv (NTB) 28.01.13
  Myanmar får ettergitt hele sin gjeld til Norge, nærmere 3 milliarder kroner, opplyser regjeringen i landet. Den såkalte Paris-klubben av kreditorland er enige om å halvere gjelda til Myanmar, tidligere kjent som Burma, opplyste regjeringen i landet mandag.
 • Avgjørende år for Burma, kommentar av Kjell Magne Bondevik i Aftenposten 22.01.13
  Året vi nå er gått inn i kan bli avgjørende for om utviklingen fortsetter i retning av demokrati.

Søk:

Avansert søk

Utdrag fra Norads evalueringsprogram 2017-2018:


Norges arbeid med menneskerettigheter innen næringsutvikling

Norge var sentrale i utarbeidelsen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneske- rettigheter, som har vært gjeldende siden 2011. Evalueringen vil fokusere på hvordan hensynet til menneskerettigheter er ivaretatt i utforming og gjennomføring av de norske næringslivsordningene.

Norges arbeid med kapitalflukt og åpenhetsagendaen, inkludert anti-korrupsjon og skatt

Evalueringen vil fokusere på Norges arbeid med denne agendaen de siste ti årene. Evalueringen vil blant annet bygge på en nylig gjennomgang av bistand til godt styresett og antikorrupsjon gjort av Riksrevisjonen.

Samstemthet i det norske engasjementet i Myanmar

Evalueringen vil se på det norske engasjementet i Myanmar de siste ti årene, og vurdere samstemtheten (koherensen) mellom den norske bistandsinnsatsen og annet norsk engasjement (som blant annet næringslivssamarbeid) i landet.

Redaktør: Arnfinn Nygaard
Sist oppdatert: 16. januar
Om disse sidene
Sidene er utarbeidet med økonomisk støtte fra NoradUtforming og publiseringsløsning fra Noop.